Provincie Gelderland


Reactie provincie Gelderland op "trechterstudie" voor HSL-Oost en verbreding A12

10 februari 1999

Nr. 99-046

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland reageren kritisch op de eerste selectie van te onderzoeken varianten voor de Hogesnelheidslijn en de A12 (tracé Arnhem-Duitse grens). De selectie (trechtering) is het vervolg op de Verkenningennotitie van Rijkswaterstaat en NS over dit infrastructuur-project.

Door te trechteren willen Rijkswaterstaat en NS kansrijke varianten overhouden waarnaar ze verder onderzoek kunnen verrichten. Met spijt constateren GS nu dat de varianten die nog in beeld zijn nauwelijks verschillen van die in de Verkenningennotitie van twee jaar geleden. Daarnaast vinden GS dat in de vervolgstudies veiligheidsaspecten meer aandacht dienen te krijgen. Die aspecten zijn vooral van belang bij de kruisingen met andere infrastructuur.

Aandacht
Gedeputeerde Staten vragen in hun reactie om aandacht voor bestaande voorzieningen langs de (hogesnelheids)spoorlijn, zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden. GS denken dat de aanleg van de HSL mogelijkheden biedt voor het verbeteren en mogelijk uitbreiden van deze voorzieningen. De landbouw komt er in de trechtering te bekaaid vanaf. Ten onrechte, vinden GS. Uitgangspunt moet zijn dat de gevolgen voor de landbouw zo klein mogelijk zijn. Na aanleg van HSL en aanpassing van de A12 moet een goed functionerend agrarisch gebied overblijven.

Infrastructuur
GS van Gelderland zijn bezorgd over het in deze fase ontbreken van goede afstemming met andere infrastructurele projecten zoals de Betuweroute en Noordoostelijke verbinding. Met een eventueel doortrekken van de A15 naar de A12 is geen rekening gehouden. Nadrukkelijk wijst het provinciale bestuur op de strijdigheid met het Streekplan, waarin deze doortrekking is opgenomen. Ten slotte willen GS weten hoe het Rijk aankijkt tegen de Duitste studie over de gevolgen van Betuwelijn en Hogesnelheidslijn. Uit deze studie blijkt dat niet volstaan kan worden met twee sporen tussen Zevenaar en Wesel, maar dat drie sporen nodig zijn. GS maken zich zorgen over de invloed die dat heeft op de verschillende bruggen en tunnels die voor de Betuweroute gepland zijn.

Hetzelfde geldt voor de aanpassingen die aan Nederlandse zijde voor de HSL-Oost gepleegd worden: op verschillende plaatsen is uitbreiding voorzien naar vier sporen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer C. Mekers, tel. (026) 359 96 16, e-mail: c.mekers@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse reactie op "trechterstudie" HSL-Oost en A12 '
Lees ook