Provincie Gelderland


tender stibosa

Ruim 1,1 miljoen financiele steun voor vijf bodemsaneringsprojecten in Gelderland

09 maart 1999

Nr. 99-112

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in totaal ruim 1,1 miljoen subsidie toegekend aan vijf bodemsaneringsprojecten in Gelderland. De vijf projecten zijn geselecteerd uit 17 aanvragen die in het kader van de tweede tender voor de stimuleringsregeling bodemsanering zijn ingediend. De aanvragen bedroegen gezamenlijk 2,8 miljoen gulden, voor de tweede tender was ca. 1 miljoen beschikbaar. De tweede tender liep van september - december 1998.
De subsidies zijn als volgt toegekend:
* Keppelseweg 421-414 te Langerak: 500.000,--
* Kapelweg 18 te Silvolde: 26.100,--
* Jan de Wittstraat 74 te Nijmegen: 82.500,--
* Dorpsstraat 54 te Bergharen: 205.000,--
* Ambachtstraat 7-9 te Aalten: 372.511,--

De projectvoorstellen zijn ingediend in het kader van de vorig jaar ingestelde "Tender stimuleringsregeling bodemsanering" die beoogt elke vier maanden een vastgesteld budget over binnengekomen voorstellen te verdelen. Een beoordelingscommissie stelt aan de hand van een aantal criteria voor welke projecten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen. Gelet wordt onder andere op de mate waarin de risico's van bodemsanering voor mens en milieu worden weggenomen, de mate waarin het project bijdraagt aan een ontwikkeling die de provincie wenst te stimuleren en de mate waarin initiatiefnemers zelf, naar vermogen, bijdragen in de kosten. Ook de kwaliteit van (de onderbouwing van) het voorstel en de financiële haalbaarheid van het voorstel zijn van belang. De maximale subsidie bedraagt 50% van de kosten voor het bodemonderzoek en/of bodemsanering.

Dat het niet hoeft te gaan om grootschalige projecten blijkt wel uit de toekenning aan het project aan de Kapelweg te Silvolde, waar een later ontdekte bodemverontreiniging de kwaliteitsverbetering van mini-camping t Meyböske in de weg staat. De verontreiniging is veroorzaakt door lekkage van een huisbrandolietank. Bij verkoop van de grond aan de huidige eigenaar van de mini-camping bleek op grond van een rapport van een uitgevoerde tanksanering dat de grond niet was verontreinigd. De eigenaar van de camping wil de kwaliteit van de camping vergroten, waaronder het saneren van de bodem. Hij wil dat bovendien op een milieuvriendelijke, biologische manier uitvoeren, waarbij hij bovendien tweederde van de saneringskosten voor eigen rekening wil nemen. De beoordelingscommissie oordeelde zeer positief over dit sympathieke initiatief.

De provincie wil met de Stibosa-regeling een aanpak van bodemsanering in de provincie versnellen en stimuleren dat derden vaker initiatieven ontplooien om bodemsaneringen uit te voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer J.W. Kamerman, tel. (026) 359 88 54, e-mail: j.kamerman@gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@gelderland.nl

Deel: ' Gelderse steun voor vijf bodemsaneringsprojecten '
Lees ook