Provincie Gelderland


Gelderse visie op realisatie ecologische verbindingszones

20 januari 1998

Nr. 99-022

Gelderland heeft de doelstelling voor haar ecologische verbindingszones uitgewerkt en aangegeven hoe zij deze zones wil realiseren. Daartoe is de visie "Gelderse Groene Connecties" opgesteld, waarin gemeenten en waterschappen - onder eindverantwoordelijkheid van de provincie - een belangrijke rol krijgen toebedeeld bij de inhoudelijke invulling van de ecologische verbindingszones. Het is de bedoeling dat de zones zo veel mogelijk "van onderop" in het gebied zelf totstandkomen. Dit jaar wordt gebruikt om met deze aanpak ervaring op te doen. Gedeputeerde Staten (GS) leggen de visie voor advies voor aan de Statencommissie Landbouw, Natuur en Ontgrondingen, die er op 4 februari over spreekt. Daarna stellen GS de visie op 16 februari definitief vast.

Ook in Gelderland raken natuurgebieden steeds meer versnipperd en geïsoleerd door aanleg van wegen en woonwijken, intensieve landbouwgebieden en dergelijke. De verscheidenheid aan planten en dieren in de natuur kan alleen vitaal blijven als er verbindingen zijn tussen de verschillende natuurgebieden. Ecologische verbindingszones zijn de ruggengraat van de natuur van het Gelderse platteland. Ze verbinden de belangrijkste Gelderse natuurgebieden met elkaar en vormen zo de groene netwerken voor bijzondere planten en dieren. Zonder verbindingszones kunnen planten en dieren in de natuurgebieden niet duurzaam overleven.
Het belang van deze zones gaat ook verder dan alleen de natuur. Omdat de provincie er mooier en aantrekkelijker van wordt, hebben de zones behalve een ecologische ook een economische en sociale waarde.

Uitwerking
In het Streekplan Gelderland is met pijlen op de streekplankaart globaal aangegeven welke natuurgebieden met elkaar verbonden moeten worden. GS hebben nu de volgende stap gezet: In de visie "Gelderse Groene Connecties" geven zij nauwkeurig aan, waar de verbindingen komen te liggen, voor welke planten en dieren ze zijn en hoe ze de uitvoering willen aanpakken.
In het streekplan worden ecologische verbindingszones voorgesteld als doorlopende linten met een breedte van enkele tot maximaal enige tientallen meters. Volgens nieuwe inzichten is het beter om landschapszones van 250 of 500 meter breed aan te geven. Afhankelijk van de planten en dieren waarvoor de zone bedoeld is, wordt binnen die zones (zoekgebieden) een aantal landschapselementen aangelegd. Het gaat om poelen, bosjes, houtwallen, bloemrijke bermen, natuuroevers langs beken en sloten en dergelijke.

Al deze elementen vormen samen de bouwstenen van een groen netwerk waarlangs planten en dieren zich kunnen verplaatsen tot ze in grotere natuurgebieden komen, waar ze zich dan voortplanten. Waar die bouwstenen precies komen te liggen hangt af van de natuurdoelen van de betreffende zone, wat er al aan bestaande natuur is en wie wel of niet wil meewerken om op zijn grond zon bouwsteen te realiseren. Dat laatste vergroot de flexibiliteit bij de uitvoering.

Reconstructiewet
GS beseffen dat er veel nieuwe ontwikkelingen op het platteland afkomen. In Den Haag is de Reconstructiewet Concentratiegebieden in voorbereiding, die de toekomst van de veehouderij gaat bepalen. De terugdringing van de invloed van mest en ammoniak op de natuur is daarbij een belangrijk aspect. Zoals alle natuur die na 1 mei 1988 is aangelegd of begrensd, zijn de natuurelementen die in een ecologische verbindingszone worden aangelegd "niet verzuringsgevoelig". Dat betekent dat ze in het kader van de reconstructie niet als "natuurgebied" meetellen. Via de Reconstructiewet komt er wel geld beschikbaar voor een versnelde realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. GS hopen dat die middelen plaatselijk kunnen bijdragen aan de realisatie van een ecologische verbindingszone. Wanneer in de toekomst reconstructieplannen worden opgesteld, is het van belang dat de zoekgebieden voor de landschapselementen daarin worden opgenomen.

Gemeenten en waterschappen
De visie stelt voor dat gemeenten en waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen om de ecologische verbindingszones te realiseren. Zij zijn de meest aangewezen organisaties om per gebied de trekkers in het proces te worden. Bij de "droge" zones zijn dat de gemeenten; bij de "natte" zones (in en langs de beken) zijn dat de waterschappen. De provincie houdt de eindverantwoordelijkheid. GS menen dat gemeenten en waterschappen de situatie ter plaatse het beste kennen en weten waar de kansen liggen. Zij kunnen per gebied de doelstellingen van de visie "Gelderse Groene Connecties" verder uitwerken en vervolgens - in overleg met alle belanghebbenden - de uitvoering coördineren. Daarbij zullen zij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande gebiedsprocessen (zoals bijvoorbeeld in de Gelderse Vallei en in de Achterhoek).

Proefzones
GS willen 1999 gebruiken om de meningen van gemeenten en waterschappen te peilen en om ervaring met de voorgestelde aanpak op te doen. Wat dat laatste betreft wil men in twee proefzones (Ede en Oude IJssel) al daadwerkelijk aan de slag gaan.
In de proefzones wil men met verschillende zaken ervaring op gaan doen: bijvoorbeeld met private financiering, met het toepassen van beleidsruimte en met het opzetten van een slagvaardige organisatiestructuur. Het binnenkort op te richten "Gelders stimuleringsfonds Groene Connecties" is daarbij een van de middelen.

Ook willen GS dit jaar gebruiken om duidelijk te krijgen of de ecologische verbindingszones als streekplanuitwerking moeten worden vastgelegd.
Dit alles moet eind 1999 resulteren in een overeenkomst tussen provincie, gemeenten en waterschappen. Daarin worden aanpak, vertrekpunten, doelen en afbakening van taak en inhoud vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de projectleider mevrouw R. Dumont, tel. (026) 359 95 19, e-mail: r.dumont@prv.gelderland.nl

* de heer W.J. Drok, tel. (026) 359 95 27, e-mail: w.drok@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse visie op realisatie ecologische verbindingszones '
Lees ook