RVD/DV

MINISTERRAAD: Gelijke rechten voor tijdelijke....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
8 januari 1999

GELIJKE RECHTEN VOOR TIJDELIJKE BUITENLANDSE WERKNEMERS IN DE BOUW

Voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland in de bouw werken, gaan de Nederlandse regels gelden op het gebied van de minimale beloning, het minimum aantal betaalde vakantiedagen, de gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, het ontslagverbod bij zwangerschap en gelijke behandeling. Daarbij gaat het zowel om wettelijke regels als om regels op grond van algemeen verbindend verklaarde cao.s. Als de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft waarop buitenlands recht van toepassing is dat een gelijkwaardige of betere bescherming biedt dan het Nederlandse recht, dan geldt het buitenlands recht.

Dat staat in het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Korthals van Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van een Europese richtlijn op dit gebied.

De tijdelijke buitenlandse werknemers in de bouw vallen al onder de Nederlandse regels voor werk- en rusttijden, het wettelijk minimumloon, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers. Deze zaken zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairen, de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid. Deze wetten zijn van toepassing op alle arbeid die in Nederland wordt verricht.
Hetzelfde geldt voor de Arbeidsomstandighedenwet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 08.01.1999


08 jan 99 15:42

Deel: ' 'Gelijke rechten voor tijdelijke buitenlandse bouwvakkers' '
Lees ook