Ingezonden persbericht

Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. 02-790 93 06 - fax 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

PERSBERICHT
Datum: 24 september '01
Fax /E-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties Betreft: Gemeenschapsonderwijs gewonnen voor samenwerking, niet voor verdeling

Het Gemeenschapsonderwijs wenst te reageren op de visie Naar aanleiding van de uitlatingen van de heer Eddy Dewaele van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG) verschenen in (De Standaard van zaterdag 22 september). wenst het Gemeenschapsonderwijs te reageren.

Eenzijdig
Op een ogenblik dat de discussie en de gesprekken over samenwerking tussen de netten ten volle worden gevoerd wordt, komt het standpunt zoals geformuleerd in De Standaard Eddy Dewaele erg éénzijdig eenzijdig over. Deze gesprekken tussen de verschillende koepels van het officieel onderwijs moeten op korte termijn leidden tot de samenwerkingsakkoorden tussen de koepels stimuleren. Daarenbovenij kan en sluiten wordt de vorming op termijn van één netkoepel voor de scholen van het officieel onderwijs waarin alle inrichtende machten participeren, niet bespreekbaar worden uitgesteldloten.

Samenwerking
Het standpunt van de heer Patrick Weyn van het provinciaal onderwijs daarentegen in het bovengenoemd artikel geuite standpunt van de heer Patrick Weyn van het Provinciaal onderwijs biedt eendergelijk toekomstgericht perspectief en sluitheeft heel wat raakpunten met aan bij de stelling van het Gemeenschapsonderwijs. waarbij Hierbij wordt samenwerking nagestreefd wordt om tot samenwerking te komen om een kwalitatief en volledig onderwijsaanbod te garanderen waarbij alle overheidsmiddelen op efficiënte manier worden besteed worden. De voorstellen van de koepel van het provinciaal onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs bieden deze mogelijkheid. Hierbij blijft waarbij de vrije schoolkeuze gegarandeerd. blijft. Het voorstel in het bovenvermeld artikelvan OVSG stuit in dit kader op een hoeveelheidtal van bezwaren en kan moeilijk als realistisch beschreven worden.

Bezwaren stelling OVSG
Het Gemeenschapsonderwijs wenst dit in te brengen ten aanzien van de stelling die in het bewuste artikel werd geformuleerd. in het bewuste artikel van de heer Eddy. Dewaele.


- Alle acties moeten er op gericht worden om een samenwerking tot stand te brengen waarbij de klemtoon vooral ligt op hetgene wat openbaarhet officieel onderwijs bindt, zonder dat hierbij de eigenheid van scholen of onderwijsnetten verloren gaant.
- Meer dan .....een kwart van de gemeenten hebben geen onderwijsaanbod voor het basisonderwijs meer en talrijke gemeenten overwegen hun onderwijs af te stoten. r. Ook in deze gemeenten moet de vrije schoolkeuze gewaarborgd kunnen blijven. Teneinde de ouders een effectieve vrije schoolkeuze te waarborgen, kunnen ook de verschillende onderwijsniveaus onderling en de centra Centra voor leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding (CLB) een leerlinggerichte en organisatorische samenwerkingsformules tot stand brengen.
- Onderwijsaanbod omvat meer dan enkel basisonderwijs. Het geheel van het onderwijsaanbod van de officiële scholen - zowel op niveau van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra Centra van voor leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding - moetenen worden geschraagd worden door een eenheid van visie en worden gedragen worden door een pluralistisch pedagogisch project.
- Deze eenheid en samenwerking moeten bijgevolg niveauoverstijgend en onderwijsvormoverstijgend zijn. Teneinde de ouders en de leerlingen een effectieve vrije schoolkeuze te waarborgen, kunnen leerlinggerichte en organisatorische samenwerkingsformules tot stand worden gebracht.
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.

Met vriendelijke groeten
Dries Vandermeersch
Verantwoordelijke Pers-PR
Het Gemeenschapsonderwijs Stafcel Communicatie
E. Jacqmainlaan 20 1000 Brussel
tel: 02-790 93 06 fax: 02-790 95 06 GSM: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

Deel: ' Gemeenschapsonderwijs Belgie gewonnen voor samenwerking '
Lees ook