Gemeente Alkmaar


Gemeente wil bijzondere woonvormen meer spreiden

Alkmaar, 17 februari 2003

De woonvormen voor bijzondere doelgroepen (zoals ex-gedetineerden en mensen die langdurige psychiatrische zorg nodig hebben) moeten evenwichtig over Alkmaar worden verspreid. Hierover spraken vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Woonwaard Noord Kennemerland donderdagavond 20 februari 2003 met bewoners van De Horn, een wijk waarin zeven woonvormen voor aparte doelgroepen zijn gehuisvest. Tijdens de bijeenkomst maakte de gemeente bekend dat het voor de Stichting Exodus, die een centrum waarin ex-gedetineerden worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij beheert, noodzakelijk is om binnen één van haar panden met twee bedden uit te breiden.

In de visie op wonen uit 2002 stelde de gemeente al dat de bijzondere woonvormen zoals opvangcentra voor ex-gedetineerden en mensen die langdurige psychiatrische zorg nodig hebben evenwichtiger over de regio moeten worden verspreid. Op dit moment wordt onderzocht hoe de woonvormen precies over Alkmaar (en de regio) zijn verdeeld. Met deze gegevens kan de gemeente, met medewerking van betrokken organisaties als woningcorporaties, werken aan een evenwichtigere verdeling van de bijzondere woonvormen over de regio en dus aan een vermindering van het aantal bijzondere woonvormen in De Horn.

Noodzakelijke uitbreiding
Voor deze ontwikkeling uit speelt echter de noodzaak van Exodus om uit te breiden. De Stichting beschikt momenteel over 8 bedden in De Horn. Om financieel rond te kunnen komen, moet Exodus uitbreiden met twee bedden. De afgelopen maanden is door de gemeente gezocht naar een goede locatie voor het opvangcentrum, maar omdat voor Exodus alle cliënten dichtbij elkaar moeten wonen, is het niet gelukt geschikte huisvesting te vinden.

De gemeente Alkmaar ondersteunt de doelstellingen van Exodus en vindt het van belang dat ex-gedetineerden op een goede manier kunnen terugkeren in de maatschappij. Daarom wil ze, ondanks eerdere toezeggingen dat het aantal bijzondere woonvormen niet verder uitbreidt in De Horn, toch graag instemmen met de uitbreiding van twee plaatsen. Deze twee plaatsen komen in het pand waar Exodus, naast een aantal kamers voor cliënten, ook een kantoor heeft. Het kantoor wordt vervolgens verplaatst naar het vrijkomende kantoortje van Kern8. Deze ruimte ligt vlak naast de andere twee panden die Exodus in gebruik heeft.

Randvoorwaarden
Voordat Alkmaars college definitief besluit over de uitbreiding van Exodus, wilde ze eerst overleg met de buurt over de randvoorwaarden waaronder de uitbreiding gaat plaatsvinden. Uit eerdere gesprekken met bewoners bleek namelijk dat naast de concentratie van het aantal woonvormen de communicatie tussen (cliënten van) de instellingen en de bewoners van De Horn een belangrijk knelpunt is. Tijdens de bijeenkomst donderdagavond hebben bewoners, instellingen en gemeente afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaronder uitbreiding kan plaatsvinden.

Afspraken
Vooral de bereikbaarheid van de instellingen bij incidenten is voor de bewoners van belang. Tijdens de bijeenkomst zijn door de instellingen toezeggingen gedaan om die te verbeteren. De gemeente hecht eveneens aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt en heeft daarom op de bijeenkomst aangegeven een medewerker voor een dagdeel per week te willen inzetten als contactpersoon en intermediair voor de buurt en de instellingen.

Deel: ' Gemeente Alkmaar wil bijzondere woonvormen meer spreiden '
Lees ook