X
X
X Gemeente Amsterdam


Amsterdam.nl
|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
MILIEUBELEIDSPLAN 2000-2003
MILIEUBELEIDSPLAN 2000-2003

DOELGERICHT EN DOELBEWUST

'Doelgericht & doelbewust' is het motto van het concept-Milieubeleidsplan 2000-2003. De Raadscommissie voor Milieu en Openbare Ruimte bespreekt dit beleidsplan op dinsdag 7 december. In het Milieubeleidsplan staan de hoofdlijnen van het milieubeleid voor de komende periode.

Amsterdam gaat het milieubeleid in de komende periode anders aanpakken: milieubeleid moet concrete meetbare resultaten opleveren. Om dit te bereiken staan er in het Milieubeleidsplan twee uitgangspunten centraal:


* Vasthouden aan de successen van de afgelopen jaren. Emissies zijn sterk teruggedrongen, de kwaliteit van het oppervlaktewater is sterk verbeterd en de uitstoot van SO² en Nox is gereduceerd. Dat leidt tot een schonere en gezondere leefomgeving. Omvangrijke milieuschandalen doen zich niet meer voor. Deze successen zijn met name het gevolg van het handhavingsbeleid.


* Aanpakken van hardnekkige milieuproblemen. De belangrijkste problemen zijn op dit moment de stijging van energiegebruik van huishoudens en de gevolgen van de stijgende automobiliteit.

In het Milieubeleidsplan staan zes thema's en vijftien speerpunten om dit te bereiken. De thema's zijn energie en CO², ruimte, verminderen grondstofgebruik, hinder, schonere en mooiere gezondheid en blootstelling. Centrale stad en stadsdelen hebben samen een aantal speerpunten gekozen. In die speerpunten staan concrete maatregelen voor de komende drie jaar.

Vooral energie speelt een belangrijke rol in het Milieubeleidsplan. Het gebruik van energie en de daarmee samengaande CO²-emissie is een van de belangrijkste thema's van het milieubeleid. Deze uitstoot draagt bij aan het broeikaseffect. Amsterdam wil de CO²-emissie stabiliseren in 2004 en een reductie van het CO² met 5% in 2010. Daarmee geeft Amsterdam invulling aan het landelijk beleid. Deze reductie past ook in de mondiale afspraken die gemaakt zijn in Kyoto.

Een van de elementen van het thema energie is de ontkoppeling. Dit betekent dat economische groei samen gaat met het verminderen van de belasting van het milieu. Dat kan bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met grondstoffen en hulpbronnen, het tegengaan van verspilling en het sluiten van de kringloop (onder meer door hergebruik).

Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de stad is het verminderen van overlast essentieel. Meer dan een kwart van de Amsterdammers heeft vaak last van verkeers-, buren- of vliegtuiglawaai. Ook stankoverlast is een blijvend probleem.

Streefwaarde: de ervaren geluidshinder in huis neemt af met 3% in 2004 en met 10% in 2010.

Bij de totstandkoming van het Milieubeleidsplan is met een groot aantal geïnteresseerden en instanties overlegd. Het heeft uiteindelijk geleid tot een plan waar Kamer van Koophandel tot Milieucentrum Amsterdam zich achter stellen. Juist deze samenwerking biedt nieuwe mogelijkheden om milieudoelstellingen te realiseren. Wethouder Grondel is verheugd over het brede draagvlak voor het Milieubeleidsplan.

Amsterdam, 3 december 1999

Pb-128 Henk Voerman telefoon 5522140

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Gemeente Amsterdam Milieubeleidsplan 2000-2003 '
Lees ook