Gemeente Baarn

We willen het anders, daarom doen we het ook anders

28-01-2003

Het gemeentebestuur van Baarn wil op een andere en nieuwe manier de bevolking betrekken bij het voorbereiden van belangrijke besluiten. Vanwege de onrust die is ontstaan over één van de uitingen van de nieuwe werkwijze, namelijk het houden van een enquête over mogelijke bezuinigingsmaatregelen, wil het college van burgemeester en wethouders graag een reactie geven.

Proces
Één van de stappen in het nieuwe proces om te komen tot besluitvorming door de gemeenteraad over bezuinigingen is het houden van een enquête onder de bevolking. Dit proces is in de zomer van 2002 van start gegaan. Op 2 juli 2002 heeft het college een verklaring uitgegeven over de financiële positie van de gemeente. Daarbij is informatie gegeven over de (te verwachten) tekorten en de mogelijke oplossingsrichtingen (efficiency, heroverwegingen en belastingmaatregelen). Daarna is meermalen uitvoerig met de raadscommissie en met de gemeenteraad overlegd over de ontstane situatie en de oplossingsrichtingen.

Het resultaat van dit intensieve en in de openbaarheid gevoerde overleg was dat de gemeenteraad op 27 november jl. bij ruime meerderheid heeft besloten om de bewoners en instellingen in Baarn uitgebreid te raadplegen voordat de gemeenteraad in juni 2003 definitieve besluiten gaat nemen over bezuinigingen. Alle fracties in de gemeenteraad nemen deel aan een subcommissie die op verzoek van de raad is ingesteld om het proces op de voet te volgen en indien nodig bij te sturen.
Deze manier van raadplegen sluit dan ook goed aan bij moderne ontwikkelingen in het lokaal bestuur (dualisering, meer betrokkenheid van mondige burgers).

Feiten over de vragenlijst
De vragenlijst is de eerste stap in de raadpleging van de inwoners. De inzendtermijn voor de vragenlijst is per 23 januari jl. gesloten. Er zijn bijna 6.200 ingevulde vragenlijsten ontvangen. De antwoorden worden momenteel verwerkt.
De resultaten worden op 18 februari a.s. gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis, Stationsweg 18 in Baarn. Inmiddels zijn bij de gemeente Baarn ruim 150 brieven en 20 mailberichten ontvangen, bij elkaar bijna 1% van alle mensen die de vragenlijst hebben ontvangen. In de brieven en mails uiten de mensen vragen en/of kritiek. Ook kwamen er zon 100 telefoontjes binnen. Op de vragenlijsten zelf zijn ook opmerkingen en suggesties aangegeven. Behalve dat de antwoorden zullen worden verwerkt, zullen ook deze opmerkingen worden verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten van de vragenlijst zijn straks voor de gemeenteraad een indicatie hoe inwoners van Baarn denken over de noodzakelijke bezuinigingen. Uiteraard is en blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om zelf keuzes te maken. Maar de raad van Baarn wil dat op een eigentijdse en zorgvuldige manier doen via een proces van raadpleging van alle betrokkenen. In openheid belangen afwegen en besluiten nemen, dat is wat de raad zich heeft voorgenomen en nu in gang zet.

De impact van de vragenlijst
In de zomer en najaar van 2002 is reeds veel gecommuniceerd over de ontstane tekorten. Dit bleek tot nu toe bij de inwoners niet echt te leven. Door een vragenlijst te bezorgen bij iedere inwoner van Baarn boven de 12 jaar en door de bezuinigingen heel concreet te maken, blijkt dat veel mensen zich geweldig betrokken zijn gaan voelen. Hiermee is ook een belangrijk doel van het gemeentebestuur bereikt. Het college heeft kennis genomen van de onduidelijkheid rond de uitleg van vraag 4 uit de vragenlijst. Het onderzoeksbureau heeft inmiddels aan het college bericht dat eventuele verkeerde antwoorden bij vraag 4 door kruising met andere antwoorden kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd.

Vervolgstappen in het proces
De geplande vervolgstappen zijn:

* begin maart 2003: meedenken onder motto Doe meer met minder geld. Geïnteresseerde bewoners kunnen ideeën inbrengen voor oplossingsrichtingen. Een flink aantal inwoners hebben zich in een eerder stadium hiervoor al spontaan gemeld. De mensen die nu naar aanleiding van de vragenlijst suggesties of kritiek hebben geuit, zullen eveneens worden uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

* Eind maart 2003: ontwikkeling van bezuinigingsvoorstellen. Deze voorlopige voorstellen worden besproken met betrokken verenigingen en maatschappelijke instellingen.

* Mei/juni 2003: inspraak over het concept raadsvoorstel met maatregelen.

* Juni 2003: definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.
De feiten over de financiële positie van de gemeente nog eens op een rij.
Waardoor loopt het tekort van de gemeente Baarn in 2007 op naar 5 miljoen euro?

* 1 miljoen euro is extra nodig voor de landelijke stijging van de loonkosten, de grotere eigen bijdrage van de gemeente in voorzieningen voor gehandicapten en minder (rente)opbrengsten van de reserves.

* 1 miljoen euro is bestemd voor vervangingsinvesteringen. Jaarlijks wordt een bedrag voor vervanging opzij gezet. Dat gebeurde in het verleden niet.

* 1 miljoen is voorzien voor nieuw beleid. Jaarlijks komt er 250.000 euro meer in de begroting voor nieuw beleid, dat maakt in 2007 een bedrag van 1 miljoen euro.

* 2 miljoen euro vanwege een andere manier van omgaan met reserves, voorzieningen en vrijval van kapitaallasten. Hierdoor is het mogelijk een belangrijk deel van de reserves te gebruiken voor nieuw beleid (bijv. huisvesting onderwijs, Bosbad, Brink, opwaarderen van de woon- en leefomgeving en het opknappen van Laanstraat 1). De rest wordt gereserveerd om tegenvallers te kunnen opvangen.

Het tekort is inmiddels geen 5 miljoen euro meer, maar 4,2 miljoen euro, omdat er diverse maatregelen zijn getroffen tot efficiënter werken binnen de gemeente. Dat levert 800.000 euro op.


Deel: ' Gemeente Baarn betrekt bevolking op andere manier bij besluiten '
Lees ook