Gemeente Breda


GEMEENTE BREDA BEGELEIDT ARBEIDSGEHANDICAPTEN NAAR WERK

De gemeente Breda wil 60 mensen die vanwege een handicap moeilijk aan de slag komen, begeleiden naar werk. Daarvoor werkt de gemeente samen met de arbeidsvoorzieningsorganisatie Midden- en West Brabant. Dit is een regeling in het kader van de Wet op de Reïntegratie van Arbeidsgehandicapten (Rea) die sinds 1 juli 1998 van kracht is. Dankzij deze wet heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om Bredase arbeidsgehandicapten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De samenwerking houdt in dat de gemeente 60 zogenoemde toeleidingstrajecten inkoopt bij het arbeidsbureau. Hiermee is een bedrag gemoeid van ƒ 375.000,-. Het College van B&W legt dit plan binnenkort ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

In de gemeente Breda zijn er op dit moment zo'n 150 (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten bekend waarvoor een baan gezocht wordt via het arbeidsbureau. Zij ontvangen een volledige uitkering via Sociale Zaken of vallen onder de Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw). Gezien hun handicap is het voor hen moeilijker om een baan te vinden. Daarom zijn extra begeleiding en voorzieningen nodig. De bedoeling van de langdurige trajecten is het vinden van een baan voor deze mensen te vergemakkelijken. Zo'n traject houdt onder meer in dat er een onderzoek plaatsvindt naar hun kennis, interesses en mogelijkheden. Ook worden er motivatie- en sollicitatietrainingen gegeven en worden ze bemiddeld en begeleid naar werk.

Aan het begin van een traject vindt er een medisch en arbeidskundig onderzoek plaats. Om meer arbeidsgehandicapten sneller op een traject te krijgen, wil de gemeente hiervoor extra capaciteit inkopen. Daarvoor wil zij opdracht geven aan Arbodienst `De Twaalf Provinciën' om 50 medische en arbeidskundige onderzoeken plaats te laten vinden. Hiermee is een bedrag gemoeid van f 31.372,50.

De wet Rea is in het leven geroepen om de opstap naar werk voor werklozen met een arbeidshandicap te vergemakkelijken. Via deze wet krijgen bedrijven bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten als zij een arbeidsgehandicapte in dienst nemen en daarvoor extra middelen moeten aanschaffen. Arbeidsgehandicapten kunnen een werknemersvergoeding krijgen als zij aan de slag gaan en zo niet langer een beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Hierbij valt te denken aan onder meer begeleiding op de werkplek, aangepast vervoer en communicatievoorzieningen zoals een tolk voor doven.

Breda, 8 september 1999

Deel: ' Gemeente Breda begeleidt arbeidsgehandicapten naar werk '
Lees ook