Gemeente Breda

Persberichten

30-01-2003

Gemeente Breda investeert 54 miljoen in huisvesting leerlingen

Iedere leerling een dak boven het hoofd, schoolgebouwen die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze tijd en ruimte voor onderwijskundige vernieuwingen. Dat zijn de speerpunten van het
Meerjareninvesteringsplan Onderwijshuisvesting 2003-2006. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met het plan om de komende jaren 54 miljoen te investeren in de huisvesting van scholen. Daarmee zet Breda een forse stap in het aanpakken van de belangrijkste knelpunten op het gebied van onderwijshuisvesting. In de komende weken wordt het plan besproken met de schoolraad en de raadscommissie Sociale zaken Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.

In het investeringsplan heeft het college scherpe keuzes gemaakt. Er is voor de periode 2003-2006 54 miljoen beschikbaar. Om alle knelpunten in de onderwijshuisvesting op te heffen en te voldoen aan de wensen van de schoolbesturen zou 119 miljoen nodig zijn. Het uitgangspunt bij de voorgestelde keuzes is dat allereerst de wettelijke zorgplicht om iedere leerling een dak boven het hoofd te bieden maximaal wordt gehonoreerd. In het scenario dat het college aan het scholenveld en de raadscommissie voorlegt, gaat het grootste bedrag daarom naar de uitbreiding van de capaciteit. Het overige gaat naar de andere pijlers van het plan, te weten technische kwaliteit, veiligheid en gezondheid, onderwijskundige ontwikkelingen en projecten.

Verdeling budget
De verdeling van het budget in het voorkeursscenario van het college ziet er als volgt uit. Voor de uitbreiding van capaciteit, door toename van het aantal leerlingen is 19,5 miljoen beschikbaar. Om de technische kwaliteit van scholen aan te passen 1,6 miljoen gereserveerd. Dit geld gaat naar hekwerken, fietsenstallingen en zonweringen en dergelijke. Aanpassingen op het gebied van veiligheid en gezondheid, denk aan brandpreventieve voorzieningen, legionellapreventie en arbeidsomstandigheden, zijn begroot op 5,5 miljoen. In onderwijskundige ontwikkelingen, zoals remedial teaching, pc-gebruik en individualisering van het onderwijs wordt 4 miljoen genvesteerd. En er is 10,9 miljoen voor bijzondere projecten.

Projecten
Het college wil voor het project Berkenhof, school voor speciaal onderwijs Berkenhof, vanwege de sterke groei 1,6 miljoen beschikbaar stellen.
Daarnaast wordt 6.8 miljoen gereserveerd voor de Vinex Teteringen. In deze wijk is uitbreiding van de basisscholen noodzakelijk op basis van leerlingenprognoses. Hoewel er nog onzekerheid is over de verdeling van de leerlingen over de scholen, is het plan de huidige Wegwijzer te behouden, de huidige locatie van De Springplank op te heffen en daarvoor in de plaats een nieuw schoolgebouw aan de Nieuwe Dorpsrand te plaatsen, de huidige locatie van Helder Camara te handhaven en een nieuwe school aan Om de Haenen te bouwen.
Voor de Brede School Noord-Oost wordt 1,9 miljoen begroot. De gemeenteraad heeft al eerder haar steun uitgesproken voor de Brede School. De huisvesting is daarbij een absolute randvoorwaarde. Voor de Brede School Heuvel is de afspraak gemaakt dat deze in de volgende periode voorrang krijgt.
De Liduinaschool voor speciaal onderwijs is verspreid over een aantal locaties in de stad. Het voorlopige uitgangspunt in het meerjareninvesteringsplan is vervanging van de noodlokalen voor de locatie Landheining, renovatie van de locatie Neuborg, de locatie Namenstraat op te heffen en elders nieuwbouw uit te voeren, en de locatie Wolvenring te handhaven. In het investeringsplan is hiervoor 0,7 miljoen gereserveerd ( 2,8 miljoen waren al eerder toegekend). Het Gymnasium is nu niet meegenomen in het plan, vanwege de hoge kosten voor renovatie van het huidige pand. De mogelijkheden voor nieuwbouw in de volgende planperiode worden onderzocht. Tot slot is in het projectenbudget een bedrag van 1,5 miljoen opgenomen voor herschikking in het Voortgezet Onderwijs om daarmee knelpunten op te lossen. Schoolbesturen wordt gevraagd met voorstellen te komen schoolgebouwen efficinter te benutten, dat wil zeggen lokalen die leegstaan te gebruiken voor scholen met capaciteitsproblemen.

Overige kosten
Naast bovengenoemde kosten is ook rekening gehouden met mogelijke risicos. Hiervoor is
8,1 miljoen gereserveerd; 5,4 miljoen voor algemene risicos en 2,7 miljoen voor de ontwikkeling van het WEC-onderwijs (speciaal onderwijs). Dat is een groot bedrag, maar de risicos en onzekerheden zijn ook aanzienlijk. Voor prijsindexering wordt rekening gehouden met een bedrag van 3 miljoen. Tot slot is 1,4 miljoen nodig voor de huur van schoolwoningen.

Het college is van mening dat de beschikbare middelen in dit voorkeurscenario zo verantwoord mogelijk worden ingezet, maar noemt in het plan ook alternatieven. Een wijziging van de ene keuze heeft echter direct gevolgen voor de andere, omdat het budgetplafond heeft van 54 miljoen.

In de komende periode wordt het plan besproken met schoolbesturen en de commissie Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn. Naar verwachting word het definitieve in juni voorgelegd aan de gemeenteraad.

Breda, 30 januari 2003

Deel: ' Gemeente Breda investeert 54 miljoen in huisvesting leerlingen '
Lees ook