Gemeente Breda


STEUN AAN EVENEMENTEN UITGEWERKT

De gemeente heeft het evenementenbeleid aangescherpt en op onderdelen aangepast. Zo kunnen organisatoren van evenementen vanaf nu met vragen en aanvragen bij één loket terecht, namelijk bij de evenementencoördinator van de gemeente. Gemeentelijke contacten met de organisatoren worden ook via dit punt gecoördineerd. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders criteria vastgesteld voor de verdeling van het evenementenbudget dat vanaf nu jaarlijks wordt ingezet. Diverse organisatoren van evenementen hebben vorig jaar hun kritiek richting gemeente geuit op het gebrek aan financiële en facilitaire steun. De maatregelen die nu worden genomen, komen hieraan tegemoet.

Vanaf vorig jaar zomer heeft een brede discussie met organisatoren van evenementen plaatsgevonden. De gemeente heeft nu afspraken gemaakt over het stroomlijnen van gemeentelijke subsidies voor en sponsoring van Bredase evenementen. Daarnaast heeft het college criteria vastgesteld waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het evenementenbudget.

Eén aanspreekpunt
De evenementencoördinator bij de afdeling Economische Zaken is het aanspreekpunt voor alles wat met evenementen te maken heeft. Vragen en aanvragen van organisatoren van evenementen komen hier binnen. Vanuit dit punt worden procedures naar andere betrokken afdelingen gestart en gevolgd. De coördinator is ook het centrale punt om (re)acties van de gemeente naar organisatoren te stroomlijnen.

Evenementenbudget
Het evenementenbudget dat vanaf 1 januari 2000 beschikbaar is, wordt voornamelijk ingezet voor de grootschalige, beeldbepalende evenementen, zoals de Taptoe, het Jazzfestival, de Ballon Fiësta, de Vierspanwedstrijden, de Singelloop, de Internationale Horse Event en de Derby. Daarnaast is er een tweede categorie evenementen zoals de Harley dag, de Haagse Beemden Loop, de Sprintcross en de Valkenbergconcerten die in aanmerking komen voor het budget. In een derde categorie vallen evenementen als Koninginnedagviering en Oranjefeesten. Tweemaal per jaar kunnen organisatoren hun aanvraag voor een bijdrage uit dit budget indienen: vóór 1 mei en vóór 1 november. Tegelijkertijd met de aanvraag voor een vergunning, vraagt de organisatie eventuele subsidie, sponsoring en ondersteuning aan. Een coördinatiegroep evenementen toetst de evenementen op onder andere hun meerwaarde voor de stad en de regio, publieksbereik en kwaliteit. Het is mogelijk dat organisaties een bijdrage ontvangen uit het evenementenbudget en daarnaast subsidie of sponsorbedragen vanuit diverse gemeentelijke diensten of afdelingen. Gezamenlijk afstemmen en afwegen gebeurt binnen de projectgroep Stad met karakter/evenementen. Deze projectgroep adviseert het college.

Precarioregeling
Vorige maand zijn de evenementenorganisaties geïnformeerd over het gewijzigde beleid met betrekking tot het in gebruik nemen van gemeentegrond (precarioverordening). Wanneer dat van toepassing is, sluiten de gemeente en de organisator een overeenkomst. Hierin wordt, naast de vergoeding voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond, eventuele subsidie, sponsoring, ondersteuning en tegenprestatie van de organisatie geregeld.

Subsidieaanvragen
Op dit moment werkt de gemeente nog aan beleidsregels voor het toekennen of afwijzen van subsidieaanvragen. Bij het verder uitwerken behoort ook het in beeld brengen van de procedures, het voorbereiden van formulieren voor subsidieaanvragen en een model voor de besluiten op die aanvragen. Vóór de start van het evenementenseizoen verschijnt een Evenementenboekje waarin informatie staat over deze onderwerpen. De Evenementennota werd in april 1998 door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van deze nota is de gang van zaken rondom evenementen, vanuit het particuliere initiatief georganiseerd, te beschrijven en daarnaast de relatie met de evenementenorganisaties te verbeteren.

Breda, 16 februari 2000

Deel: ' Gemeente Breda scherpt evenementenbeleid aan '
Lees ook