Gemeente BredaGEMEENTE VERLEENT SLOOPVERGUNNING VOOR HEILIG HARTKERK

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een sloopvergunning te verlenen aan Ouwehand Bouw Groep B.V. voor de sloop van het kerkgebouw en pastorie van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan. Op deze plaats wil de huidige eigenaar Ouwehand een bouwplan realiseren van 36 appartementen en een parkeerkelder.

In 1986 heeft het Bisdom Breda de Heilig Hartkerk met grond en opstallen verkocht. Daarna heeft de gemeente met diverse initiatiefnemers bekeken of het mogelijk was om woningen in de kerk te realiseren. Uit een studie bleek dit economisch niet haalbaar te zijn. In 1988 heeft het college besloten om mee te werken aan de sloop van de kerk en nieuwbouw op deze plaats. Dit besluit is ook genomen omdat de kerk niet bijzonder genoeg is om op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en zo beschermd te kunnen worden. De kerk heeft daarvoor een te beperkte architectuurhistorische waarde.

Sloopaanvraag

In december 1994 heeft Ouwehand een sloopaanvraag ingediend. De gemeente kon de sloopvergunning niet verlenen, omdat direct daarna de Vereniging Behoudt Heilig Hartkerk een procedure is gestart om de kerk op de lijst van beschermde rijksmonumenten geplaatst te krijgen. In februari 1999 heeft uiteindelijk de Raad van State in hoger beroep definitief bepaald dat de Heilig Hartkerk geen rijksmonument is. Ouwehand heeft op 8 februari 2000 opnieuw een verzoek gedaan om sloopvergunning. Het college heeft nu de sloopvergunning afgegeven.

Bouwplan

Ouwehand Bouw Groep B.V. wil op de plaats van de Heilig Hartkerk 36 appartementen met een parkeerkelder realiseren. Het schetsplan (voorloper van bouwplan) is door Ouwehand ingediend. Op basis van het bouwplan kan het college besluiten om een bouwvergunning af te geven. Eerst moet de gemeente een juridische procedure starten (artikel 11 WRO). In het bestemmingsplan Breda-Zuid geldt voor deze locatie de bestemming "Gemengde Doeleinden" en onder bepaalde voorwaarden mag deze bestemming gewijzigd worden in de functie "wonen". Hiervoor wordt een wijzigingsplan gemaakt dat gezamenlijk met het (ontwerp) bouwplan aan de belanghebbenden wordt gepresenteerd. De precieze datum is op dit moment nog niet bekend. Met een Breda Bericht worden de betrokkenen te zijner tijd uitgenodigd.

Breda, 22 maart 2000

Deel: ' Gemeente Breda verleent sloopvergunning voor Heilig Hartkerk '
Lees ook