Gemeente Delft

Toch milieueffectrapportage voor TU-gebied

Het college vraagt de raad toestemming om de voorbereidingen te starten voor een milieueffectrapport (m.e.r.) voor een nog nader te bepalen gebied in zuidoost Delft. Aanleiding hiervoor is de second opinion die het college heeft laten uitvoeren in opdracht van de raad.

Tot op heden ging het college er vanuit dat een m.e.r.-beoordeling voor het TU/TNO-gebied volstond. Een milieueffectrapport dient mogelijke milieugevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Bij kleinschalige gebiedsontwikkelingen volstaat een m.e.r.-beoordeling, bij grote is een m.e.r.-rapport vereist. De komende periode geeft inzicht in welke ontwikkelingen de gemeente meeneemt in het milieueffectrapport.

Omdat het in het TU/TNO-gebied voornamelijk gaat om bouw van studenteneenheden, telde de gemeente deze als halve woning mee. De ratio hierachter is dat studenteneenheden een kleinere oppervlakte hebben, een lagere bezetting en er een lagere parkeernorm geldt.

Second opinion
Uit de second opinion blijkt dat bovenstaande rekenmethode juridische risico's met zich meebrengt bij bestemmingsplanprocedures. Daarom wil het college om vertragingen te voorkomen, alsnog een startnotitie voorbereiden voor een milieueffectrapportage. Het college zoekt uit wat de consequenties zijn voor het woningbouwprogramma. Extra kosten gaan uit de post onvoorzien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Delft Toch milieueffectrapportage voor TU-gebied '
Lees ook