Gemeente Delft

10 augustus 1999
Persbericht Gemeente Delft voert veilig treasurybeleid

Delft 10 augustus 1999

Met de door de gemeenteraad vastgestelde treasurynota heeft de gemeente Delft een progressief en duidelijk beleid vastgesteld voor haar eigen gemeentebank. De nota is op 27 augustus 1998 geaccordeerd door de raad, waarbij het treasurystatuut is vastgesteld. In het statuut is een Treasuryberaad opgenomen dat de strategie voor de lange termijn vaststelt en het instrumentarium evalueert.

In de Treasurynota zijn verschillende mogelijkheden van actief beheer van gelden van de gemeentebank opgenomen. Het ontwikkelde instrumentarium wordt pas ingezet bij situaties dat Delft geld over heeft. Dat is op het ogenblik en in de afgelopen periode niet aan de orde geweest.

De inzet van het instrumentarium wordt periodiek geëvalueerd in het Treasuryberaad. Het beraad vormt de schakel tussen de ambtelijke top en het politieke bestuur en functioneert naast het wekelijkse overleg tussen de wethouder Financiën en de afdeling Financiën. Het beraad bestaat onder andere uit de wethouder van Financiën, het diensthoofd van de Bestuursdienst en het afdelingshoofd Treasury.

De gemeente Delft is een van de weinige gemeenten die het treasurybeleid op deze manier heeft geformuleerd. Het ontwikkelde beleid past in de verdere professionalisering van het financiële beleid.

Deel: ' Gemeente Delft voert veilig treasurybeleid '
Lees ook