Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

12-10-1999

Gemeente Delfzijl heeft nog geluidruimte

De haven van Delfzijl is met de bouw van diverse nieuwe loodsen er in vele opzichten op vooruit gegaan. Toch leek de herstructurering ook een keerzijde te kennen. Computermodellen op het gebied van industrielawaai gaven aan dat er in het havengebied niet meer geluid geproduceerd zou mogen worden. Dit is niet altijd even goed voor te stellen, want er zijn perioden dat het behoorlijk stil is in dit gebied. Ook geven metingen aan dat de praktijk nogal verschilt van de situatie op papier. Volgens het computermodel voor het geluidbeheer mochten er geen verdere activiteiten meer in de haven worden ontplooid. Dit zou betekenen dat er grote belemmeringen voor diverse gewenste bedrijfsmatige activiteiten zouden ontstaan en omgekeerd ook voor de realisering van woningbouw in en nabij het centrum van Delfzijl.

De hele situatie is een gevolg van de in 1993 vastgestelde geluidzone rondom het industrieterrein. Na een proces van ruim 10 jaar is er ingevolge de milieuwetgeving een geluidzone van respectievelijk 55 dBA en 50 dBA vastgesteld. Binnen de zone van 55 dBA mogen geen nieuwe woningen worden gebouwd en tussen de 50 en 55 dBA mag dit alleen met een ontheffing. De zone is vastgesteld op basis van alle zich in het havengebied bevindende bedrijven. Door alle veranderingen moest het computermodel voor geluidbeheer bijwerkt worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat nu geconcludeerd moest worden dat het havengebied voor wat betreft het geluid `vol' is. Het produceren van meer geluid naar de omgeving is op grond van het huidige geluidmodel dus niet toegestaan. Voor de gemeente is het niet toegestaan de zone zondermeer te verruimen.

In een overleg tussen de provincie, het Havenschap en de gemeente is afgesproken dat het wenselijk is dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar de geluidsituatie in Delfzijl en dat er bekeken werd welke oplossingen er zijn om aan bedrijfsmatige wensen tegemoet te komen, terwijl de burgers niet worden blootgesteld aan teveel geluid.

Een adviesbureau heeft hiertoe afgelopen zomer een onderzoek verricht en het bestuur enkele voorstellen gedaan. De kosten van dit onderzoek bedragen ruim 75 duizend gulden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er, zoals verwacht werd, sprake is van een `papieren' probleem en dat er in werkelijkheid nog geluidruimte over is. Met andere woorden, het geluidsprobleem leek erger dan het is.

Om de `papieren' situatie meer af te stemmen op de werkelijkheid, zal het computermodel worden aangepast. Het is echter wel zo dat grote lawaaimakers als bedrijf worden uitgesloten in de haven. De geluidruimte wordt vervolgens vastgelegd en zal uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van het bestemmingsplan voor het havengebied. Voor de ontwikkelingen zoals die gepland staan in de haven zijn er geen belemmeringen meer voor wat betreft het geluid. Ook de inwoners in het centrum hoeven niet te vrezen voor meer lawaai. De grens van de geluidzone blijft liggen langs het woongebied. In werkelijkheid verandert er dus niets, alleen op papier moet er wel het een en ander gewijzigd worden.


----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H.G.J. Mein, hoofd afdeling Ruimtelijk beleid c.a., telefoon 0596 - 639920.

Deel: ' Gemeente Delfzijl heeft nog geluidruimte '
Lees ook