Gemeente 's-Hertogenbosch

13-02-2003

Gemeente stimuleert omzetten ID-banen in reguliere banen

Het college wil bevorderen dat in 2003 en 2004 honderd ID-banen (Indoor/Doorstroom-regeling), voorheen Melkertbanen, worden omgezet in reguliere banen. Daarnaast wil het college de raad voorstellen om over een periode van vier jaar 1.000.000,- extra uit te trekken voor het "witten" van ID-banen en het creëren van ID-banen. Tegelijkertijd wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de subsidie voor nieuwe en bestaande ID-banen geleidelijk te verlagen. Met deze maatregelen kunnen de op dit moment door ID-ers ingevulde arbeidsplaatsen in stand blijven en worden ontslagen voorkomen. Het college geeft hiermee invulling aan het gemeentelijke beleid als uitvloeisel van de bezuiniging van het demissionaire Kabinet op de Instroom/Doorstroomregeling.

Uitgangspunten
Het Kabinetsbeleid voor de gesubsidieerde arbeid leidt tot een vermindering van de rijkssubsidie voor de uitvoering van de ID-regeling in 's-Hertogenbosch van ongeveer
4.500.000,- per jaar. De aangekondigde teruggang van het aantal te subsidiëren banen leidde in het afgelopen najaar al tot een plaatsingsstop voor nieuwe ID-medewerkers.
Belangrijke uitgangspunten van het college voor de aanpassing van de uitvoering van de ID regeling in 's-Hertogenbosch zijn:
- behoud van een voldoende aantal ID-banen om deze als instrument van een actief arbeidsmarktbeleid effectief in te kunnen blijven zetten;
- bevorderen van een zo groot mogelijke uitstroom van ID-medewerkers, in het bijzonder door het stimuleren van omzetting van ID-banen in reguliere banen;

- voorkomen van ontslag van ID-medewerkers.
Om de verlaging van de rijkssubsidie op te vangen wordt de hoogte van de toegekende loonkostensubsidie geleidelijk aangepast, onder meer door deze te verlagen van 125% van het minimumloon nu, naar 95% in 2006. Voor nieuwe instromers zal deze verlaging direct gelden.

Inspanning
Het college streeft naar het omzetten van totaal honderd ID-banen naar reguliere banen, zestig in 2003 en veertig in 2004. Naast de eenmalige rijkssubsidie voor dit zogenaamde ¿witten¿ van ID-banen van 17.000,- stelt het college een extra premie voor instellingen ter beschikking van 3000,- of 4.500,- (afhankelijk van het aantal omzettingen). Omdat het college groot belang hecht aan de omzettingen naar reguliere banen en aan het behoud van voldoende ID-banen, wil zij uit de bestemmingsreserve voor de periode 2003-2006 totaal 1.000.000,- extra stimuleringsgelden vrijmaken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de instellingen met ID-ers daadwerkelijk de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van de omzetting van een voldoende aantal ID-banen. Met deze inspanningen kunnen ontslagen worden voorkomen en ontstaat er ruimte voor instroom van ongeveer 230 ID-ers in de periode 2003-2006. Op dit moment zijn er ongeveer 700 ID-medewerkers (ongeveer 672 fulltime ID-banen).

Overleg
Voor de instellingen waar deze ID-ers werkzaam zijn, biedt het collegevoorstel goede mogelijkheden om de voor deze instellingen vaak onmisbare banen te behouden. Naast de eerder genoemde eenmalige subsidiemogelijkheden voor het ¿witten¿ van hun ID-banen zullen er landelijk vanuit verschillende sectoren en ministeries extra gelden beschikbaar komen om de omzetting naar reguliere banen te stimuleren. Ook zullen instellingen die hiertoe overgaan andere ID-banen kunnen behouden en voorrang krijgen bij de toekenning van nieuwe ID-banen. Om deze instellingen te bewegen een optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheden zal het college de komende weken in overleg treden met de organisaties in onder meer het onderwijs, zorg, kinderopvang en toezicht. Op basis van de uitkomsten van dit overleg zal het college, rekeninghoudend met het landelijke financiële beleid voor de verschillende sectoren, het aantal te "witten" banen en de wijze waarop de extra middelen worden ingezet definitief vaststellen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Den Bosch stimuleert omzetten ID-banen in reguliere banen '
Lees ook