Gemeente Den HaagGemeente investeert in vernieuwing Heesterbuurt

Verbetering van Heesterbuurt kan zonder sloop van woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 4 april ingestemd met het wijkplan Heesterbuurt. Het pakket aan maatregelen omvat onder andere de bouw van een verdiepte parkeergarage, nieuwbouw van woningen, stimuleren van het samenvoegen van woningen, het aanleggen van speelvoorzieningen en de herinrichting van woonstraten. Vooral in de Jasmijnbuurt -het gebied ten zuiden van de Mient- zal het aanzien van de straten en pleinen aanzienlijk verbeteren door extra groen- en speelvoorzieningen.

Bewoners en gemeente hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt om te komen tot een wijkplan voor de Heesterbuurt. De Heesterbuurt kent een aantal zwakke punten, waardoor deze wijk voor woningzoekenden steeds minder aantrekkelijk wordt. Achterblijvend woningonderhoud, eenzijdig woningaanbod met veel kleine appartementen en gebrek aan openbare ruimte zijn daarvan de oorzaak. Bewoners en gemeente hebben gezamenlijk oplossingen aangedragen voor het tekort aan groen, speelgelegenheid en parkeervoorzieningen. De knelpunten bleken zonder sloop oplosbaar.

Om de differentiatie in het woningaanbod te vergroten is subsidie beschikbaar voor het samenvoegen van woningen. Door het samenvoegen van woningen kunnen mensen die op zoek zijn naar een grotere woning in de wijk blijven wonen. Hiervoor is tot 2001 subsidie beschikbaar in het kader van de þExperimentele stimuleringsregeling samenvoegenþ. Een andere maatregel om de eenzijdigheid van het woningaanbod in de Heesterbuurt te verbeteren is het bouwen van nieuwe woningen, op enkele voormalige schoollocaties, zoals Mient/Hortensiastraat en de Goudenregenstraat. Op de plek van de te slopen school aan de Meidoornstaat is plaats voor een verdiepte parkeergarage en een nieuw schoolgebouw of woningen. Daarnaast worden particulieren gestimuleerd tot het plegen van onderhoud aan hun woning. Het behoud van monumentale elementen is verzekerd door de subsidieregeling þkleine monumentenzorgþ. Om het leefklimaat in een aantal straten en het Kamperfoelieplein te verbeteren worden deze straten opnieuw ingericht. De groene inrichting van het Gagelplein, het Vlierboomplein en de speelplek op het Weigeliaplein wordt verbeterd. In de groenzone rondom de begraafplaats komt een wandelroute en plekken voor balspelen en ontmoeting.

Op 12 april is er om 20.00 uur in Huize Eykenburg een informatieavond over het plan voor bewoners van de Heesterbuurt.

Deel: ' Gemeente Den Haag investeert in vernieuwing Heesterbuurt '
Lees ook