Gemeente Den Haag


24 maart 1999

Zesde voortgangsrapportage millennium geeft vertrouwen

GEMEENTE DEN HAAG ONDERTEKENT ERECODE 2000

Het college van b. en w. van de gemeente Den Haag heeft gisteren besloten de Erecode 2000 te ondertekenen. Dit komt voort uit de zesde voortgangsrapportage millenniumproject, die in het college behandeld is. Cordinerend wethouder Stolte zet zijn handtekening onder deze verklaring, waarmee de gemeente aangeeft actief bezig te zijn met de oplossing van het millenniumprobleem, bereid is informatie te delen over de aanpak, inzage wil geven in actuele informatie en op basis van vertrouwen wil samenwerken met partners.

De Erecode 2000 is een initiatief van het Millennium Platform. Inmiddels hebben meer dan 1400 Nederlandse bedrijven en organisaties de code ondertekend. De gemeente Den Haag is, na Amsterdam, de tweede gemeentelijke organisatie die de verklaring tekent.

De zesde voortgangsrapportage millennium geeft voldoende vertrouwen om de Erecode 2000 te tekenen. Uit de rapportage blijkt dat vrijwel alle gemeentelijke diensten op schema liggen met de aanpak van het millenniumprobleem. Een grote meerderheid van de bedrijfskritische, vitale systemen zal voor of op de deadline van 1 juni 1999 millenniumbestendig zijn. Voor 8 van de 35 systemen wordt de deadline niet gehaald. De betreffende diensten zullen hiervoor een zogenaamde ontheffingsaanvraag indienen. Als deze aanvraag toegekend wordt moeten de systemen uiterlijk in het derde kwartaal van 1999 millenniumproof zijn.

Bedrijfskritische systemen zijn systemen die:

- directe invloed hebben op de openbare orde en veiligheid, het ongestoord maatschappelijk functioneren en/of

- directe invloed hebben op de wettelijk verplichte dienstverlening aan de burgers en/of

- indirecte invloed hebben op de wettelijk verplichte dienstverlening aan de burgers, onder andere als gevolg van gemeentebrede systemen of andere systemen met mogelijk grote schadegevolgen.

Tweede externe audit In januari en februari 1999 heeft Het Expertise Centrum, een consultancy-bureau voor overheidsinformatisering, een tweede audit over de gemeentebrede aanpak uitgevoerd. Het Expertise Centrum is positief over de gevolgde aanpak. De aanbevelingen uit de eerste audit van juni 1998 zijn voldoende uitgevoerd. Op grond van deze eerste audit is o.a. de Regiegroep 2000 onder leiding van de gemeentesecretaris ingesteld. Om de nu nog overblijvende risicoþs verder te verkleinen heeft het Expertise Centrum opnieuw een aantal aanbevelingen geformuleerd. Als gevolg daarvan zal o.a. de Regiegroep 2000 worden uitgebreid met de directeur van de Facilitaire Dienst en de Commandant van de Brandweer.

Hulpverleningsregio Haaglanden Het deelnemen van de Commandant van de Brandweer aan de gemeentelijke Regiegroep is er onder andere op gericht de relatie tussen de millenniumaanpak van de gemeente Den Haag en de aanpak binnen de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) te versterken. Bij het functioneren van de hulpdiensten rondom de eeuwwisseling speelt deze HRH een centrale rol. Naast de zorg voor de millenniumbestendigheid van de afzonderlijke systemen van de betrokken organisaties zullen de diverse noodplannen op elkaar moeten worden afgestemd.

Vervolg De zesde voortgangsrapportage millenniumproject wordt op 15 april 1999 besproken met de raadscommissie Sport, Promotie en Media- en Informatiebeleid. De voortgangsrapportages van de afzonderlijke diensten worden in de diverse vakcommissies besproken. Op 29 juni 1999 bespreekt het college van b. en w. de voortgangsrapportage millenniumproject waarin de deadline van 1 juni 1999 is opgenomen.

Deel: ' Gemeente Den Haag ondertekent Erecode 2000 '
Lees ook