Gemeente Den Haag


18 januari 2000

Den Haag zoekt oplossing voor parkeeroverlast Kwaliteit woonomgeving moet beter

De gemeente Den Haag zoekt naar concrete oplossingen om de steeds meer voelbare parkeeroverlast in woonwijken aan te pakken. Dit is de belangrijkste conclusie uit de nota "Parkeren in Woonwijken" die vandaag door het college van B&W is vastgesteld. In deze verkennende studie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling worden oorzaken en gevolgen van de parkeeroverlast in beeld gebracht. Voor de 16 wijken waar het parkeerprobleem het grootst is, worden mogelijke oplossingen aangedragen. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan de combinatie van breder invoering van belanghebbenden parkeren, een betere inrichting van de openbare ruimte en de bouw van parkeergarages.

In de nota "Parkeren in Woonwijken" worden voorstellen gedaan die moeten leiden tot een evenwichtiger gebruik van de openbare ruimte. Er wordt aansluiting gezocht bij de wijkplannen, maar ook bij meer incidentele ingrepen in de woonomgeving zoals herinrichtingen of bouwplannen. Een brede aanpak van het parkeerprobleem is uitgangspunt. Dit uit zich in het nemen van fysieke maaatregelen en het uitgeven van parkeervergunningen in grotere delen van Den Haag.

De commissie van Verkeer Binnenstad en Beschermde Stadsgezichten bespreekt de nota op
2 februari 2000 aanstaande.

Deel: ' Gemeente Den Haag zoekt oplossing voor parkeeroverlast '
Lees ook