Gemeente Den Helder

18-07-2002
Gemeente Den Helder verkoopt weer restgrond

Binnenkort is het weer mogelijk om openbaar groen van de gemeente te kopen. Het gaat hierbij voornamelijk om stukken openbaar groen, ook wel restgrond genoemd, die verkocht worden aan particulieren. Die willen de grond veelal bij hun tuin trekken. De verkoop van deze restgrond gaat niet op voor de wijken Zwanenbalg en Malzwin. Hier wordt de bestaande planopzet gehandhaafd en wordt geen grond meer verkocht. Bedrijven die restgrond willen kopen, al dan niet grenzend aan hun eigen perceel, vallen buiten dit nieuwe beleid.

Sinds 1 maart 2000 heeft de gemeente de uitgifte van openbaar groen gestaakt, omdat er werd gewerkt aan nieuw beleid hiervoor. In de notitie Uitgifte restgrond' staat hoe en onder welke voorwaarden tot verkoop van restgrond wordt overgegaan. De notitie wordt nog behandeld door de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met het nieuwe beleid kan de verkoop van de restgrond daadwerkelijk weer van start gaan. Dan worden ook de verzoeken voor het kopen van restgrond die na 1 maart 2000 zijn binnengekomen weer in behandeling genomen. Tegelijk met de notitie Uitgifte restgrond' heeft het college de notitie Illegaal in bezit genomen gemeentegrond' goedgekeurd. Hierin staat dat het illegaal in bezit genomen grond de komende jaren wordt aangepakt. Mensen die illegaal grond bij hun perceel hebben getrokken, krijgen als dat mogelijk is, de kans de grond alsnog te kopen. Wil men dat niet dan moet men de grond teruggeven aan de gemeente. Ook deze notitie wordt behandeld door de gemeenteraad.

Nieuw in het beleid voor de verkoop van restgrond is de prijs. De prijs van de grond die grenst aan de woning gebaseerd is op de WOZ-waarde. Afhankelijk van die waarde kan men rekenen op een bedrag tussen 70,- en 160,- per vierkante meter exclusief kosten koper. De prijs voor grond die niet aan de woning grenst, of voor bedrijven die restgrond willen kopen, hangt af van de getaxeerde vrije verkoopwaarde.
Voorheen mocht men de gekochte grond niet bebouwen. Nieuw is dat er nu geen bouwverbod meer geldt, maar het bestaande bestemmingsplan geldt. Wil men de grond bebouwen dan moet men hiervoor de gangbare bouwaanvraagprocedure volgen.

In de beheersovereenkomsten is ook het een en ander veranderd. Nieuw hierin is dat de beheersovereenkomst extra' komt te vervallen. In plaats van grond kopen, kon men ook grond om niet krijgen. Dat kon via een beheersovereenkomst extra' of beheersovereenkomst standaard'. Bij de standaard overeenkomst' ging het om een schoffelovereenkomst, waarbij bewoners een stuk openbaar groen onderhouden. Bij de beheersovereenkomst extra' kon men een stuk grond bij de tuin trekken en dit inrichten en onderhouden. Men mocht hierbij ook een omheining van maximaal één meter hoog om de grond zetten. Deze laatste overeenkomst is komen te vervallen. De bestaande beheersovereenkomsten extra' blijven echter wel bestaan met de daarbij geldende voorwaarden.

« terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Den Helder verkoopt weer restgrond '
Lees ook