Gemeente Weerselo

GEMEENTE DENEKAMP OVERHANDIGT politie een lasergun

Op maandag 17 september jl heeft wethouder J.G. Johannink aan Mevr. J. Kollen, chef van de afdeling Denekamp van de Regiopolitie in het gemeentehuis van Denekamp een Lasergun overhandigd. Met een lasergun is het mogelijk de snelheid van motorvoertuigen en bromfietsen te meten, ook bijvoorbeeld op bochtige wegen en woongebieden.
De raden van de drie voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo hebben in het najaar van 2000 in totaliteit een bedrag van f. 15.000,-- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 1 lasergun. Snelheidsmeting als instrument om het te hard rijden tegen te gaan is in feite geen taak van de gemeente.
De redenen waarom desondanks de gemeente een lasergun ter beschikking stelt aan de politie kunnen als volgt worden samengevat. Het komt vaak voor, dat inwoners klagen over de snelheid van het gemotoriseerd verkeer in hun directe woonomgeving. Met normale radarapparatuur is het veelal problematisch snelheidsmetingen in woonomgevingen te verrichten.
Door het project "Duurzaam Veilig", waaraan ook de gemeente Denekamp deelneemt komen er steeds meer 30-km. gebieden en in deze gebieden kan de lasergun ook gebruikt worden.
Kortom: de lasergun kan worden ingezet op plaatsen waar met reguliere radarapparatuur niet of nauwelijks gewerkt kan worden. Ook de snelheid van bromfietsen kan met de lasergun worden gemeten. Het is in het belang van de verkeersveiligheid, dat op basis van gerichte klachten adequaat kan worden gereageerd. Daarvoor is ook snelheidsmeting nodig. Een lasergun kan snel en gemakkelijk worden ingezet.
De lasergun kan voorts preventief en/of educatief worden ingezet. Preventief bijvoorbeeld waar het gaat om wensen van automobilisten de snelheidsmeter te "ijken" en educatief bij verkeersonderricht in brede zin.

Deel: ' Gemeente Denekamp overhandigt politie een lasergun '
Lees ook