Gemeente Eindhoven


Persbericht: 27 september 1999, no. 52.

Gemeente Eindhoven steunt initiatieven voor autodelen

Een particuliere auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en wordt in wezen dus bijzonder inefficiënt gebruikt. Als meer mensen één auto gebruiken worden milieuoverlast, parkeerproblemen en ruimtebeslag een stuk minder. Dit autodelen of autodating wordt in Eindhoven gepropageerd door de organisaties Greenwheels en City-Link. Burgemeester en wethouders van Eindhoven staan in woord en daad achter hun initiatieven.

Greenwheels richt zich op particulieren die bewust willen omgaan met het autogebruik. De organisatie wil op 16 locaties in Eindhoven een deelautoplek realiseren. Deze liggen bij voorkeur in het gebied binnen de Ring en in een viertal wijken net daarbuiten. De organisatie vraagt de gemeente om 16 parkeerplaatsen ter beschikking te stellen voor de Greenwheel-auto's.

City-Link richt zich meer op de zakelijke automobilist. Het gaat hier om een proefproject dat
financieel wordt ondersteund door het ministerie van Verkeer en de Europese Unie. De bedoeling van City-Link is om de combinatie trein-auto te bevorderen door de treinende zakenman representatief voor- en natransport te bieden. Het uitgiftepunt voor de auto ligt dan ook bij het station. Burgemeester en wethouders van Eindhoven zijn bereid om voor de beide organisaties gereserveerde parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. De voordelen zijn volgens het college evident: minder geparkeerde auto's op straat komt de leef baarheid ten goede, selectiever autogebruik werkt méér fiets- en openbaar vervoerkilometers in de hand en de stad blijft beter bereikbaar.

De afdeling Verkeer voert al geruime tijd overleg met Greenwheels over de plekken waar zo'n deelauto kan staan en met City-Link, die vooral om betaalde parkeerfaciliteiten vraagt. Dat is (juridisch) minder eenvoudig dan het lijkt. Zo moet de Parkeerverordening worden uitgebreid met een nieuwe categorie belanghebbendenplaatsen. De Wegsleepregeling moet eveneens worden aangepast. En ook de Verordening parkeerbelasting behoeft verandering in verband met de invoering van nieuwe tarieven voor het autodelen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten werkt momenteel aan modellen tot wijziging van deze verorde- ningen. De nieuwe spelregels (die de gemeenteraad nog zal moeten vaststellen) zullen in de toekomst ook gaan geleden voor andere aanbieders van autodeel-producten.

Deel: ' Gemeente Eindhoven steunt initiatieven voor autodelen '
Lees ook