Gemeente Emmen


---

Persbericht: Begripsverwarring leidt tot onjuiste uitleg

Begripsverwarring leidt tot onjuiste uitleg
Sociale Dienst versus Sociale Zaken

In de Volkskrant van 28 februari j.l. staat een artikel in de reeks Gemeenten Gemeten. In deze reeks vergelijkt de krant, ondersteunt door een onderzoeksbureau, 35 gemeenten op verschillende deelterreinen. In het nu geplaatste artikel is onderzoek verricht naar de ambtenarendichtheid van de grote gemeenten in Nederland, onder anderen van de Sociale diensten. Door de gebruikte vraagstelling in het onderzoek is begripverwarring ontstaan over het begrip Sociale Dienst.

De afdeling Sociale Zaken moet niet verward worden met de dienst Sociale Zaken en Werkgelegeheid. In het onderzoek van de Volkskrant is rekening gehouden met de dienst Sociale zaken en Werkgelegeheid. Dit is de afdeling Sociale zaken inclusief de afdelingen RAP, Wet Voorzieningen Gehandicapten, Gemeentelijke Kredietbank, CBB/Netwerk en ondersteunende afdelingen. Uit de resultaten van het onlangs gehouden onderzoek Benchmark Sociale diensten- waarin prestaties van Sociale diensten met elkaar vergeleken worden, blijkt dat Emmen juist zeer doelmatig en efficient presteert.

Cijfers
In het artikel wordt melding gemaakt dat de gemeente Emmen vijf maal meer personeel nodig heeft bij de Sociale dienst dan in andere steden. In Emmen zou dit beteken dat er 8.69 medewerkers per 100 bijstanduitkeringen nodig zijn. Er is echter sprake van begripsverwarring. Het berekende getal in het onderzoek is gebaseerd op het totale aantal medewerkers van dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namelijk 192 ftes (hierin zijn tijdelijke werknemers en project medewerkers niet meegenomen). Het correcte aantal medewerkers dat zich bezig houdt met bijstandsuitkeringsgerechtigden is echter 73. Daarmee scoort Emmen juist veel lager.

Benchmark
De resultaten uit het onlangs gehouden onderzoek Benchmark Sociale diensten- waarin prestaties van Sociale diensten (afdelingen Sociale Zaken) met elkaar vergeleken worden, presteert Emmen zeer doelmatig en efficient. Daarmee behoort zij tot de beste 10 van Nederland.

Het onderzoek richtte zich op drie belangrijke taken, namelijk inkomensvoorziening, arbeidstoeleiding en zorg. Emmen scoort op deze taken hoog in het onderzoek. Ook is gekeken naar doelmatigheid op het gebied van personeel en organisatie. Hierin wordt onder anderen gekeken naar de verhouding tussen personeel en clientenbestand.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Gemeente Emmen Begripsverwarring leidt tot onjuiste uitleg Volkskrant '
Lees ook