Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van maandag 10 juni 2002

Aanwezig
:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, E. Helder, J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, J.F. Hassink, A.J. Le Loux en T.H.D. de Weger

Afwezig
:

Vaststellen besluitenlijst van 4 juni 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

B 1

DMO

WSW-achtervangovereenkomst t.b.v. Stichting Woonzorg Nederland

Voorstel:

1. Met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een achtervangovereenkomst, die deel uitmaakt van de standaardovereenkomst tot geldlening met
standaardborgtochtovereenkomst, aan te gaan voor een geldlening groot 4.796.000,- ten behoeve van de Stichting Woonzorg Nederland te Amsterdam.

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Laaresstraat 21.

2. Aankoop een perceel grond met opstallen zijnde een bedrijfsgebouw met bijbehorend appartement en drie woningen aan de Pyrmontstraat 19a.

3. Aankoop een strook grond gelegen aan de Haaksbergerstraat 351.
4. Verkoop een kavel (8) grond gelegen in de Oikos.
5. Verkoop een kavel (4) grond gelegen in het Ruwenbos.
6. Verkoop een kavel (4) grond gelegen in de Oikos.
Besluit:

Cf., inclusief aanpassing overweging bij punt 2.

D 1

DMO/prog

subsidieaanvraag Stichting Rockarty

Voorstel:

1. De Stichting Rockarty de gevraagde subsidie van 9.000,- voor de manifestatie Rockarty 2002 toe te kennen.

2. Een bedrag van 3.300,- voor de realisatie van de kunstroute ten laste te brengen van het fonds stadsverfraaiing (productnr.
3.04.05) en een bedrag van 5.700,- voor de overige activiteiten ten laste te brengen van het fonds culturele doeleinden (productnr. 3.04.06).

Besluit:

Cf.

D 2

DMO/prog

subsidieaanvraag El Tamango

Voorstel:

1. De subsidieaanvraag van El Tamango van 5.888,50 grotendeels te honoreren en een subsidiebedrag van maximaal 5.000,- toe te kennen voor de realisatie van een tangofestival in Enschede.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van het fonds culturele doeleinden (productnr. 3.04.06)

Besluit:

Cf.

D 3

DMO/prog

subsidieaanvraag Joseph Wresinki Cultuur Stichting

Voorstel:

1. De subsidieaanvraag van de Joseph Wresinki Cultuur Stichting van
1.134,45 gedeeltelijk te honoreren en een subsidiebedrag van maximaal
500,- toe te kennen voor de uitvoering van de theatervoorstelling "Met het oog op de toekomst".

2. Dit bedrag ten laste te brengen van het fonds culturele doeleinden (productnr. 3.04.06).

Besluit:

Cf.

D 4

DMO/prog

subsidieaanvraag Stichting Axishert

Voorstel:

1. De Stichting Axishert de gevraagde subsidie van 2.070,- voor de realisatie van de multimedia installatie .X.X. toe te kennen.
2. Dit bedrag ten laste te brengen van:* het budget diverse activiteiten beeldende kunst: 1.000,- (productnr.3.04.05);

* het fonds culturele doeleinden: 1.070,- (productnr. 3.04.06).
Besluit:

Cf.

F 1

DSOB

afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan buitengebied 1996

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen:
Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer H.M.G.H. ter Horst het bestemmingsplan "buitengebied 1996" zodanig te herzien dat op een perceel aan de Twekkelermarkeweg een begraafplaats voor huisdieren kan worden aangelegd en geëxploiteerd.

2. Te besluiten geen tijdelijke vrijstelling van de bepalingen van genoemd bestemmingsplan te verlenen.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB/bbh

dwangsomaanschrijving bewoning perceel Hulsmaatstraat 33 B

Voorstel:

1. De Heer Noordman aan te schrijven de zonder bouwvergunning geplaatste caravan op het perceel Hulsmaatstraat 33 B vóór 1 januari 2003 te verwijderen, op straffe van toepassing van bestuursdwang.

Besluit:

Cf., strakkere juridische formulering (in overleg met de Concernstaf).

F 3

DSOB

bezwaarschrift verleende meldingen voor bouw Heersenkampweg 44 en 46

Voorstel:

1. Het op 19 maart 2002 door de heer Tenniglo ingediende bezwaarschrift tegen de op 12 februari 2002 verleende melding voor het bouwen van een berging aan de Heersenkampweg 46, en tegen de op 4 februari 2002 verleende melding voor het bouwen van een berging aan de Heersenkampweg 44, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 4

DSOB

aanschrijving beëindigen strijdig gebruik schuur Morsweg 55

Voorstel:

1. De heer en mevrouw Veldman aan te schrijven, het gebruik van de schuur aan de Morsweg 55 als woning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, te beëindigen.

Besluit:

Cf.

F 5

DSOB

ontwerp-bestemmingsplan Kotmanpark

Voorstel:

1. De naam van het bestemmingsplan "Kotman-West, fase 2" te wijzigen in "Kotmanpark".

2. In te stemmen met de wijzigingen die naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg in het onder punt 1 bedoelde plan zijn aangebracht, alsmede met de ambtshalve aangebrachte wijzigingen.
3. Het bestemmingsplan "Kotmanpark" met ingang van 21 juni 2002 in het kader van de inspraak ter inzage te leggen.

Besluit:

Cf., bij ter inzage legging duidelijk maken dat het om "voorheen Kotman-West" gaat.

G 1

CS

bestuur VNG Overijssel

Voorstel:

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten Overijssel ter vervulling van de vacatures in dat bestuur.

Besluit:

Cf.

Deel: ' Gemeente Enschede besluitenlijsten '
Lees ook