Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 4 juni 2002

Aanwezig:

E. Helder (loco), A.H.P. van Gils, J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, J.F. Hassink, A.J. Le Loux en T.H.D. de Weger

Afwezig:

J.H.H. Mans

Vaststellen besluitenlijst van 28 mei 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

A 1

DSOB

financiering MOP 1a jaarplan 2002

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Akkoord te gaan met de financiering van MOP 1a jaarplan 2002 volgens de volgende verdeling over de programmalijnen:

Realisatie van een adequate bedrijfsomgeving
voor kennisintensieve bedrijvigheid 120.000,-
Strategische versterking van kennisposities 175.000,- Bevordering van de innovatieve overheid 110.000,- Afstemming promotie en acquisitieactiviteiten op kennisintensieve bedrijvigheid 150.000,-
Vergroting aantrekkelijkheid van de stad voor
(potentieel) hoger opgeleiden 15.000,-
Totaal jaarplan MOP 1a 2002 570.000,-
Reeds aangevraagd c.q. in aanvraag 283.939,-
Totaal aanvraag 286.061,-


2. Dit bedrag ten laste te brengen van de gemeentebegroting 2002, post "versterken hoogwaardige werkgelegenheid" (pijler E&W, nr. 27), te dekken uit SECA 3.

3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Besluit:

Cf.

B 1

CS

eerste concernrapportage 2002

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de eerste concernrapportage 2002.
2. In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen en opdrachten conform de adviezen van de concerncontroller zoals vermeld in het samenvattend advies in hoofdstuk 2.

3. De gemeentebegroting 2002 te wijzigen.

Besluit:

Cf., enige redactionele aanpassingen.

B 2

DSOB

HOV-Noord studie, bureau XTNT

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de rapportage "HOV-Enschede-Noord" d.d. 5 maart 2002 van het bureau XTNT.

2. De aanbevelingen van deze rapportage over te nemen en uit te voeren.

3. De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer opdracht te verlenen en middels een quick scan inhoud te geven aan deze aanbevelingen. Na uitvoering van deze opdracht zullen de eerste resultaten worden voorgelegd aan de deelnemers van de klankbordgroep, de
wijkraad-noord en de dorpsraad Lonneker;

4. Middels bijgaande brieven de gemeente Oldenzaal, de Regio Twente en de Provincie als projectleider van de herinrichting Oldenzaalsestraat te informeren over het proces en de resultaten van de studie en de samenhang met hun verantwoordelijkheden;
5. Ons vooralsnog uitsluitend te richten op een tweetal tracés, te weten het tracé van de Oude spoorlijn, waarbij alleen de varianten worden betrokken die ten zuiden van Lonneker voor aansluiting op de Oldenzaalsestraat zorgen;

6. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van totaal 78.400,-- ten laste van de gemeentelijke Meerjarenbegroting/ISV-middelen van de Algemene Dienst; Pijler fysiek project infrastructuur bereikbaarheid Enschede-Noord/West.

7. de hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2002 aan te brengen in de begroting van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Besluit:

Cf.

B 3

DSOB

rapportages HOV-West studie

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de rapportages "bereikbaarheid Enschede-West; nut en noodzaak HOV-west" en vergelijking varianten Prinsessetunnel; van bureau Keypoint Consultancy, d.d. 21 mei 2002.

2. De fysieke commissie nader te informeren over de resultaten van deze studies.

Besluit:

Cf.

B 4

DSOB

rapport "bereikbaarheid Enschede-West"

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de tussenrapportage "Bereikbaarheid Enschede-West; probleemverkenning, Ambitieniveau en Vrijheidsgraden" van bureau Royal Haskoning, d.d. 3 mei 2002.
2. De fysieke commissie nader te informeren over de resultaten van de studie "Bereikbaarheid Enschede-West" .

3. De resultaten van deze studie verder te bespreken met de klankbordgroep Noord-/Westtangent conform het plan van aanpak om tezamen met deze groep en de gemeente Hengelo verder te studeren op oplossingsrichtingen en maatregelenpakketten op basis van deze rapportage mede in relatie tot de studie middengebied.

Besluit:

Cf.

B 5

DSOB

Rijksweg 15/N18 Varsseveld-Enschede, Rondweg Usselo

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen zoals geschetst in de nota met betrekking tot de Rijksweg 15/N18 in relatie tot de omlegging Usselo en nadere besluitvorming met betrekking tot financiële reserveringen voor te bereiden in het kader van de perspectiefnota 2003-2006.

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB/dir

herinrichting woonwagencentrum

Voorstel:

1. Het herinrichtingsplan vast te stellen en op basis van dit plan de uitvoeringswerkzaamheden te starten.

2. Kennis nemen van het feit dat vaststellen van het herinrichtingsplan tevens inhoudt akkoord te gaan met de bijbehorende grondexploitatiebegroting. Het feit dat een deel van de dekking bestaat uit een niet volledig geaccordeerde AD bijdrage beperkt de mogelijkheden voor een integrale afweging bij het vaststellen van het meerjarenperspectief 2003-2006.
3. Kennis te nemen van het feit dat de actuele grondexploitatiebegroting een groter tekort kent dan waar in het MPG 2002 rekening mee gehouden is. Deze wijziging zal heeft een negatief effect op het MPG 2002 van ruim
0,6 mln. op eindwaarde 2011.

4. Een startkrediet beschikbaar te stellen van 1.011.455,-- voor de uitvoeringskosten ten laste van de grondexploitatie van "het voormalige woonwagencentrum" van het grondbedrijf.
5. Deze kosten te dekken door reeds beschikbaar gestelde dekkingsbronnen, te weten:


* een bijdrage van de algemene dienst van 363.024,-- (f. 0,8 mln.);
* een bijdrage van het rijk van 648.431,--.

6. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2002 aan te brengen.

Besluit:

Cf. (memo NP).

C 2

DSOB

raamkrediet aankopen gronden

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Een raamkrediet van 10.000,- beschikbaar te stellen voor aankopen van percelen grond met eventuele opstallen ten laste van het grondbedrijf.

2. De kosten te dekken door:* verhoging van de post onroerende zaken met 7.800.000,-;
* bijdrage uit het vereveningscomplex STOG, stimulering locatieontwikkeling, 2.200.000,-.


3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.

4. Te bepalen dat in de raadsvergadering van 16 december 2002 een overzicht wordt overlegd van de afgehandelde transacties.

Besluit:

Cf.

C 3

DSOB

meerjarenperspectief grondbedrijf 2002

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Het meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) 2002 vast te stellen.
2. In te stemmen met een rendementsuitkering van 417.478,- vanuit het grondbedrijf aan de Algemene Dienst.

3. In te stemmen met het toevoegen van een extra jaarschijf (2006) bijdrage Algemene Dienst ad 567.225,-.

Besluit:

Cf., enige redactionele aanpassing.

C 4

PBW

haalbaarheidsonderzoek Historisch Centrum Twente in Enschede/Roombeek

Voorstel:

1. Enschede in het overleg Netwerkstad expliciet voor te dragen als potentiële vestigingsplaats voor het Historische Centrum Twente, met de locatie Roombeek als sterke voorkeurslocatie.
2. Akkoord te gaan met het voorstel van de stuurgroep Netwerkstad Twente, te weten:


* Kennis te nemen van de discussienotitie "geschiedenis leeft in Twente", opgesteld door het Historisch Centrum Overijssel (HCO).
* In te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een Historisch Centrum voor Twente.

* Dit initiatief voor te leggen aan de gemeenten van de Regio Twente, met het verzoek opdracht te geven tot dit haalbaarheidsonderzoek of hierin te participeren.


3. In principe te besluiten om financieel en inhoudelijk te participeren in het onderzoek, met een maximum van 5.000,-, onder voorwaarde dat de andere participanten ook bijdragen.

Besluit:

Cf.

C 5

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Verkoop van drie percelen bouwterrein gelegen in het plangebied Roombeek, nabij de Voortsweg en Roomweg aan Bouwfonds Woningbouw BV.

2. Verkoop van een kavel grond in de Oikos (9).
3. Verkoop van een kavel grond in de Oikos (30).
4. Verkoop van een perceel bouwterrein gelegen aan de Veenwortellaan.
5. Verkoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Drienerweg 63.

6. Verkoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Boddenkampsingel 138.

7. Verkoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Drienerweg 57.

8. Aankoop van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Nicolaas Beetsstraat 36.

9. Aankoop van een perceel grond met opstallen aan de Kottendijk 55.

Besluit:

Cf.

C 6

DSOB

Wet voorkeursrecht gemeenten Braakweg 104

Voorstel:

1. De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer te machtigen, de eigenaar van het object Braakweg 104 te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie C, nummer 6866, ter grootte van 0.04.04 hectare (het perceel is op de situatieschets aangegeven), mede te delen dat de gemeente geen gebruik wenst te maken van haar voorkeursrecht.

Besluit:

Cf.

C 7

DSOB

Wet voorkeursrecht gemeenten Broekheenseweg 15

Voorstel:

1. De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer te machtigen, de eigenaar van het object Broekheenseweg 15 te
Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie F, nummer
3108, ter grootte van 0.01.31 hectare (het perceel is op de situatieschets aangegeven), mede te delen dat de gemeente geen gebruik wenst te maken van haar voorkeursrecht

Besluit:

Cf.

D 1

DMO

geldlening NV Enschedese Zwembaden

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Aan de NV Enschedese Zwembaden een geldlening op annuïteitenbasis van 286.000,- te verstrekken. Deze geldlening wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar, tegen een rentevergoeding van 5,405% per jaar. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt, zijn conform de bijbehorende geldleningsovereenkomst.

Besluit:

Cf.

E 1

DMO

monitor arbeidsmarktparticipatie eerste periode 2002

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de monitor arbeidsmarktparticipatie betreffende de eerste periode (januari tot en met maart) van 2002.

Besluit:

Cf.

E 3

DMO/vb

instellen rechtsgeding

Voorstel:

1. Instellen van een rechtsgeding ter invordering van een aan de gemeente gecedeerde vordering ad 1.815,12.

Besluit:

Cf.

F 1

DSOB/bbh

bezwaarschrift tegen bouwvergunning Eemstraat 16

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de heer H.N.M. Nijhuis, Eemstraat 18, tegen de bouwvergunning voor het vergroten van de woning aan de Eemstraat 16, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB/mil

beschikking Wet bodembescherming WEBH-terrein Enschede

Voorstel:

1. Te besluiten dat in onderhavig geval sprake is van een ernstige, urgente bodemverontreiniging.

2. In te stemmen met de aanpak van de raamsanering, zoals is omschreven in het overgelegde rapport raamsaneringsplan WEBH-terrein Enschede van maart 2002.

Besluit:

Cf.

F 3

DSOB/bbh

bezwaarschrift verlenen bouwvergunning Park de Kotten 320

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de Stichting Natuur- en Milieuraad te
Enschede, tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het uitbreiden van het schoolgebouw op het perceel Park de Kotten 320, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 4

DSOB/rvh

bezwaarschrift verlenen bouwvergunning Mercuriusplein 15

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor het vergroten van een woonhuis aan het Mercuriusplein van de heren B.M. Timmermans en H.G. ter Wengel, overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 5

DSOB/bbh

bezwaarschrift weigeren bouwvergunning Schubertlaan 5

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de heer Brulot tegen de weigering van een bouwvergunning voor het plaatsen van een kap op het woonhuis Schubertlaan 5 te Enschede, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 6

DSOB/rvh

gedoogbesluit Roberine BV

Voorstel:

1. Conform bijbehorende concept-brief een gedoogbeschikking te nemen inhoudende:

a. het alvast doorbreken van de aanhouding van de te verlenen bouwvergunning voor een pompkamer;
b. versnelde ingebruikneming pompkamer met sprinklerinstallatie vooruitlopend op de te verlenen milieu(revisie)vergunning.

Besluit:

Cf.

F 8

DSOB/bbh

bezwaarschrift vergroten woonhuis Bentstraat 89

Voorstel:

1. De bezwaren van de heer en mevrouw Smit tegen de bouwvergunning van de heer Vliesz voor het vergroten van zijn woonhuis, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

G

BRW/proj

presentatie (toelichting) van 09.30 10.00 uur bij voorstel G 1

Besluit:

Cf.

G 1

BRW/proj

notitie alarmering gemeente Enschede

Voorstel:

1. In te stemmen met de in de notitie geformuleerde voorstellen inzake:


* Een nieuwe alarmeringsregeling.

* Beleid ten aanzien van alarmeringsoefening en proefalarmeringen.
* De te formuleren functiecriteria voor de (loco-) burgemeester in de functie van opperbevelhebber en de overige gemeentelijke sleutelfunctionarissen, waarbij er aandacht is voor de taken, kennis, vaardigheden en verplichtingen.


2. De regionale Brandweer te verzoeken initiatief te nemen inzake onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van regionale pools voor een of meerdere AOV-teams conform de bijbehorende brief.

Besluit:

Cf.

Deel: ' Gemeente Enschede besluitenlijsten '
Lees ook