Gemeente Enschede

Besluitenlijst vergadering van de Raad op 27 mei 2002

Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer B.E. Dop (raadsgriffier); de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Ari, L. Ascherman, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Cegerek, P. Datema, B. van Dijk (gedeeltelijk voorzitter), A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Kok, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, , G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder, mevr. H. Ytsma, J. van der Zee;
de wethouders:
E. Helder, J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, T.H.D. de Weger, J.F. Hassink en A.J. le Loux.

Afwezig:

G. Dijkhuizen en C. Örnek.

I

opening

Voorzitter: B. van Dijk

II

vaststellen agenda

Beslissing: Cf.

II bis

vaststellen notulen van de vergaderingen van maandag 21 mei 2001 om 19.00 uur en dinsdag 22 mei 2001 om 19.00 uur.

Beslissing: Cf.

III

vragenuur
(zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

vragen en opmerkingen over:


1. naweeën vuurwerkramp

2. zorg op/rond Stationsplein
Wethouder Helder zegt toe aan de NS te berichten dat de stationsklok
4 verschillende tijden aangeeft.
Wethouder Helder zegt toe contact op te nemen met de afdeling verkeer inzake de situatie van het stationsplein en dan met name over de verweerde banken. Ook zullen de wensen van de bevolking gepeild worden om het plein levendiger te maken.


3. Twentsche Courant Tubantia- juistheid berichtgeving.

4. nieuw systeem Domijn toewijzing woningen. Wethouder Bleker zegt toe hierover een overleg te houden met de heer Ras van de Stadspartij.


5. verslagen raadsvergaderingen


6. gebruik van afkortingen
Burgemeester Mans zegt toe de ambtelijke organisatie aan te spreken op het gebruik van afkortingen om deze te verduidelijken.


7. informatie over tarieven diensten
Wethouder Goudt zegt toe de tarieven in euros te verschaffen aan de fractie BBE van voor 1 januari 2002 en na 1 januari 2002.


8. klachten asielzoekerscentrum


9. toegankelijkheid binnenstad


10. festiviteiten binnenstad


11. weekmarkt Boekelo


12. faciliteiten voor raadsleden
Wethouder Hassink zegt toe dat eerst de nieuwe raadsleden deze week (week 22) worden voorzien van een laptop, zonder ADSL-aansluiting.


13. gezondheidsmonitor vuurwerkramp
Wethouder Goudt gaat in nader overleg met de commissie wederopbouw over de monitor.


14. brandweerkazerne


15. dierenopvangcentrum De Heuwkamp


16. uitgeprocedeerde asielzoekers
Wethouder De Weger zegt toe uit te zoeken hoe de stand van zaken is van het uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers uit centraal Irak, Afghanistan en China.

IV

lijst ingekomen stukken
(stuk nummer 10748)


1. het stuk B 1 voor kennisgeving aan te nemen
2. de stukken B 2 tot en met B 4 in handen van B&W om pre-advies
3. het stuk B 5 in handen van de commissie bestuurszaken & middelen ter bespreking

4. het stuk C 1 voor kennisgeving aan te nemen
5. de stukken C 2 en C 3 in handen van B&W om pre-advies
6. de stukken C 4, C 5 en C 11 in handen van B&W ter afdoening
7. de stukken C 6 en C 12 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissie

8. de stukken C 7 tot en met C 10 en C 13 in handen van de planschadecommissie

Beslissing: Cf.

voorstellen tot

V

eervol ontslag van

a. de heer P.J. van Heijst als lid van de fysieke commissie

Beslissing: Aangehouden.

VI

benoeming van

a leden programmaraad en wijziging Verordening programmaraad (stuk nummer 10768)
b medewerkers raadsgriffie (stuk nummer 10772) c een lid fysieke commissie

Beslissing:
a en b: Cf.
c: Aangehouden.

Voorzitter: J.H.H. Mans

VII

andere voorstellen

R 1

RG

vaststellen de wijziging van de Verordening op de raadscommissies
- stuk nummer 10774


1. De Verordening op de raadscommissies te wijzigen overeenkomstig onderstaand voorstel (o.a. invoeging van artikel 6a inzake vragen en mededelingen en wijziging van artikel 13 inzake spreekrecht voor toehoorders).

Beslissing: Cf.

A 1

BMD

beschikbaar stellen van een krediet voor bommendetectie bij het Van Heekplein - stuk nummer 10749


1. Een krediet van 320.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van bommendetectie bij het Van Heekplein ter plaatse van de voormalige Klanderij.

2. Dit krediet te dekken uit:


a. een rijksbijdrage van 90% ( 288.000,-)
b. een bijdrage van 10% ( 32.000,-) uit de post onvoorzien algemeen.


3. De gemeentebegroting 2002 overeenkomstig te wijzigen.
Beslissing: Cf.

A 2

DMO

vaststellen de Verordening leerlingenvervoer

- stuk nummer 10750


1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede vast te stellen.

Beslissing: Cf.

A 3

DMO

vaststellen van het plan onderwijsachterstandbeleid 2002 2006
- stuk nummer 10760


1. Het plan (onderwijs)achterstandenbeleid 2002-2006 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de implementatienotitie GOA 2002-2006.


Beslissing: Cf.

A 4

BMD

vaststellen ontwerp water-nevelfontein Van Heekplein
- stuk nummer 10765


1. Kennisnemen van en in te stemmen met het voorliggende ontwerp van de water/nevelfontein op het Van Heekplein.

Beslissing Cf.
Wethouder Helder zegt toe te bewaken dat de aanbesteding binnen het budget blijft en na te gaan of een garantieverklaring van de fabrikant te krijgen is.

A 5

Consent

verlenen van een investeringskrediet voor de aanschaf van ICT hard- en software - stuk nummer 10759


1. Een investeringskrediet te verlenen van 65.000,- voor de aanschaf van ICT hard- en software.

2. De kapitaallasten van in totaal 25.892,- (afschrijvingen 21.667,- en rente 4.225,-) te dekken uit de exploitatie van Consent.

Beslissing: Cf.

C 1

BMD

instemmen met de exploitatieovereenkomst Jasmijnstraat
- stuk nummer 10751


1. Medewerking verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van gronden aan de Jasmijnstraat.

2. Het college te machtigen met RK Woningstichting Ons Huis Enschede een exploitatieovereenkomst aan te gaan op basis van de Exploitatieverordening gemeente Enschede 1996.
3. Ten behoeve van de hiermee gepaard gaande door de gemeente te verrichten stortingen een krediet van 23.008,59 beschikbaar te stellen ten laste van de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

C 2

BMD

beschikbaar stellen van krediet voor aankoop van diverse percelen grond
stuk nummer 10762


1. Een krediet beschikbaar te stellen van 3.660.710,- voor de aankoop van diverse percelen grond.

2. De kosten van deze aankopen ten laste te brengen van het grondbedrijf.

3. De dekking van deze kosten vindt plaats door verhoging van de post verkoop onroerende zaken.

4. Voor deze kosten een krediet te verlenen ten laste van de gemeentebegroting 2002.

5. De hieruit voortvloeiende wijziging in de begroting aan te brengen.

Beslissing: Cf.

C 3

PBW

instemmen met de bijdrage voor de restauratie van 18 woningen aan de Lasondersingel - stuk nummer 10769


1. In te stemmen met de door Burgemeester en Wethouders aan woningcorporatie Domijn toegezegde bijdrage van de gemeente in de onrendabele investeringen van de restauratie van de 18 woningen aan de Lasondersingel.

2. De bijdrage aan Domijn thans vast te stellen op een bedrag van
612.603,- zijnde 50% van de onrendabele top bij de huurexploitatie van deze woningen.

3. Deze bijdrage te dekken binnen het totaal van lasten en baten van de grondexploitatie in het gebied Roombeek.

Beslissing: Cf.

C 4

PBW

instemmen met het ontwikkelingsplan Roombeek stuk nummer 10770


1. In te stemmen met het ontwikkelingsplan Roombeek (OPR).
2. Kennis te nemen van de verwachte uitkomst van de grondexploitatie en van de voorgestelde dekking van het resterende tekort.
3. Het bestemmingsplan Roombeek op te stellen met als onderliggend kader het OPR.

4. De definitieve vaststellingsprocedure van het OPR onderdeel te laten vormen van de besluitvormingsprocedure van het bestemmingsplan Roombeek.

Beslissing: Cf.
Wethouder Bleker verifieert of de huurgewenningsperiode blijvend is en informeert naar de risicos van integraal verdere exploitatie in context met andere woningbouw in de stad.

D 1

DMO

instemmen met de geldlening aan Circolo Sardo Eleonora dArborea - stuk nummer 10763


1. Aan de Italiaanse vereniging Circolo Sardo Eleonora dArborea (CSEA) voor de financiering van de aankoop van het pand Dennenweg
154, een geldlening op annuïteit basis te verstrekken van
113.500,- met een looptijd van 20 jaar, tegen een rentevergoeding van 5,745% per jaar, een en ander conform de bij dit voorstel behorende geldleningsovereenkomst.

2. De geldlening aan CSEA te verstrekken onder de voorwaarde dat de organisatie de gemeente het recht van eerste hypotheek op het te kopen pand Dennenweg 154 verleent.

3. De gemeentebegroting 2002 dienovereenkomstig te wijzigen.

Beslissing: Cf.

D 2

DMO

instemmen met het projectplan sterk vrijwilligerswerk - stuk nummer
107641. Instemmen met het projectplan sterk vrijwilligerswerk en de daarbij behorende deelplannen.

2. Instemmen met het indienen van het projectplan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als projectaanvraag in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk.
3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2002 aan te brengen (product 3.01.06).

Beslissing voorstel: Cf.

D 3

vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens stuk nummer 10766


1. Vaststellen van de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Beslissing: Cf.

D 4

instemmen met de aanpak investeringswijken 2002 - stuk nummer 10773


1. In te stemmen met de toedeling van budgetten naar de projecten in de vier investeringswijken zoals in dit voorstel is aangegeven: Enschede Noord 813.000,-
Wesselerbrink 643.000,-
Pathmos e.o. 331.000,-
Laares 166.000,-.

2. Deze projecten te dekken uit beschikbaar gestelde middelen vanuit het
MJB 2000-2004, jaarschijf 2002 en de kaderbegroting 2002 voor in totaal

1.953.000,- (Voor het totaal overzicht zie bijlage A).
3. Voor versterking openbare ruimte Noord ( 490.000,-) de afschrijvingstermijn te bepalen op 25 jaar tegen een rentepercentage
van 7%.

4. De gemeentebegroting 2002 te wijzigen door product 9.05.03 (Stelposten)
te verminderen met 1.641.000.- en de producten 6.04.01 (Stadsdeelgewijs werken) met 46.000,- en 2.40.00 (Economisch beleid) met 171.000,- en 2.40.50 (Bedrijfsverzamelgebouwen) met
50.000,- en 2.50.00 (Stadsdeelbeheer) met 1.227.000,- en 2.63.00 (Beheer wegen) met 147.000 te verhogen.

Beslissing: Cf.

F 1

BMD

voorbereidingsbesluiten

a. Roombeek West (stuk nummer 10776)
b. Landsteinerlaan 1 (stuk nummer 10775)

Beslissing: Cf.

F 2

BMD

instemmen met het verlenen van een krediet voor routine-investeringen t.b.v. de afdelingen begraafplaatsen en natuureducatie BMD stuk nummer
107611. Een krediet te verlenen van 109.106,- voor routine-investeringen door het cluster bedrijven, ten behoeve van de afdelingen begraafplaatsen en natuureducatie van de Bouw- en Milieudienst, ter vervanging van een deel van het machinepark.
2. De kosten te dekken door:


a. aanwending van het restant quotum 2000 routine investeringen ORS ten bedrage van 39.300,-;
b. aanwending van een deel van het quotum 2001 routine investeringen ORS tot een bedrag van 69.806,-.


3. De afschrijving te bepalen op 16,7%.

4. De kapitaallasten van de kosten ad 25.000,- zijnde rente 6.800,- en afschrijving 18.200,- te dekken door aanwending van de stelpost routine investeringen ORS 2000 en 2001.

5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting van 2002 van de BMD.

Beslissing: Cf.

F 3

BMD

niet-ontvankelijk verklaren van bezwaarschrift inzake terrein Spechtstraat stuk nummer 10767


1. Het bezwaarschrift van de heer B.F. Leuverink tegen het raadsbesluit van 20 november 2001, nummer VII F 1a, overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, niet-ontvankelijk te verklaren.

Beslissing: Cf.

F 4

BMD

instemmen met het afwijzen van het verzoek om herziening bestemmingsplan "buitengebied 1996" inzake perceel Leefers stuk nummer 10752


1. Aan de Gemeenteraad voor te stellen geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Wolborgh projectontwikkeling BV te Hengelo om woningbouw op het perceel Leefers aan de Wissinksdijk te Usselo toe te staan door middel van een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996".

Beslissing: Cf.

F 5

BMD

instemmen met het afwijzen van het verzoek om herziening bestemmingsplan "buitengebied 1996" i.v.m. het uitoefenen van natuurgeneeskundige praktijk aan huis - stuk nummer 10739


1. Het verzoek van mevrouw Warringa om het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" te herzien ten behoeve van het uitoefenen van een natuurgeneeskundige praktijk op het perceel Haaksbergerstraat
984, af te wijzen.


Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fracties Stadspartij en GroenLinks geacht willen worden te hebben tegengestemd.

F 6

BMD

vaststellen herziening 13 bestemmingsplan "buitengebied 1996" stuk nummer 10753


1. Herziening 13 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nummer 60206 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied
1996" van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

3. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied
1996" aan te vullen met artikel 35-A. De aanvulling van de voorschriften is noodzakelijk in verband met het middels deze herziening opnemen van de nieuwe bestemming "bezoekers- en beheercentrum" in het bestemmingsplan "Buitengebied 1996".

Beslissing: Cf.

F 7

BMD

vaststellen herziening 15 bestemmingsplan "buitengebied 1996" - stuk nummer 10754


1. Herziening 15 van het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vaststellen.

Beslissing: Cf.

F 8

BMD

vaststellen herziening 16 bestemmingsplan "buitengebied 1996"
- stuk nummer 10771


1. Gewijzigd vast te stellen herziening 16 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 overeenkomstig de bij dit voorstel behorende:

a. plankaart nr. 60752;
b. de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied
1996 " van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening en aan te vullen met:


* 7.1.5: De op de plankaart voor agrarisch gebied aangewezen gronden, die zijn aangegeven met de aanduiding "Golfsport toegestaan", zijn tevens bestemd voor de uitoefening van de golfsport en bijbehorende parkeerterrein;

* 7.2.4.a. Binnen een bouwperceel waar de uitoefening van de golfsport is toegestaan, is benevens de onder 7.2.1. en/ of bedoelde bebouwing één clubgebouw toegestaan; de oppervlakte daarvan mag, inclusief de bijbehorende voorzieningen zoals keuken, vergaderruimte, opslagruimte, instructieruimte, toiletten en garderobe ten hoogste 500 m2 bedragen. Het clubgebouw moet gevestigd worden in een op het moment van tervisielegging van het ontwerpplan van herziening 16 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" bestaande schuur;

* 7.2.4 a1: Voor de gronden met de aanduiding "Golfsport toegestaan" mogen ten hoogste 4 schuilgelegenheden voor de gebruikers van het golfterrein worden gerealiseerd. Deze schuilgelegenheden mogen niet hoger zijn dan 3 meter en geen grotere oppervlakte hebben dan
20 m2 per gebouw;


c. toelichting d.d. maart 2002.


2. In te stemmen met de bij dit voorstel behorende nota "Overzicht samengevatte zienswijzen met beantwoordingen en verslag hoorzitting 11 december 2001".

Beslissing: Cf.

F 9

BMD

vaststellen herziening 17 bestemmingsplan "buitengebied 1996" - stuk nummer 10755


1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer
60803 (voorbereidingsbesluit Landsteinerlaan 1).
2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 7 juni 2002 in werking treedt.

Beslissing: Cf.

F 10

BMD

vaststellen herziening 139 bestemmingsplan "stadscentrum 1976" - stuk nummer 10756


1. Herziening 139 van het bestemmingspan "Stadscentrum 1976" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nummer 60245 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Stadscentrum
1976" van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Beslissing: Cf.

F 11

BMD

vaststellen herziening 13 bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 1987" - stuk nummer 10757


1. Herziening 13 van het bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 1987" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nummer 60758 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 1987" van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Beslissing: Cf.

F 12

BMD

vaststellen herziening 7 bestemmingsplan "Park Stokhorst" - stuk nummer 10758


1. Herziening 7 van het bestemmingsplan "Park Stokhorst, nadere uitwerking voor het gedeelte gelegen tussen de Floraparkstraat, Noord-Esmarkerrondweg, Sleutelbloemweg en de Brakerhorst" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nummer 60764 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Park Stokhorst, nadere uitwerking voor het gebied gelegen tussen de Floraparkstraat, Noord-Esmarkerrondweg, Sleutelbloemweg en de Brakerhorst" van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Beslissing: Cf.

G 1

CS

vaststellen de Verordening burgerinitiatief - stuk nummer 10777


1. de verordening Burgerinitiatiefvoorstel vast te stellen.
2. de werking van het burgerinitiatief een jaar na invoering te evalueren om na te gaan of aanpassing van het instrument nodig is.

Beslissing: Aangehouden.

Sluiting: 23: 20 uur.

Deel: ' Gemeente Enschede besluitenlijsten '
Lees ook