Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 9 juli 2002

Aanwezig
:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, R.W. Bleker, en T.H.D. de Weger

Afwezig
:

E. Helder, J.H.A. Goudt, J.F. Hassink en A.J. Le Loux

Vaststellen besluitenlijst van 2 juli 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

A 1

DMO

schoolcounseling

Voorstel:

1. De brief van de Provincie Overijssel d.d. 13 juni 2002, met de daarbij behorende bijlage jeugdhulpverlening voortgezet onderwijs in Twente ter kennis brengen van de sociale commissie.
2. De brief aan de medewerkers van het team jeugdhulpverlening voortgezet onderwijs d.d. 13 juni 2002, tevens bevestiging van de overeenkomst tussen Bureau Jeugdzorg Overijssel en Stichting Jarabee, ter kennis brengen van de sociale commissie.

Besluit:

Cf.

B 1

BAZ/jpo

arbeidsvoorwaardenakkoord

Voorstel:

1. In principe te besluiten de wijzigingen van de CAR en de CAR-UWO en de daarbij behorende toelichtingen overeenkomstig bijlage 2 vast te stellen en de bepalingen in de EAR op te nemen.
2. Over dit besluit overleg te voeren met het GO en indien dit besluit tot overeenstemming leidt, het als definitief te beschouwen.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat overweging 5 niet wordt overgenomen: personen op ID-banen kunnen wel als interne sollicitanten worden beschouwd.

B 2

BAZ

delegatie en mandaat uitvoering Vangnetregeling

Voorstel:

1. De ondertekening van correspondentie voortvloeiende uit de uitvoering van de Vangnetregeling huursubsidie te mandateren aan de directeur van de dienst Burger- en Algemene Zaken.
2. Ermee in te stemmen dat, met uitzondering van de ondertekening van beslissingen op bezwaarschriften, door de directeur van de BAZ de ondertekening van de overige uit de Vangnetregeling huursubsidie voortvloeiende correspondentie wordt gemandateerd aan de sectormanager publieksdiensten c.q. de clustermanager bouwen, milieu en maatschappelijke ontwikkeling.

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Deurningerstraat 126.

2. Aankoop een perceel grond met opstallen zijnde een bedrijfspand, staande en gelegen aan de Laaresstraat 17.

3. Aangaan raamovereenkomst inzake uitgifte bedrijfsterrein aan het Capitool/ Thermen.

4. Verkoop diverse percelen grond tussen de Hazendijk en Kostverloren.

Besluit:

Cf.

D 1

DMO

benoeming lid Adviescommissie Beeldende Kunst

Voorstel:

1. De heer E. Luermans met terugwerkende kracht tot 1 maart 2002 te benoemen als lid van de Adviescommissie Beeldende Kunst

Besluit:

Cf.

D 2

DMO/prog

actieplan cultuurbereik, projecten 2002

Voorstel:

1. Een bedrag van in totaal maximaal 163.002,- toe te kennen voor het actieplan cultuurbereik waarvan:
147.815,- voor de in de bijlage als te honoreren gekenmerkte projecten 2002;
15.187,- voor dekking van de in 2001 ontstane overschrijding.
2. Deze uitgave te doen ten laste van de voor het actieplan cultuurbereik beschikbare middelen (product 3.04.06 manifestaties en evenementen).

3. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

4. Afwijzend te beschikken op de in de bijlage als niet te honoreren gekenmerkte projecten.

Besluit:

Cf.

E 1

DMO

instellen adviescommissies seniorenraad en gehandicaptenraad

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen de Verordening seniorenraad en commissie voorzieningen gehandicapten, vastgesteld op 23 juni 1997, per 1 oktober 2002 in te trekken.

2. Per 1 oktober 2002 de adviescommissie seniorenraad en de adviescommissie gehandicaptenraad in te stellen.
3. Het reglement voor beide commissies vast te stellen.
4. De overgangsregeling benoeming en ontslag vast te stellen.
Besluit:

Cf.

H 1

CS/c&r

parafenbesluiten

Voorstel:

1. Kennisnemen van de publicabele en niet-publicabele besluiten van 17 april tot en met 26 juni 2002.

Besluit:

Cf.

Deel: ' Gemeente Enschede besluitenlijsten '
Lees ook