Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 2 juli 2002

Aanwezig:

E. Helder (loco-burg.), M. Dijcks (loco-secr.) J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, , A.J. Le Loux en T.H.D. de Weger

Afwezig:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils en J.F. Hassink

Vaststellen besluitenlijst van vrijdag 25 juni 2002.

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

A 1

DSOB/proj

Kennispark Twente aanstelling programmadirecteur

Voorstel:

1. Instemmen met het aanstellen van een programmadirecteur Kennispark.

2. Instemmen met de bijbehorende opdrachtformulering.
3. De Gemeenteraad voor te stellen een deel van het in februari 2002 beschikbaar gestelde krediet ad 220.000,- aan te wenden voor het aanstellen van een programmadirecteur plus ondersteuning, voor maximaal 50.000,-.

Besluit:

Cf.

A 2

DSOB/ez

internationale markt in oktober 2003

Voorstel:

1. Het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om de financiële consequenties te berekenen, waarna er een definitief go/ no go beslissing voorgelegd kan worden aan u en aan de Gemeenteraad.

2. het ter beschikking stellen van middelen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor interne en externe kosten, van maximaal
7.000,-.

3. Deze kosten te dekken uit het product economisch beleid.
Besluit:

Cf., met dien verstande dat focus in dat jaar op dit evenement komt te liggen en in het haalbaarheidsonderzoek nadrukkelijk in beeld wordt gebracht welke mogelijkheden er zijn om geld en menskracht uit reguliere budgetten hiervoor aan te wenden alsmede het in kaart brengen van het rendement van dit evenement.

A 3

DSOB/DMO

aanbesteding uitvoering startersbeleid

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het voornemen om de activiteiten in het kader van het startersbeleid aan te besteden.

2. De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer te mandateren om de aanbestedingsprocedure, die voldoet aan de EU aanbestedingsrichtlijnen, in gang te zetten en uit te voeren.

Besluit:

Cf.

A 4

DSOB

sloop voormalige HTS kantine Boulevard

Voorstel:

1. Kennis nemen van de sloop van de voormalige kantine op de HTS locatie voor de bouwvakvakantie.

Besluit:

Cf.

B 1

BAZ/jpo

wijziging Enschedese Arbeidsvoorwaarden Regeling (EAR)

Voorstel:

1. De gewijzigde salarisschalen per 1 februari 2002 en 1 oktober 2003 (bijlagen 2, 2b en 2e) vast te stellen.

2. De gewijzigde eindejaarsuitkering en de bijbehorende toelichting (bijlagen 2 en 2a) vast te stellen.

3. Het gewijzigde minimumbedrag van de vakantie uitkering vast te stellen (bijlage 2).

4. De gewijzigde vergoedingen van de vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer (bijlagen 2, 2c, 2d, 2f en 2g) vast te stellen.

5. De gewijzigde bepalingen op te nemen in de EAR.
6. Het GO hiervan in kennis te stellen.

Besluit:

Cf.

B 2

DSOB/vr

beschikking op bezwaarschriften

Voorstel:

1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep het bezwaarschrift van de Stichting Dorpsraad Glanerbrug tegen het verkeersbesluit van 19 november 2001, ongegrond verklaren.
2. Contrair het advies van de commissie voor bezwaar en beroep het bezwaarschrift van Loonbedrijf J.H.G. Stokhorst tegen het verkeersbesluit van 19 november 2001 ongegrond verklaren.
3. De bijbehorende concept-beschikking op bezwaar vast te stellen.


Besluit:

Cf., inclusief aanpassingen.

C1

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Schurinksweg 70.
2. Aankoop een perceel grond aan de Schurinksdwarsweg 14 en 16.
3. Verkoop een perceel openbaar groen aan het Mariendaal.
4. Verkoop een kavel grond in het Ruwenbos (2).
5. Verkoop een kavel grond in het Ruwenbos (3).
6. Verkoop een kavel grond aan de Cornelis Troostlaan (9).
7. Verkoop een kavel grond aan de Cornelis Troostlaan (8)
8. Verkoop een kavel grond in het Schild (1).
9. Verkoop een kavel grond in het Schild (18).
Besluit:

Cf.

C 2

DSOB

Wvg Vanekerbeekweg/ Vanekerstraat

Voorstel:

1. Niet in te gaan op de aanbieding in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten van het perceel grond gelegen nabij de Vanekerbeekweg/ Vanekerstraat te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker,
sectie R nummer 689, groot 1.84.70 hectare. Het perceel is op de bijbehorende situatieschets aangegeven.

Besluit:

Cf.

D 1

DMO/kg

vaststelling projecten oudkomers

Voorstel:

1. In te stemmen met het plan oudkomers 2002-2002.
2. In te stemmen met het invoeren van een deelnemersovereenkomst conform de bijbehorende tekst.

Besluit:

Cf.

D 3

CS

samenwerking gemeente Enschede/ Enschede FM

Voorstel:

1. Het dienstenpakket dat van Enschede FM wordt afgenomen te wijzigen waardoor burgers meer bij de gemeentelijke uitzendingen worden betrokken.

2. Een keer in de twee maanden op een woensdag in samenwerking met Enschede FM een politiek café te organiseren dat live tussen 17:00 en 19:00 uur wordt uitgezonden.

3. Concerncommunicatie te benoemen tot eindredacteur van het gemeentelijk radioprogramma EnschedePuntNL.
4. In maart 2003 een evaluatie van het bereik te laten plaatsvinden op basis waarvan besloten kan worden de samenwerking met Enschede FM te continueren of te stoppen.

5. De extra kosten van het politiek café van 1.875,- te dekken uit de begroting van concerncommunicatie 2002.

Besluit:

Cf.

D/A 4

CS

stedenlink study tour naar Helsinki

Voorstel:

1. Instemmen met deelname van E, Helder (wethouder), H.J. Koenders (medewerker Concernstaf) en J.P. Gebben (medewerker Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer/ economische zaken) aan de stedenlink study tour naar Helsinki van 16 18 oktober 2002.

Besluit:

Cf.

E 1

DMO/adv

benoeming leden Seniorenraad

Voorstel:

1. Akkoord te gaan met de benoeming van 3 leden in de Seniorenraad, te weten:


* mevrouw M.H. van Rijk;

* de heer C.A.A. Brands;

* de heer G.A. Hammer.


2. Akkoord te gaan met het aanwijzen van twee reservekandidaten, te weten:


* de heren W. Brinkman en T. Lulofs.


3. Een en ander in te laten gaan per 1 oktober 2002 en onder de voorwaarde dat de Gemeenteraad op 9 september akkoord gaat met de intrekking van de Verordening seniorenraad en commissie voorzieningen gehandicapten per 1 oktober 2002.

Besluit:

Cf.

E 2

DMO

bestedingsvoorstel budget aanvullend ouderenbeleid

Voorstel:

1. Instemmen met het bestedingsvoorstel voor het budget aanvullend ouderenbeleid 2002.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat stadsdeel Zuid alsnog een aanvraag kan indienen voor het nog resterende bedrag voor een project gericht op allochtone ouderen.

E/D 3

DMO

subsidies budget activiteiten zorg en doelgroepen 2002

Voorstel:

1. Uit het budget activiteiten zorg en doelgroepen 2002 (productnr.
3.03.01) voor een bedrag van 60.914,- subsidies te verlenen ten behoeve van 10, in de nota (overweging 2) genoemde projecten.
2. Uit het budget activiteiten zorg en doelgroepen 2003, onder begrotingsvoorbehoud, een bijdrage te verlenen van 19.520,- in de kosten van het medisch spreekuur voor dak- en thuislozen.
3. De reguliere subsidie aan de Stichting Kerstherberg Enschede met ingang van 2003 te verhogen van 910,- naar 1.500,-, te dekken uit het product 3.03.01 (maatschappelijke dienstverlening).
4. De aanvraag van het Antidiscriminatie Bureau Oost, voor een bijdrage in de kosten van het project Valentijnsdag 2003, niet te honoreren.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat het projectvoorstel "website kerstherberg" wordt gewijzigd in een projectvoorstel "administratieve ondersteuning (aanschaf pc)".

F 1

DSOB

afwijzing aanvraag om planschadevergoeding

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het, namens Anex Vastgoed BV, ingediende verzoek van Van den Brink & Luttikhuis, Advocaten en belastingadviseurs om planschadevergoeding, kennelijk ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB/mil

vaststellen herziening 21 "De Bothoven 1983"

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Herziening 21 van het bestemmingsplan "De Bothoven 1983" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening nummer 60794.

2. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "De Bothoven
1983" van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening.

Besluit:

Cf., inclusief aanpassingen.

F 3

DSOB/ro

reactie startnotitie MER reconstructie Overijssel

Voorstel:

1. Instemmen met het verzenden van de inspraakreactie aan het College Gedeputeerde Staten van Overijssel inzake de startnotitie Milieu Effect Rapportage, reconstructie Overijssel.

Besluit:

Cf., ter voorbereiding van het gesprek met de Provincie over "ruimte voor ruimte" krijgt de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de opdracht de stand van zaken ten aanzien van dit onderwerp mede in relatie tot de standpunten van Hengelo en Almelo, in een notitie uiteen te zetten.

F 4

DSOB

bezwaar uitbreiding bakkerij Ribbelerbrinkstraat 57

Voorstel:

1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep het bezwaarschrift van mevrouw M. Polman tegen de uitbreiding van bakkerij Beunders aan de Ribbelerbrinkstraat 57 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, zodat aan een inhoudelijke beoordeling daarvan niet wordt toegekomen.

Besluit:

Cf., eventuele bouwaanvraag bezien in het licht van ontwikkelingen ten aanzien van t Ribbelt/ Stokhorst

Deel: ' Gemeente Enschede besluitenlijsten '
Lees ook