Gemeente Haarlem


Sector SB / Communicatie
4 februari 2003
Geuroverlast leidt tot verbod op koffiebranden
Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

PersberichtVan
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Onderwerp
Gemeente legt Brandmeester's voorlopig koffiebrandverbod op

Sinds medio 2001 is Brandmeester's gevestigd en in werking aan de Schagchelstraat 29-31. Van meet af aan heeft het branden van koffie op die plek in de stad tot vele klachten van omwonenden en bedrijven geleid. Om deze stroom van terecht gebleken klachten te beëindigen, heeft het college van de gemeente Haarlem na zorgvuldige afweging besloten het bedrijf te verbieden om ter plaatse koffie te branden. Brandmeester's krijgt wel 3 maanden de tijd om de geuroverlast alsnog te verhelpen, anders gaat na 5 mei 2003 het verbod tot koffiebranden in. Wethouder Ruud Grondel: "Het is een lastige afweging geweest, maar de uiteindelijke aantoonbare hinder voor de omwonenden heeft de doorslag gegeven."

Het bedrijf Brandmeester's is gelegen in een mooi gedeelte van de stad en heeft op het ondernemersklimaat een gunstige invloed. Dit is voor de gemeente echter geen doorslaggevend argument om een versoepelde aanpak te hanteren en dus de geuroverlast te gedogen.

De gemeente acht het onacceptabel dat omwonenden, zowel ondernemers als bewoners, met regelmaat grote geuroverlast door de activiteiten van de onderneming moeten accepteren. De gemeente heeft echter, mede gelet op de in het geding zijnde belangen van de ondernemer, wel besloten om een begunstigingstermijn van 3 maanden te stellen zodat Brandmeester's haar werkwijze kan aanpassen aan deze nadere eis.

De gemeente is tot het besluit gekomen na een zorgvuldige afweging van belangen. In de afweging is naast de eerdergenoemde economische belangen, ook het onderzoek betrokken dat Brandmeester's zelf heeft laten uitvoeren naar de mogelijke maatregelen die tot geurhinderbeperking kunnen leiden. Ook meer algemene informatie over verschillende typen koffiebranders heeft een rol gespeeld bij de afweging. Deze informatie is afgezet tegen het zogenoemde ALARA-beginsel wat binnen het milieurecht geldt. Dit beginsel houdt in dat indien het redelijkerwijs mogelijk is de best bestaande dan wel de best toepasbare technieken worden aangewend om (geur)hinder te voorkomen. De gemeente staat op het standpunt dat de door Brandmeester's aangeschafte tweedehands gereviseerde koffiebrandinstallatie niet aan het ALARA-principe voldoet, zodat het branden van koffie nu wordt verboden.


Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Myrna Wiggers, telefoonnummer 023 - 511 4902 of Heleen de Boer van de afdeling Milieu (voor juridische vragen), telefoonnummer 023 - 511 4610.


---- --

Deel: ' Gemeente Haarlem legt Brandmeester's voorlopig koffiebrandverbod op '
Lees ook