Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000

Sector SB / Communicatie
Winfried Lindeman
telefoon 023-5114901
12 juni 2002
Gemeente Haarlem presenteert toekomstvisie voor het water

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

Persbericht

Van
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Onderwerp

Wethouder Ruud Grondel van milieu heeft op woensdag 12 juni het Integraal Waterplan Haarlem aan de aanwezige pers gepresenteerd. Deze toekomstvisie gaat in op vragen als; hoe gaat Haarlem in de toekomst met het stadswater om? Hebben het Spaarne, de grachten en singels voldoende capaciteit om de verwachte toename aan neerslag op te vangen? Hoe kunnen de oevers aantrekkelijker gemaakt worden om langs te wandelen en hoe is het water in de stad schoner te krijgen om waterlelies, libelles, snoek en ander waterleven een kans te geven?

Het Integraal Waterplan Haarlem stelt een gemeenschappelijke aanpak voor om in de toekomst de kwaliteit, kwantiteit en het gebruik van het watersysteem zeker te stellen. Initiatiefnemers voor het opstellen van dit plan zijn de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het Waterplan zal uiteindelijk bestaan uit een visiedeel en een operationeel plan.

Inmiddels is een eerste versie van het visie deel gereed. Daarin schetsen Haarlem en Rijnland een gemeenschappelijke visie over hoe het Haarlemse watersysteem er over 50 jaar uit moet ziet. In deze visie gaat het om de inrichting, opvang en verwerking van al het open water zoals in het Spaarne, stadsgrachten, parkvijvers en poldersloten, maar ook om het grondwater en het regenwater. Dat er voor een dergelijk lange termijn gekozen is, hangt samen met de noodzakelijke ingrijpende maatregelen die nodig zijn om bestaande problemen, zoals grondwateroverlast, verontreinigde waterbodems en slechte waterkwaliteit op te kunnen lossen. Bovendien moet aan de toekomstige klimatologische veranderingen, waaronder een toename van de neerslag, het hoofd geboden kunnen worden. Dit kan alleen indien er meer open water in Haarlem gecreëerd wordt waarin het regenwater geborgen kan worden.

Naast het lange termijn streefbeeld, worden in het visie deel van het Waterplan doelen voor 2015 gesteld. Deze doelstellingen gelden voor inrichting, beheer en gebruik van het oppervlaktewater, grondwater, regenwater, drinkwater en afvalwater. Voor het realiseren van deze doelstellingen zullen Haarlem en Rijnland in de eerste plaats aanhaken op staand beleid zoals dat door het rijk, provincie en de eigen organisaties wordt uitgedragen. Vooral de verschillende programma's en projecten, die de gemeente Haarlem uitvoert en opstart, bieden aanknopingspunten voor een betere inrichting van en omgang met het stadswater. Het visiedeel gaat daarom uitgebreid in op de kansen die deze programma's voor het watersysteem bieden.

De gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland vinden het belangrijk belangenorganisaties en burgers bij het opstellen van het Integraal Waterplan te betrekken.

In de zomer van vorig jaar kregen vertegenwoordigers van de wijkraden, milieuorganisaties, waterrecreatie en andere belangenorganisaties de gelegenheid ideeën voor de toekomstvisie te leveren. Het College van B&W heeft nu besloten het visie deel van het Waterplan voor participatie vrij te geven. Het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland zal hierover op 2 juli een besluit nemen. Oordeelt ook Rijnland positief, dan krijgen belanghebbenden vanaf eind augustus vier weken de gelegenheid om schriftelijk op het visie deel te reageren. Tevens zal dan begin september een participatieavond worden georganiseerd. Op deze avond kunnen vertegenwoordigers van belangenorganisaties en burgers over het visiedeel vragen stellen en mondeling commentaar leveren. Nadere details over de participatieavond en termijn van schriftelijke participatie volgen in de krant en op de webpagina van de gemeente Haarlem. Ook zal het visie deel van het Integraal Waterplan van de website te halen zijn en bij de gemeente ter inzage liggen.

Deel: ' Gemeente Haarlem presenteert toekomstvisie voor het water '
Lees ook