Gemeente Katwijk


Gemeente Katwijk presenteert resultaten bestuurskrachtmeting

Katwijk, 10 juni 2002

Tijdens de raadscommissievergadering van donderdag 13 juni a.s. presenteert de gemeente Katwijk de onderzoeksresultaten van de bestuurskrachtmeting.

Onderzoek door onafhankelijk bureau
De gemeente Katwijk heeft bureau Cap Gemini Ernst & Young in maart 2002 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de 'bestuurskracht' van de gemeente. De aanleiding voor dit onderzoek heeft twee redenen: De provincie Zuid-Holland heeft alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en in de Leidse Re-gio verzocht zich te oriënteren op de vraag "of de gemeente alle taken, nu en in de toekomst, nog wel naar behoren kan uitvoeren".
De wens van de gemeente Katwijk om de beschikking te krijgen over een onderbouwd en praktisch bruikbaar overzicht van sterke en minder sterke aspecten van het eigen functioneren.
In de zogenoemde 'bestuurskrachtmeting' heeft een vijftal "rollen" centraal ge-staan die alle gemeenten tegelijkertijd moeten vervullen: de gemeente als dienstverlener, als deelnemer in het openbaar bestuur, als organisatie, als gemeenschap en als beleidsbepaler. Onderzocht is in welke ma-te de gemeen-te in staat is om deze rollen naar behoren te vervullen. Ook is gekeken waarom de gemeente wel of geen succes heeft in haar verschillende rollen.

Positieve onderzoeksresultaten en verbeterpunten De onderzoekers van Cap Gemini Ernst & Young hebben geconcludeerd dat de gemeente Katwijk een gemeente is die haar taken in grote lijnen naar behoren vervult. Zij is groot genoeg om een doeltreffende en doelmatige ge-meentelijke organisatie in te richten en haar mannetje te staan in de regio en richting provincie. Tegelijkertijd staat de gemeente ook dicht bij de burger. De afstand burger-bestuur is voor een gemeente met circa 41.000 inwoners zelfs op-merke-lijk klein. Ook is de sterke gemeenschapszin een belangrijke basis voor de ge-constateerde bestuurskracht van de gemeente.

Ondanks het positieve "overall" oordeel over de bestuurskracht van de gemeente Kat-wijk, zijn er ook verbeteringen door te voeren die de bestuurskracht van de gemeente kunnen vergroten. De belang-rijkste verbeterpunten zijn:

* Interactief bestuur nog meer ontwikkelen: Burgers en overige be-trokkenen in een vroeg stadium bij belangrijke beleidsinitiatieven betrekken. Katwijk kan daarbij reeds putten uit een aan-tal positieve ervaringen met interactief bestuur.

* Afhandeling van verzoeken verbeteren:
De gemeente Katwijk kan rich-ting burgers en externe relaties verbetering realiseren in de communica-tie over de 'procesgang' door duidelijk te zijn wat men van de gemeente kan verwachten, op welke termijn de gemeente met een besluit komt, welke stappen worden doorlopen etc.

* Klanttevredenheidsonderzoek:
Om een goed beeld te krijgen over de tevreden-heid van de dienstverlening is het wenselijk dat de gemeente Katwijk een periodieke tevredenheidsmeting uitvoert.

* Verbeteren van planmatig werken:
Katwijk kent een systeem van afdelings-plannen, maar die worden niet altijd benut. Boven-dien ontbreekt een vertaling naar het individuele niveau van de medewerkers. Mede hierdoor is er in Katwijk ook geen afrekencultuur en wordt het niet realiseren of het niet op tijd realiseren van beleidsvoornemens ook niet structureel aangepakt.

* Monitoring en evaluatie van beleid:
Om meer inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid - en de eventuele noodzaak tot bijstelling of wijziging ervan - is het nodig om inzicht te hebben in de wer-king en de voortgang van het beleid. Hiertoe dienen structureel monitoring en evaluatie van beleid plaats te vinden.
* Kritische blik op managementkwaliteiten van leidinggevenden: De huidige lei-dinggevenden zijn bezig met de slag van "meewerkend voorman" naar in-tegraal manager. Een deel van het huidige management ondervindt daarbij problemen. Verder is het management relatief oud en zal een deel de organi-sa-tie op korte termijn verlaten. Het is voor de gemeente Katwijk dus zaak om specifieke aandacht te besteden aan het versterken van het hui-di-ge management en aan het klaarstomen van opvolgers uit de eigen organisatie.

Naast deze aanbevelingen geven de onderzoekers aan dat ook door gemeentelijke schaalvergroting de bestuurskracht van de gemeente Katwijk kan worden verbeterd. Op een aantal belangrijke beleidsterreinen, zoals Verkeer & Vervoer en Wonen en Werkgelegenheid is de gemeente al aangewezen op samenwerking met de buurgemeenten. De invloed van de gemeente op regionale vraagstukken zou door schaalvergroting kunnen worden verbeterd. De meest intensieve samenwerkingsrelaties onderhoudt de gemeente met Rijnsburg en Valkenburg in het zogenoemde KRV-verband. Inmiddels heeft het college het besluit genomen om samen met de gemeentebesturen van Valkenburg en Rijnsburg tot een vrijwillige herindeling te komen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit besluit over te nemen.

Het college zal zich de komende periode beraden op de overige aanbevelingen van het externe onderzoeksbureau.

Deel: ' Gemeente Katwijk presenteert resultaten bestuurskrachtmeting '
Lees ook