Gemeente Kesteren


Nieuws

Ruimtelijke Ordening rbc 17 jul 2002

- overeenkomstig artikel 19, lid 3, Wet RO, voor het plaatsen van een peilmeetstation bestaande uit een peilbuis in de rivier de Rijn en een kast langs de Rijnbandijk te Kesteren

Inzage: vanaf 18 juli 2002, gedurende vier weken bij de Centrale Balie Schriftelijke zienswijzen: tijdens inzagetermijn, bij burgemeester en wethouders


- overeenkomstig artikel 15 Wet RO, van de voorschriften van het bestemmingsplan ´Buitengebied Echteld, deelplan 19a´, voor het vergroten van de werkplaats op het perceel Wijenburgsestraat 6 te Echteld

Inzage: vanaf 18 juli 2002, gedurende vier weken bij de balie Grondgebiedzaken
Mondelinge of schriftelijke bedenkingen: tijdens inzagetermijn bij burgemeester en
wethouders

Voorbereidingsbesluit grondwal Medelsestraat

De gemeenteraad verklaarde op 4 juli 2002 dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

- aanleg grondwal langs de zuidzijde van de ´plas van Van Lent´ aan de Medelsestraat te Echteld op de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie H, nrs. 606, 607, 610 en 611 (alle gedeeltelijk). Dit besluit treedt in werking op 18 juli 2002.

Inzage: voor een ieder bij de balie Grondgebiedzaken

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Kesteren kennisgevingen '
Lees ook