Gemeente Loenen aan de Vecht


Nieuwsberichten

30-05-2002
Gemeente Loenen en Restauratieplan Vecht

Gemeente Loenen en Restauratieplan Vecht
De zeven Vechtgemeenten Utrecht, Maarssen, Breukelen, Loenen, Nederhorst den Berg, Weesp en Muiden, de provincies Noord-Holland en Utrecht, rijkswaterstaat directie Noord-Holland en Utrecht en de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht ondertekenden eind 1996 de intentieverklaring voor het Restauratieplan Vecht ( RPV). Daarmee werden maatregelen, financiering voor het plan en de coördinerende rol voor A.V.G. vastgelegd.. Het plan, waarvoor de samenleving ruim 70 miljoen euro uittrekt, moet er voor zorgen dat in uiterlijk 2015 de Vecht in oude luister is hersteld. Er is een stuurgroep ingesteld, die zich met werkgroepen buigen over de aanpak van oevers en het beleid ten aanzien van woonschepen en aanlegplaatsen. Het project is verdeeld in drie fasen. Tot op heden richt men zich op inrichting en gebruik van de Vecht. In de derde fase gaat de aandacht uit naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze fase is de basis om te werken aan de sanering van de waterbodem. Als het water niet goed van kwaliteit is, heeft het baggeren immers geen zin. Namens de gemeente Loenen is wethouder R. Wijnschenk (VVD) in de afgelopen jaren bij het Restauratieplan Vecht betrokken geweest. Samen met de gemeenteraadsleden G. Jellesma (D66), N. de Jong (CDA) en W. Kels (VVD) heeft hij periodiek overleg gevoerd met o.a. de Dienst Water en Riolering (DWR), een uitvoeringsorgaan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Op deze pagina 'Berichten uit Beek & Hoff' vertelt de wethouder over het belang van het Restauratieplan Vecht, waarover op 30 mei in het gemeentehuis van Loenen een voorlichtingsavond wordt gehouden. De gemeente Loenen roept haar inwoners op om tussen 21 mei t/m 20 juni de aan het Restauratieplan Vecht verbonden 'reizende tentoonstelling' in het gemeentehuis te bezoeken. Inwoners van diverse leeftijden kunnen deelnemen aan o.a. een fotowedstrijd en teken- en schrijfwedstrijd. De Vecht is een belangrijke ader in het woongebied van de inwoners van de gemeente Loenen. Betrokkenheid bij de inhoud en vorderingen van Restauratieplan Vecht is dan ook voor alle inwoners belangrijk!

'De Vecht mag geen pretpark voor massatoerisme worden' 'Loenen is een kritische partner als het om het heden en de toekomst van de rivier de Vecht gaat. Eén derde van de rivier, die van Utrecht naar Muiden loopt, stroomt over Loenens grondgebied dus willen wij zuinig zijn op die rivier. De Vecht mag beslist geen pretpark voor massatoerisme worden' meent de Loenense VVD-wethouder R. Wijnschenk.

'Er wordt op allerlei terreinen overleg gevoerd om alle elementen van het Restauratieplan Vecht zorgvuldig te realiseren en het karakter van de rivier te beschermen. Het is belangrijk om samen met provincies, gemeenten en hoogheemraadschappen, waar nodig, de plannen en uitwerking aan te scherpen. Het is verstandig om tot een aanvaardbaar woonbotenbeleid te komen, waarbij voorop dient te staan dat de aanwezigheid van woonboten inpasbaar in het landschap moet zijn. Natuurlijk is het verstandig om daarvoor richtlijnen op te stellen en met vaste maatregelen, die in het gehele stroomgebied gelden, harmonie in het gebruik van het water te brengen. Het is heel belangrijk om de omvang van het recreatief gebruik van de Vecht en de overlastproblematiek in kaart te brengen. Zo is het mogelijk om samen met alle partijen te beslissen welke regels en richtlijnen er opgesteld moeten worden. Vroeger had de Vecht een functie met betrekking tot de beroepsvaart, maar die status is totaal veranderd. Het lijkt mij tijd dat het gewijzigd wordt in een landschappelijke en cultuurhistorische status, waarop de wet- en regelgeving wordt aangepast. In de afgelopen jaren zijn tal van zaken, letterlijk, komen bovendrijven, die niet in het bestaande Restauratieplan Vecht zijn opgenomen. In mei 2002 komt er een voorstel ter tafel waarbij alle betrokken partijen gaan praten over een pakket van twaalf aanvullende maatregelen. In totaal is voor die maatregelen een financiële raming van 1,5 miljoen euro gemaakt. De zeven gemeenten zullen per gemeente 5 % van de kosten moeten bijdragen. Dat zou voor de gemeente Loenen een bijdrage van 75 duizend euro betekenen. Dat bedrag zou Loenen dan verdeeld over drie jaar in haar begroting dienen op te nemen. Onder die maatregel valt ook het Loenens voorstel voor een haalbaarheidonderzoek naar de kansen en consequenties om voor de Vecht de status van wettelijk beschermd cultuur, historisch en landschappelijk monument te verkrijgen.'

Kanoën op de Vecht
'Samen met de gemeente Utrecht heeft Loenen bepleit dat er een visie ontwikkeld wordt voor het gebruik van de Vecht door kanoërs. Utrecht en Loenen menen dat kano's passen bij de maatvoering van de Vecht en bij uitstek iets kunnen bieden aan de lokale bevolking. In de nieuwe maatregelen, die in het kader van RPV+ voorgesteld worden, zitten ook onderdelen als het voorkomen van overlast door partyschepen, afstemmen van brugtijden, onderzoeken van mogelijkheden tot aanpassing van de Vechtsluis, herstellen van jaagpaden, het instellen van een centraal meldpunt voor klachten en suggesties, milieuservicepunten en aanleggen van wachtplaatsen bij bruggen om overlast voor aanwonenden te verminderen. Tevens willen wij de aanleg van natuurvriendelijke oevers stimuleren en initiatieven daartoe mede financieren. In het verleden heeft Loenen zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over zaken die minder goed verliepen of waarbij niet of niet tijdig met de inwoners gecommuniceerd werd. Qua planning en samenwerking zit het project nu goed op de rails en de bevolking wordt duidelijk bij de grootscheepse restauratie van de Vecht betrokken. Het is te hopen dat de aanvullende maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het is daarbij van groot belang dat de betrokken gemeenten, provincies en beide hoogheemraadschappen doordrongen zijn van de noodzaak om het extra geld beschikbaar te stellen' aldus de VVD-wethouder

Kwaliteit van rivier en landschap koesteren
'De Vecht is een zeer belangrijke component in de belevingswereld van de inwoners van deze steek. Het is belangrijk om de kwaliteit van de rivier en het landschap te koesteren. Bij de Vecht hoort een vorm van stille recreatie en zeker geen overlast. Recreanten zijn hier welkom, maar dan wel om te fietsen, te wandelen of een kanotocht te maken. We dienen er voor te waken dat de Vecht een deel van het open landschap van het Groene Hart blijft. Daarvoor wil ik mij als wethouder graag inspannen. Om de waarden van het landschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren is een goede visie nodig, maar daar dienen provincie, hoogheemraadschap en gemeenten ook financiële middelen voor vrij te maken. Natuur geven we door aan volgende generaties en daarom moeten wij er met elkaar zuinig op zijn'.

Fotowedstrijd over de Vecht
'Wensbeelden en schrikbeelden voor de Vecht'
Tot 17 mei kunnen de inwoners van de gemeente Loenen deelnemen aan een fotowedstrijd over de Vecht. Voor de wedstrijd zijn een aantal spelregels opgezet:
De foto's verbeelden uw wensbeeld en/of uw schrikbeeld van de Vecht in de gemeente Loenen
De foto's dienen voorzien te zijn van naam en adres van de fotograaf, de categorie wensbeeld of schrikbeeld en de datum van de opname. Iedereen mag maximaal drie foto's inleveren met een formaat van minimaal 13x 18 en maximaal 40 x 60. Juryleden zijn van deelname uitgesloten.
Ingezonden foto's worden eigendom van Restauratieplan Vecht. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.
Foto's uiterlijk op 17 mei inleveren bij Gemeentehuis Loenen t.a.v. E.L. Bon, Postbus 99, 3632 ZS, Loenen aan de Vecht. Een onafhankelijke jury beoordeelt de foto's.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de informatie-avond Restauratieplan Vecht op 30 mei 2002 in het gemeentehuis van Loenen.

Win een vaartocht op de Vecht!

1e prijs Exclusieve vaartocht op de Vecht voor 4 personen
2e prijs Vaartocht op de Vecht voor 2 personen
3e prijs Verkadealbum over de Vecht
Extra prijs Lunchvaartocht voor zes personen
( Dhr G. Barlage uit Muiden stelt deze extra prijs beschikbaar voor diegene die op treffende wijze weet te fotograferen hoe de Vecht voor gehandicapten goed of slecht bereikbaar is.)

Teken- en schrijfwedstrijd: doe mee!!!
De Vecht was oorspronkelijk een zijarm van de Rijn, De rivier is vooral bekend om haar rijke historie en haar strategisch belang. Al voor het begin van de jaartelling woonden mensen op de oeverwallen van de Vecht. Het gebied heette toen nog Niftarlake. In de Middeleeuwen werden verschillende burchten en kastelen langs de Vecht gebouwd, waarvan de Fransen er in 1672 veel verwoestten. Tegenwoordig is de Vecht geen bruisende rivier meer, maar een boezemwater, bedoeld om overtollig polderwater op te vangen en af te voeren. De functie van de Vecht veranderde van handelsroute in een route voor de recreatievaart.

1870
De Vecht is een mooie natuurlijke rivier en het is rustig. Er zijn veel groene oevers en mooie landgoederen; het water is helder en vormt een goede plek voor planten, dieren en mensen.

1965

Het gaat niet goed met de Vecht:

steeds meer bootverkeer, huizen, woonschepen en wegen langs het water. De natuurlijke oevers zijn op veel plaatsen vervangen door stenen kades. De planten gaan stuk, omdat recreanten hun bootjes in de resterende groene oevers aanleggen. Ook laten de mensen er afval in achter. Het water is sterk vervuild omdat er huisvuil en rioolwater in geloosd wordt.
De sliblaag op de bodem wordt steeds dikker, maar vooral ook meer verontreinigd.

1996
Alle zeven gemeenten aan de Vecht (één daarvan is Loenen), twee provincies, twee waterschappen en rijkswaterstaat besluiten samen de Vecht op te knappen. Zij spreken af wie wat gaat doen en stellen geld beschikbaar. Ook spreken zij af dat zij hun best zullen doen om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en het resultaat vast te leggen in wetten, bestemmingsplannen, etc. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Restauratieplan Vecht.

2002
De uitvoering van het plan verloopt langzamer dan wordt gedacht, onder meer omdat niet iedereen het project kent. Ook is duidelijk dat er nog meer maatregelen nodig zijn. De zeven Vechtgemeenten zetten nu om de beurt het project Restauratieplan Vecht in het zonnetje. Van 21 mei tot 20 juni wordt er in het Loenense gemeentehuis een tentoonstelling over het Restauratieplan Vecht gehouden en op 30 mei 2002 is er een informatieavond. Op die avond worden de winnaars van de eerder gehouden fotowedstrijd bekend gemaakt.

2015
Hoe de Vecht er in 2015 uitziet ? Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Loenense basisscholen worden verzocht om deel te nemen aan de teken- en schrijfwedstrijd. Maak een tekening van de Vecht, stel een stripverhaal op of schrijf een opstel over de rivier die in 2015 jullie rivier is. Stuur je tekening, strip of opstel, maximaal op één A4, in en maak kans op een cadeaubon ter waarde van .

Inzendingen moet je voor 17 juni a.s. toezenden aan Projectbureau Restauratieplan Vecht, t.a.v. Mevr. M. Leloup, Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.

Deel: ' Gemeente Loenen en Restauratieplan Vecht '
Lees ook