Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.016
Datum: 20 januari 2000

Antwoorden op vragen van D66 over gebruik Groote Kerk

Naar aanleiding van schriftelijke vragen die door de fractie van D66 zijn ingediend met betrekking tot het gebruik van de Groote Kerk heeft het college van burgemeester en wethouders een antwoordschrijven gezonden. De brief zal worden behandeld in de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 1 februari 2000.

Het college beantwoordt de vragen van D66 als volgt:

"Vraag 1:
Was het u bekend dat oorspronkelijk voor de wandeling een samenkomst zou worden gehouden in de Groote Kerk, waar Maarten `t Hart het orgel zou bespelen en dat dit is afgewezen door de Kerkvoogdij?

Ja. De Stichting Promotie Maassluis had het programma voor deze dag in concept gereed.
Na gevoerd overleg met de gemeente over dit idee heeft de voorzitter van de Stichting Promotie Maassluis op 4 oktober 1999 de secretaris van de Kerkvoogdij mondeling benaderd met de vraag of de Groote Kerk mocht worden gebruikt, alsmede of er een orgelbespeling mocht plaatsvinden door Maarten `t Hart. Omdat het gebruik van de kerk een aangelegenheid van de Kerkvoogdij was, diende dit orgaan hierover te beslissen. Nadat ook de burgemeester nog aandacht voor dit verzoek had gevraagd, is dit onderwerp in de vergadering van de kerkvoogdij van 4 november 1999 aan de orde gesteld. Dit leidde tot een negatieve beslissing die daags na het besluit mondeling aan de voorzitter van de Stichting Promotie Maassluis is medegedeeld.

Vraag 2:
Bent u bekend met de reden van afwijzing en zo ja: Staat u achter dat besluit?

Vanwege de gevoeligheid van deze zaak heeft de Kerkvoogdij besloten geen gevolg te geven aan het verzoek van de Stichting Promotie Maassluis, hetgeen door ons wordt betreurd.

Vraag 3:
Bent u met ons van mening dat de Groote Kerk een monument van Maassluis is en dit gebouw met gemeenschapsgeld is gerestaureerd en dus voor een breed publiek toegankelijk dient te zijn?

Ja. Het is evenwel onjuist te veronderstellen dat het toekennen van rijkssubsidies, waaronder ook gelden die door de gemeente via de meerjarenprogramma's restauratie monumenten zijn toegekend, de plicht met zich brengt dat het monument opengesteld dient te worden. Hierover hebben wij naar aanleiding van uw vragen nog overleg gehad met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Genoemde dienst deelde mede, dat die plicht in 1936 is afgeschaft. In het kader van het Meerjarenprogramma Restauratie Monumenten, een regeling die in 1987 van kracht is geworden hebben wij onderzocht of op grond van deze regeling voorwaarden bestonden die tot openstelling verplichtten. Hiervan is geen sprake. Daarbij hebben wij voor de goede orde ook nog overleg gevoerd met de Rijksdienst die dit bevestigde. Overigens is de kerk voor een breed publiek toegankelijk. Op zondag zijn er kerkdiensten en daarnaast zijn er door het jaar heen regelmatig activiteiten.

Vraag 4:
Onderstreept u de stelling van Mr. Pieter van Vollenhoven die bij de voltooiing van de restauratie van de kerk stelde dat het gebouw een multifunctioneel karakter diende te krijgen?

In hoeverre Mr. Van Vollenhoven deze stelling in zijn toespraak naar voren heeft gebracht, is ons niet bekend omdat zijn inleiding niet schriftelijk is vastgelegd. Wel zal hij aandacht hebben gevraagd voor het gebruik van het monument. In dit verband merken wij op, dat over het gebruik van de kerk wel overleg heeft plaatsgevonden. Daarbij werd door de Kerkvoogdij aangegeven, dat de kerk als godshuis voor de eredienst wordt gebruikt en dat ieder ander gebruik hiermee niet strijdig mag zijn. Dit ter beoordeling van de Kerkvoogdij.

Vraag 5:
Is het u bekend dat bij lange na niet het geval is en dat andere verzoeken dan het onderhavige ook zijn afgewezen door de Kerkvoogdij?

Nee. De secretaris van de Kerkvoogdij die sinds vier jaar secretaris is, deelde desgevraagd mede, dat het verzoek van de Stichting Promotie Maassluis het eerste was dat door de Kerkvoogdij werd afgewezen sinds hij als secretaris aan de Kerkvoogdij is verbonden. Alle andere verzoeken die bij hen zijn ingekomen zijn altijd gehonoreerd.

Vraag 6:
Acht u het juist om in dit soort zaken contact te hebben/houden met betrokkenen teneinde het alleenrecht van de Kerkvoogdij in dezen op te heffen?

Nee. Gezien het vorenstaande zien wij hiertoe geen aanleiding.

Vraag 7:
Mogen wij van u een voorstel ontvangen waaruit blijkt hoe in deze kwesties voortaan door u handelend wordt opgetreden?

Nee. Gelet op de beantwoording van de vorige vragen is dit niet aan de orde. Overigens zou bij (handelend) optreden van de zijde van de gemeente sprake zijn van inmenging in zaken waartoe de gemeente niet bevoegd is.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Uw brief en onze reactie daarop zullen aan de orde worden gesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 1 februari 2000."

Laatste wijziging: 21 January 2000

Deel: ' Gemeente Maassluis antwoord op vragen D66 over Groote Kerk '
Lees ook