Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 november 1999

Beleidsplan 2000 Algemene bijstandswet +Ioaw/z

Het college stemt in met het Beleidsplan 2000 Algemene bijstandswet + Ioaw/z. In het plan wordt omschreven hoe de gemeente Maassluis in het jaar 2000 zal omgaan met de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening (door middel van arbeid in dienstbetrekking) en de bevordering van de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, misbruik en oneigenlijk gebruik. Het opstellen van zo'n plan is een wettelijke verplichting. Ook worden in het plan een aantal speerpunten van het gemeentelijk beleid omschreven op bijvoorbeeld het gebied van minimabeleid, uitstroom, sociale activering en cliëntenparticipatie. Het beleidsplan zal onder de aandacht worden gebracht van het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Maassluis.

Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen

Het college heeft gesproken over een voorstel om met ingang van 1 januari 2000 bijzondere bijstand te verstrekken voor duurzame gebruiksgoederen, de zogenaamde "witgoedregeling". Dit voornemen vloeit voort uit het beleidsplan 1999-2000. Het gaat om een bedrag voor de kosten van aanschaf, vervanging of reparatie van wit-- en/of bruingoed en huisraad aan inwoners van Maassluis die voorafgaande aan het jaar van aanvraag gedurende een periode van minimaal drie jaar een minimuminkomen hebben ontvangen. Het college heeft bij meerderheid besloten een bedrag van f. 60.000,= voor deze regeling ter beschikking te stellen en een uitgebreidere regeling in te brengen bij de Voorjaarsnota. Een minderheid van het college is voorstander van een uitgebreidere "witgoedregeling", omdat het voorstel door een verwacht overschot op het budget bijzondere bijstand geen extra budgettaire belasting met zich meebrengt in 2000.

Evaluatie Sociaal Fonds en bijzondere bijstand

Per 1 januari 1999 zijn de voorzieningen van het Sociaal Fonds Maassluis overgeheveld naar de bijzondere bijstand. Deze overheveling is nu geëvalueerd. Op grond van de resultaten van deze evaluatie wordt nu voorgesteld de hoogte van de bijzondere bijstand voor deelname aan het maatschappelijke verkeer en voor indirecte studiekosten te verhogen. De bijdrage voor deelname aan het maatschappelijk verkeer zal dan per 1 januari 2000 worden verhoogd met 100 gulden voor een alleenstaande (ouder) of voor gehuwden, de bijdrage voor indirecte studiekosten voor kinderen in het basisonderwijs met 50 gulden per kind. Dit voorstel zal op de agenda van de vergadering van het cliëntenplatform worden geplaatst.

Alledrie de bovengenoemde onderwerpen zullen worden besproken tijdens de openbare vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid op woensdag 1 december 1999. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek. De bij de agenda behorende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis en op vrijdagavond en zaterdag in de bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 24 November 1999

Deel: ' Gemeente Maassluis stemt in met Beleidsplan 2000 '
Lees ook