Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 28 augustus 2001

College wil naar ronde-tafelgesprekken met gebruikers Theater De Bussel

Het ligt in de bedoeling vier keer per jaar een ronde-tafelgesprek te beleggen tussen een afvaardiging van gebruikers van Theater De Bussel en de directie van het theater. Doel van deze gesprekken is de gebruikers de gelegenheid te geven open te communiceren over kwaliteit en beleid van het theater.

Burgemeester en wethouders hebben dat laten weten in een brief aan het in oprichting zijnde Platform Busselgebruikers. Aan de gesprekken zullen maximaal tien vertegenwoordigers van gebruikers kunnen deelnemen, waarbij in de vertegenwoordiging een "evenwichtige mix" wordt nagestreefd. Ook het platform zal voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd.

Het Platform Busselgebruikers had in een brief aan het college zijn zorgen geuit over de continuïteit binnen het theater en over de tariefstelling. In hun antwoord op de brief van het platform tonen b. en w. zich allereerst blij met het initiatief, waarbij ze constateren dat platform en gemeentebestuur hetzelfde doel nastreven: een professioneel geleid, goed geoutilleerd Oosterhouts theater met een stevige positie in en een belangrijke rol voor de lokale samenleving.

Naar aanleiding van de opmerkingen over de continuïteit schrijven b. en w. dat Theater De Bussel klaar is voor een nieuw seizoen. "De kaartverkoop is goed verlopen, de materiële voorzieningen die nodig zijn om een theater te draaien, zijn weer op een aanvaardbaar niveau gebracht en momenteel wordt hard gewerkt aan de bouwkundige aanpassing van de foyer", aldus het college.

Waar het de tarieven betreft, constateren b. en w. dat er kennelijk sprake is van een misverstand. Voor contracten die op 19 december 2000 al waren gesloten het moment waarop de gemeenteraad het beleidsplan voor De Bussel goedkeurde blijft de "oude" prijs gelden.

Voor de grote zaal geldt in 2001 de nieuwe prijs van 3150 ( 1.429). In die prijs is zestien uur "techniek" inbegrepen. Amateurverenigingen ontvangen op deze commerciële prijs een korting van dertig procent. En daarnaast krijgen Oosterhoutse amateurverenigingen nog eens een korting van 1.150 ( 521). "Wij hebben voor deze systematiek gekozen om de prijzen voor de lokale amateurgezelschappen niet te drastisch te hoeven verhogen", geven b. en w. in hun antwoord aan.

Pand Vrachelsestraat 41 wordt binnen zes maanden ontruimd

Burgemeester en wethouders hebben definitief besloten tot openbare verkoop van het pand Vrachelsestraat 41. Het pand zal daarom binnen zes maanden door de huidige gebruiker, F. Gerbrands, moeten zijn ontruimd.

Het college antwoordt dat op vragen gesteld door de PvdA-fractie. Deze fractie had gevraagd wat de reden was dat het oorspronkelijke voornemen om de boerderij openbaar te verkopen, nog niet is uitgevoerd.

In hun antwoord merken burgemeester en wethouders op dat pas in het begin van 2001 duidelijk werd dat de woning en de daarbij behorende gronden niet zullen worden gebruikt voor nieuwbouw van woningen in het plan Vrachelen 4. Voor die doeleinden had de raad het perceel in 1997 aangekocht. Nu echter blijkt dat de gronden deel zullen uitmaken van de "groene wig", kan de boerderij gehandhaafd blijven.

Vervolgens hebben b. en w. in hun vergadering van 24 april 2001 uitgesproken dat openbare verkoop van het perceel de voorkeur geniet. Vervolgens is opdracht gegeven de mogelijkheden daartoe nader te onderzoeken. "Dit onderzoek heeft zich uitgestrekt over de verkooptechnische mogelijkheden (o.a. taxatie), de juridische positie van de gemeente in verband met de opzegging van het gebruiksrecht en de positie van de gebruiker bij verkoop door de gemeente", aldus b. en w. Dat onderzoek is inmiddels afgerond; op basis daarvan hebben burgemeester en wethouders besloten tot openbare verkoop en opzegging van het gebruiksrecht. Omdat de gemeenteraad de besluitvorming over openbare verkoop van onroerende zaken aan particulieren aan het college heeft gedelegeerd, hoeft de gemeenteraad hierover geen besluit te nemen.

In het antwoord gaan b. en w. ook uitgebreid in op het gebruik van de boerderij in de periode vanaf de aankoop van het perceel door de Oosterhoutse gemeenteraad.

Het perceel aan de Vrachelsestraat 41 is in 1997 door de Oosterhoutse gemeenteraad aangekocht van de Stichting Klimop met het oog op de realisering van Vrachelen 4. De gedachte was toen nog dat het perceel zou worden gebruikt voor nieuwbouw van woningen. De koopovereenkomst voorzag in een voortgezet gebruik door de verkoper tot 1 juli 1998. Dit gebruik werd vergoed vanuit de rente over een bedrag van 150.000 dat bij de verkoop vanuit de opbrengst in depot was gezet tot het daadwerkelijk moment van ontruimen. Over mogelijke continuering zou daarna worden gesproken. Vervolgens heeft het college begin 1999 besloten tot voortzetting van het gebruik van de boerderij tot 1 januari 2001. "Ook deze beslissing hing samen met de planontwikkeling van Vrachelen 4 en 5. Verkoop van het perceel dan wel het onbeheerd laten van het perceel totdat de gemeenteraad zou besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan was niet opportuun", aldus het college.

Volgens burgemeester en wethouders heeft het voortgezet gebruik van het perceel Vrachelsestraat 41 na 1 juli 1998 "plaatsgevonden onder de normale en gebruikelijke condities die daarbij in het maatschappelijk verkeer gelden". "Onder andere hebben die betrekking op de positie van de gebruiker bij verkoop van het pand door de gemeente, de beëindiging, de opzeggingstermijn en de verdeling tussen gebruiker en gebruikgever van het klein en groot onderhoud", aldus b. en w.

Het college is het niet eens met de stelling van de PvdA dat er sprake is geweest van een huurrelatie. En dus is artikel 15 van de Gemeentewet, die stelt dat onderhands huren of pachten van de gemeente door een gemeenteraadslid alleen mogelijk is met een ontheffing door Gedeputeerde Staten, niet van toepassing. Bovendien, wijzen burgemeester en wethouders erop, is dit artikel evenmin van toepassing op de aankoop door de gemeente van onroerende zaken. En omdat het voortgezet gebruik van de Vrachelsestraat 41 in een koopovereenkomst is geregeld, is ook artikel 15 van de Gemeentewet op dit voortgezet gebruik niet van toepassing.

Overigens stellen b. en w. de gemeenteraad wel voor vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen om de boerderij aan de Vrachelsestraat 41 als woning te kunnen gebruiken. Nu nog heeft het pand de bestemming "openbare en bijzondere doeleinden".

Vanwege het feit dat bij deze kwestie zijn persoonlijke belangen in het geding zijn, heeft wethouder Gerbrands binnen het college niet aan de beraadslagingen en besluitvorming op dit onderwerp deelgenomen.

College besluit tot afgeven milieuvergunning Boerenbond

Burgemeester en wethouders hebben besloten een nieuwe milieuvergunning af te geven voor de vestiging van de Boerenbond aan de Zandheuvel. De vergunning maakt onder andere de opslag van tweeduizend kilogram vuurwerk mogelijk. Vooral tegen dit laatste onderdeel van de vergunningen had een aantal omwonenden, allen bewoners van het Nonnenveld, bezwaar aangetekend.

Het college heeft echter besloten de vergunning toch te moeten verlenen, omdat, op basis van de huidige wet- en regelgeving, "de risicos voor de directe omgeving zo klein zijn, dat met name de externe veiligheid in voldoende mate is gegarandeerd". De opslagplaats voldoet aan de algemeen aanvaarde normen en richtlijnen en aan de grenzen die in de vergunning zijn vastgelegd. Bij het opstellen van de ontwerp-beschikking is bovendien rekening gehouden met de nieuwe richtlijn van het ministerie van VROM, opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede. De Koninklijke Landmacht heeft een positief advies over de vergunning afgegeven. De plaats waar het vuurwerk wordt opgeslagen, is voorzien van een sprinklerinstallatie.

De afstanden van de opslagplaats voldoen, aldus b. en w., aan de eisen zoals die gesteld worden in het Handboek milieuvergunningen en het advies van de minister van VROM. Dat betekent dat risicos tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. In geval van een calamiteit is de schade te vergelijken met een "normale" brand, stelt het college.

In reactie op de opmerkingen van de omwonenden schrijven burgemeester en wethouders verder op dat de gemeente jaarlijks de bedrijven controleert waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. In 2000 zijn al deze bedrijven minstens twee maal gecontroleerd door milieuambtenaren, politie, brandweer en/of milieuinspectie.

Ten opzichte van de ontwerp-beschikking heeft het college overigens een wijziging doorgevoerd. In het ontwerp was ten onrechte bepaald dat een deel van het vuurwerk 500 kilogram onverpakt bewaard mocht worden.

Oosterhout gaat formeel deelnemen aan platform middelgrote gemeenten

De gemeente Oosterhout zal formeel gaan deelnemen aan het platform waarin middelgrote gemeenten in Nederland (40.000-80.000 inwoners) zich gaan verenigen. Het doel van het platform is met name bij de landelijke politiek ingang te vinden voor de problemen van de middelgrote gemeenten. Die hebben onder andere te maken met de herstructurering van binnenstad (inclusief sociale problematiek), de ontwikkeling van de criminaliteit, het verlies van de centrumfunctie en de volkshuisvestingsproblematiek. Ter voorbereiding op een overleg van de Tweede Kamer met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) wordt deze problematiek op dit moment verder geanalyseerd.

De middelgrote gemeenten zullen in de richting van het kabinet pleiten voor extra geld om deze problematiek aan te pakken. Een herijking van beleid en daarmee een andere verdeling van de geldstromen is noodzakelijk, vinden de middelgrote gemeenten.

De gemeenten die aan het platform deelnemen, betalen daarvoor een bijdrage van 10.000 ( 4.538).

College werkt niet mee aan verdere uitbreiding eetcafé De Baan

Burgemeester en wethouders zijn niet van plan mee te werken aan een verzoek om verdere uitbreiding van eetcafé De Baan aan de Hoogstraat te Oosteind. Hier liggen plannen om een serre van 70 m² aan te bouwen. Volgens het bestaande bestemmingsplan is uitbreiding niet mogelijk. Ook het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied, dat thans in voorbereiding is, kent geen mogelijkheid om het verzoek te honoreren. Volgens het nieuwe plan zou uitbreiding van niet-agrarische bebouwing met ten hoogste vijf procent mogelijk zijn, waarbij ook gekeken wordt naar de uitbreidingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

In het geval van De Baan gaat het om een uitbreiding met 25 procent, terwijl in de afgelopen jaren het horecabedrijf als is uitgebreid van 90 m² naar 280 m².

Geen medewerking aan vestiging winkel in pand Rulstraat 7

Burgemeester en wethouders zijn niet van plan mee te werken aan verhuizing van het bedrijf Decorette Tempelaars naar het pand Rulstraat 7. Naar de mening van het college staat het bestemmingsplan dat niet toe en valt de voorgenomen verhuizing evenmin onder de nieuwe beleidsregels voor de uitbreiding van verkoopvloeroppervlak. Die staan verplaatsing toe als hierdoor sanering plaatsvindt van een bedrijf dat in de binnenstad hinder veroorzaakt (zoals werkplaatsen, bedrijven en garages). Het pand Rulstraat 7 was tot voor kort in gebruik als advocatenkantoor; van enige hinder is dus geen sprake, aldus het college.

B. en w. stemmen in met standaardcontract Onderwijsbegeleidingsdienst

De gemeente Oosterhout zal voortaan in een outputcontract met de Onderwijsbegeleidingsdienst Breda afspraken maken over de door de ODB te leveren prestaties en de gemeentelijke subsidie die daar tegenoverstaat. De ODB ontvangt jaarlijks ongeveer 800.000 ( 363.025) subsidie van de gemeente Oosterhout.

De OBD wil met alle twaalf gemeenten in haar werkgebied een uniform contract afsluiten. Het contract is ontwikkeld door de Onderwijsbegeleidingsdienst in samenspraak met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.

Het model gaat uit van een vast standaardcontract, dat de basis vormt voor de jaarlijks te verlenen subsidie voor de reguliere dienstverlening (systeembegeleiding en individuele hulpverlening). Daarnaast kunnen voor aanvullende diensten afzonderlijke beschikkingen worden afgegeven. In Oosterhout geldt dat momenteel voor de onderdelen onderwijsconsulent anderstaligen en advisering school- en beroepskeuze.

Oosterhout, 30 augustus 2001

Deel: ' Gemeente Oosterhout Besluitenlijst '
Lees ook