Gemeente Oosterhout


Voor deelname aan gespreksgroepen voor Stadsvisie

Gemeente zoekt Oosterhoutse deskundigen

De discussie over de ontwikkeling van Oosterhout tot en met 2015 - de "Stadsvisie" - gaat na de zomervakantie een nieuwe fase in, namelijk die van de "ideevorming". Het is de bedoeling dat dan, op zes beleidsterreinen, de gewenste ontwikkeling van Oosterhout in beeld wordt gebracht. Die zes thema's zijn: wonen en woonomgeving, voorzieningen, stedelijke kwaliteit, economie en werkgelegenheid, infrastructuur en landschappelijke kwaliteit.

De discussie over deze thema's zal gedeeltelijk plaatsvinden in themagroepen. Hierin hebben zitting leden van de Oosterhoutse gemeenteraad en vertegenwoordigers van (nog door het college aan te wijzen) organisaties en instellingen. Daarnaast is per themagroep plaats voor vier zogenaamde "externe deskundigen". Dat zijn inwoners van Oosterhout of personen die een band met Oosterhout hebben en die terzake - vanwege werk of opleiding - deskundig zijn. Ze mogen echter niet verbonden zijn aan een Oosterhoutse instelling of organisatie die op het betreffende beleidsterrein actief is. Door de inzet van deze "externe deskundigen" hoopt het gemeentebestuur een meerwaarde aan de discussies in de themagroepen te geven.

Overigens blijft de inhoudelijke discussie niet beperkt tot de themagroepen. Het is de bedoeling dat er ook zes openbare discussiemiddagen in september en oktober worden belegd, waarop iedereen zijn of haar mening over het onderwerp kan kenbaar maken. De themagroepen kunnen de uitkomsten van die bijeenkomsten dan betrekken bij hun eigen discussies.

De Stadsvisie moet uiteindelijk leiden tot een allesomvattende schets voor de ontwikkeling van de Oosterhoutse samenleving. Daarbij komen niet alleen ruimtelijke ordening en stedenbouw kijken, maar ook alle sociaal-maatschappelijke onderdelen van de ontwikkeling van de stad. Dus de discussie gaat bijvoorbeeld ook over de vraag welke voorzieningen er nodig zijn voor ouderen of hoe de toekomst voor het lokale onderwijs eruit moet zien.

In de maanden april, mei en juni zijn twee externe bureaus - Priority Search en Zandvoort - al bezig geweest met het inventariseren van voor de Stadsvisie belangrijke gegevens. Priority Search heeft door middel van kwalitatief onderzoek de belangrijkste wensen gepeild van de inwoners van Oosterhout (inclusief de kerkdorpen), van de maatschappelijke organisaties en van de ondernemers op de grote industrieterreinen. Priority Search heeft vooral de ruimtelijke kwaliteiten van Oosterhout in kaart gebracht. Beide bureaus hebben begin juli hun voorlopige conclusies gerapporteerd. De definitieve rapportages, die ook belangrijk zijn voor de deelnemers aan de themagroepen, zijn eind augustus beschikbaar.

Wie belangstelling heeft voor deelname aan een van de themagroepen, kan zich tot 30 augustus aanmelden bij de gemeente Oosterhout. Dat kan op twee manieren: schriftelijk (Gemeente Oosterhout, t.a.v. de projectleider Stadsvisie, mr J.R. van Zeggeren, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout) of via e-mail (stadhuis@oosterhout.nl). Kandidaten wordt wel verzocht om, beknopt, hun motivatie voor deelname aan de betrokken gespreksgroep aan te geven.

Oosterhout, 12 augustus 1999

Deel: ' Gemeente Oosterhout zoekt deskundigen voor Stadsvisie '
Lees ook