Gemeente Oud-Beijerland

Rectificatie

T WAS ANDERS.

In het artikel van de Oud-Beijerlandse Senioren Advies Raad (OSAR) in de gemeentelijke informatierubriek van 6 juni 2002 is een onjuistheid geslopen. Bij het onderwerp wonen is abusievelijk vermeld: "bouwen onder senior label". Dit moet zijn "woonkeur". U vindt dit op het internet onder www.woonkeur.nl.

De OSAR.

Eenden NIET voederen

Het komt regelmatig voor dat inwoners, overigens met de beste bedoelingen, hun overtollige etenswaren zoals brood, aan de eenden voeren die bij hen in de buurt bivakkeren.

Wij verzoeken u dringend dit voortaan achterwege te laten en uw etensresten in de groene container te deponeren.

Eenden behoren namelijk op natuurlijke wijze hun dagelijkse kost te verzamelen en zij zijn daar ook zeer goed toe in staat.

Een vervelend neveneffect is dat de etensresten die niet door de eenden verorberd worden, een grote aantrekkingskracht hebben op andere dieren en dan met name ongedierte zoals ratten.

Wij zien het niet als onze verantwoordelijkheid om ongedierte van voedsel te voorzien en we gaan ervan uit dat u het daar van harte mee eens bent.

Fietspaden Laningpark afgesloten

In het Laningpark is een aantal asfaltpaden aan een opknapbeurt toe. Om het fietscomfort en de toegankelijkheid te verbeteren zullen deze paden opnieuw worden geasfalteerd.

In de week van 24 t/m 28 juni a.s. zal het fietspad


- de Lange Laning (incl. het verbindingspad met de P. de Hooghlaan),
- het fietspad Paradijs (incl. het verbindingspad met de J. Poststraat)

- en het fietspad Van Gentstraat (langs de Ontmoetingskerk) opnieuw worden geasfalteerd.

Op maandag en dinsdag zullen de paden worden opgeruimd en schoongemaakt. Vervolgens zullen op woensdag, donderdag en vrijdag de paden van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien.

De genoemde fietspaden zullen niet tegelijkertijd worden afgesloten. Het fietsverkeer zal dus rekening moeten houden met wisselende afsluitingen die ieder ongeveer een halve dag duren. Wel zullen die paden waar asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd geheel worden afgesloten, dit vanwege de hoge temperatuur van het asfalt en het gevaar van rijdende machines. De afsluitingen gelden alleen tijdens werkuren.

Gedurende de werkzaamheden blijven de overige fiets- en wandelpaden in het Laningpark normaal toegankelijk. Omdat er in de directe omgeving voldoende alternatieve fietsroutes beschikbaar zijn en een pad gedurende een korte periodes is afgesloten, zullen er geen omleidingsroutes worden ingesteld.

Voor informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De openingstijden zijn van 9.00 12.30 uur of volgens afspraak.

U kunt ook bellen met dhr. A. Reurslag ( tel. 0186-646649 ) van het ingenieursbureau Openbare Werken van de dienst Ruimte. Voor algemene onderwerpen kunt u dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met de meldingentelefoon van de afdeling Openbare Werken van de Dienst Ruimte (tel. nr. 646165).

Hondenoverlast

HONDENOVERLAST RONDOM SCHOLEN

Regelmatig komen bij de gemeente klachten binnen over de aanwezigheid van hondenpoep op de groenstroken direct gelegen nabij scholen. U begrijpt, dat dit zeer vervelend is voor leerkrachten en schoolgaande kinderen. Hondenbezitters worden verzocht hiermee zoveel mogelijk rekening te houden door uit te wijken naar een andere locatie.

Monumentenbeleid

Project Gemeentelijk Monumentenbeleid

De Monumentenwet van 1988 biedt de gemeenten de mogelijkheid om een eigen monumentenbeleid te formuleren. De taken van een gemeente op het gebied van de monumentenzorg reiken immers verder dan alleen mede zorgdragen voor de rijksmonumenten, archeologische monumenten en eventuele beschermde stads- en dorpsgezichten die door het Rijk worden beschermd. Er zijn ook objecten die van regionale en lokale betekenis zijn. Het instrument bij uitstek om ook objecten te beschermen die niet op de rijksmonumentenlijst voorkomen, is een eigen gemeentelijke monumentenlijst.

Oud-Beijerland telt op dit moment 28 Rijksmonumenten, die een wettelijke bescherming genieten. Tevens telt de gemeente een groot aantal panden met beeldbepalende en karakteristieke betekenis. In totaal zijn in 1998 ca. 300 panden geïnventariseerd door de Stichting Dorp, Stad & Land (DSL) te Rotterdam (DSL adviseert Oud-Beijerland inzake Welstand- en Monumentenzorg). Van deze ca. 300 panden zijn er onlangs op basis van een puntentelling ongeveer 100 geselecteerd voor nader onderzoek om eventueel als gemeentelijk monument te worden aangewezen.

De aantrekkelijkheid van onze gemeente wat betreft onze monumenten (te denken valt aan het Oude Raadhuis met zijn museum, de Dorpskerk en de vele oude gevels) dient naar de opvatting van Burgemeester en Wethouders te worden uitgebouwd en versterkt. Het college heeft dan ook besloten een eigen gemeentelijk monumentenbeleid in te voeren. Voor dit beleidsdoel zal een fonds worden opgericht, waarin jaarlijks 22.689,00 zal worden gestort. Dit bedrag is structureel bestemd als restauratie en/of onderhoudsbijdrage voor monumenteneigenaren. Daarnaast zal de gemeente ook investeren in voorlichting en begeleiding inzake de monumentenzorg.

Inmiddels is een begeleidingsgroep in het leven geroepen, die zich zal bezighouden met de voorselectie van mogelijk monumentale gemeentelijke objecten. Van deze begeleidingsgroep maken naast ambtenaren van de gemeente ook leden van de Stichting Het oude Raadhuis en de Historische Vereniging Oud-Beijerland deel uit. Daarnaast wordt ondersteuning geleverd door de stichting Dorp, Stad & Land.

In de komende maanden zal er vooral veldwerk worden gedaan, waarbij er ook actuele fotos van de genomineerde objecten zullen worden gemaakt. Deze fotos zullen in de meeste gevallen vanaf de openbare weg worden genomen. Graag willen wij de bewoners door middel van deze publicatie van dit vooronderzoek op de hoogte stellen. Uit nader onderzoek zal dan uiteindelijk moeten blijken of de veronderstelde kwaliteiten het in gang zetten van een procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument zouden rechtvaardigen.

Het is de bedoeling dat deze begeleidingsgroep haar werk in oktober a.s. definitief zal afronden, waarna deze groep advies zal uitbrengen of een genomineerd pand al of niet voor de conceptmonumentenlijst zal worden voorgedragen. Tot zolang bestaat er dus nog geen enkele zekerheid of voor een pand daadwerkelijk een aanwijzingsprocedure in gang zal worden gezet. Na afronding van dit vooronderzoek zal er voor de betrokken eigenaren van een monumentaal pand nog een speciale voorlichtingsbijeenkomst worden belegd.

In de tussenliggende periode zullen tegelijk voorbereidende werkzaamheden worden verricht om te komen tot het opstellen van een monumenten- en subsidieverordening. Ook zal er een monumentencommissie in het leven moeten worden geroepen, die een adviserende rol zal vervullen bij het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld een restauratie. Als een pand naar het voorlopige oordeel van burgemeester en wethouders aan de door hen geformuleerde criteria voor de selectie van de gemeentelijke monumenten voldoet zullen de eigenaren hierover te zijner tijd nog nader bericht ontvangen.

Een monument is naar onze overtuiging iets bijzonders, en wel zo bijzonder dat we er gemeenschappelijke waarde aan toekennen. Elk monument is daarom uniek en onderscheidt zich door zijn bijzondere maat, zijn individuele karakter en zijn detailleringen; een monument is een vertrouwd herkenningspunt in een steeds veranderende omgeving. Monumenten zijn een deel van ons verleden, geven identiteit aan een plaats, en hebben daardoor ook een belangrijke emotionele waarde. Het beschikken over een gemeentelijke monumentenlijst is dan ook van groot belang juist om te voorkomen dat deze waarden niet verloren gaan. Wij hebben de overtuiging dat het bovengenoemde project die steun zal krijgen die het verdient.

Uitbreiding van 30km-gebied binnen bebouwde kom van Oud-Beijerland

Inleiding

In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer Fase 1 zijn in 1997 op landelijk niveau afspraken gemaakt over maatregelen die in ons land moeten leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid en daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Ook in Oud-Beijerland zijn in de afgelopen jaren een aantal afspraken in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig uitgevoerd:
* In 1999 is door de raad een besluit genomen voor een onderscheid binnen het wegennet tussen verkeersaders en verblijfsgebieden, de Categorisering voor wegen binnen de bebouwde kom;
* De landelijke verkeersregel Bromfiets naar de rijbaan is uitgevoerd;

* Invoering voorrangsmaatregelen op verkeersaders en uniforme voorrang op rotondes:

* Voor kruispunten zonder voorrangsregeling werd vorig jaar de maatregel Voorrang Bestuurders Van Rechts van kracht.

Uitbreiding 30km-gebied

Een andere belangrijke afspraak van het startprogramma Duurzaam Veilig Fase 1 vormt de invoering van een algemene snelheidslimiet van 30km/u voor 50% binnen de (toekomstige) verblijfsgebieden in 2002.

In het wegcategoriseringsplan van de gemeente Oud-Beijerland is het wegennet onderverdeeld in verkeersaders en verblijfsgebieden. De categorie verkeersaders behoudt binnen de bebouwde kom het huidige snelheidsregiem van 50km/uur. Het betreft hier in totaal circa 25 km weglengte.

De verblijfsgebieden (hetgeen vrijwel alle wegen in de woonwijken betreft) valt binnen het (toekomstig) 30km-gebied. Daarnaast zijn er de zogenaamde woon- en winkelerven, deze gebieden kennen een nog lagere snelheidslimiet (stapvoets rijden).

De totale lengte aan wegen in beheer van de gemeente (bebouwde kom) bedraagt 82 km (per april 2002).

56,6 kilometer daarvan zal op termijn ingericht moeten worden als 30km-gebied. De helft hiervan (28,3km weglengte) dient conform de doelstelling Startprogramma Duurzaam Veilig Fase 1 voor het eind van 2002 te zijn ingericht.

Uitvoeringsplan 2002

Om het 30km-regime in de verschillende woonwijken van Oud-Beijerland in te voeren is voor dit jaar een uitvoeringsplan opgesteld waarin per gebied de gewenste maatregelen worden aangegeven. Om tot de gewenste maatregelen te komen werd achtereenvolgens de volgende prioriteitstelling (in volgorde van belangrijkheid) toegepast:
* Verzoeken van bewoners om invoering van een maximale snelheid van 30km/u in hun wijk;

* Gegevens van de landelijke VerkeersOngevallenRegistratie (objectieve verkeersonveiligheid);

* Locaties die door burgers als verkeersonveilig worden ervaren (subjectieve verkeersonveiligheid);

* School-thuisroutes;

* De haalbaarheid / mogelijkheden tot realisatie van aaneengesloten verblijfsgebieden;

* Geraamde kosten voor aanpak gewenste gebieden versus beschikbaar budget.

Selectie gebieden

De volgende gebieden zijn aan de hand van genoemde prioriteitstelling geselecteerd:

1. Centrum, het gebied tussen de Wilhelminastraat en de Pr. Bernhardstraat (noordelijk gedeelte);

2. De HBS-laan (als beoogd erfgebied) / Centrum Zuid;
3. Prins Bernhardstraat (zuidelijk gedeelte);
4. Gebied tussen de Adm. Helfrichsingel en de Van Wassenaerstraat;
5. Spuioeverwijk;

6. Buurtschap Zinkweg;

7. Gebied ten zuiden van de Hoefsmid, tussen Zinkweg en Zoomwijcklaan;

8. Oostdijk en Oud-Beijerlandsedijk (uitvoering in 2003 i.v.m. aanleg langzaam verkeersroute tussen Poortwijk, Croonenburghwijk en de wijk Oosterse Gorzen.

Belangrijke gevolgen

De gevolgen van het inrichten van de verblijfsgebieden als 30km-gebied zijn:

* aan de randen van een aantal verblijfsgebieden (30km-regiem), op de overgang met de verkeersaders (50km-regiem), ter markering door middel van de duidelijk herkenbare blauwe frames (voorzien van bebording) zogeheten poorten worden gecreëerd. Daarbij wordt een dubbele streep dwars over de rijbaan + een 30km symbool aangebracht. Zo ontstaat op het moment dat weggebruikers het 30km-gebied binnen rijden of verlaten, een herkenbare situatie;
* in de 30km-gebieden op bepaalde kruisingen en/of wegvakken met lange rechtstanden maatregelen worden getroffen die de snelheid verlagen tot max. 30km/uur;

* binnen de erven de nog lagere snelheidslimiet dan 30km/uur gehandhaafd blijft.

Te treffen maatregelen

Centrum, het gebied tussen de Wilhelminastraat en de Pr. Bernhardstraat (noordelijk gedeelte); A Kruispunt Ooststraat / Pr. Bernhardstraat Kruispuntplateau B Aansluiting Wilhelminastraat op Julianastraat Poortconstructie + dubbele streep en 30km op rijbaan

Gebied tussen de Adm. Helfrichsingel en de Van Wassenaerstraat; C Adm. Helfrichsingel ged. A. v. Nesstraat V. Ghentstraat Passeersluis aanbrengen
D Aansluiting Adm. Helfrichsingel - V. Ghentstraat Poortconstructie + dubbele streep en 30km op rijbaan

Spuioeverwijk
E Kruispunt V.d. Bergstraat Beetwortelweg Kruispuntplateau F Aansluiting Van Leeuwenerf V.d. Bergstraat Kruispuntplateau

HBS-laan / Centrum Zuid
G HBS-laan Bestemming Erfgebied
H Kruispunt Adm. de Ruyterstraat Oost-Voorstraat Poortconstructie + dubbele streep en 30km op rijbaan

Gebied ten zuiden van de Hoefsmid, tussen Zinkweg en Zoomwijcklaan; I Hoefsmid As-streep wordt verwijderd Passeersluis aanbrengen J Kruispunt Hoefsmid Zinkweg Poortconstructie + dubbele streep en 30km op rijbaan

Buurtschap Zinkweg
K Komgrenzen Zinkweg / 1e Kruisweg / Nieuwe Zinkweg Poortconstructie + dubbele streep en 30km op rijbaan
L Zinkweg As-streep verwijderen en asverlegging d.m.v. barriers en plantenbakken
M Kruising Zinkweg / 1e Kruisweg / Nieuwe Zinkweg Verbeterde kruispuntmarkering

Uitvoeringsperiode

Naar verwachting worden de diverse werkzaamheden in het 4e kwartaal van dit jaar uitgevoerd en zullen voor 31 december van dit jaar worden afgerond. De maatregelen Oostdijk / Oud-Beijerlandsedijk worden in 2003 gerealiseerd, dit in verband met de geplande aanleg van een langzaam verkeersroute tussen Poortwijk, Croonenburghwijk en de wijk Oosterse Gorzen.

Vragen en/of nadere informatie

Van de inrichting 30km-gebieden wordt verwacht dat deze bijdraagt tot het terug dringen van het aantal (letsel)ongevallen in Oud-Beijerland en gelijktijdig de leefbaarheid in woonstraten zal verbeteren.

Voor de diverse verkeersmaatregelen zal er medio september een verkeersbesluit worden gepubliceerd in de gemeentelijke inforubriek van het huis aan huisblad De Schakel.

Voor uw eventuele reacties kunt u contact opnemen met de dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De openingstijden zijn van 9.00-12.30 uur, of volgens afspraak. U kunt ook bellen dhr. A.W. Elsenaar, tel. 646646 / Emailadres: a.elsenaar@oud-beijerland.nl. Wij verzoeken u dit te doen vóór 27 juni a.s.

Voor algemene onderwerpen kunt u dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met de meldingentelefoon van de afdeling Openbare Werken van de dienst Ruimte.
Tel. 0186-646165 / Emailadres: info@oud-beijerland.nl

Oproepen deelnemers vierdaagse

Jaarlijks doet een aantal wandelaars uit Oud-Beijerland mee aan de Vierdaagse van Nijmegen. Sommigen in verenigingsverband via de Wandelsportvereniging Oud-Beijerland; anderen lopen individueel. Het is al enkele jaren gebruikelijk dat de sportieve deelnemers na hun niet geringe prestatie feestelijk worden onthaald in het Gemeentehuis door het gemeentebestuur.

Helaas zijn niet alle Oud-Beijerlandse deelnemers bij de gemeente bekend. Daarom vragen wij alle individuele lopers om contact op te nemen met het secretariaat van de wandelsportvereniging. Op deze manier kunnen wij dit jaar alle deelnemers uit onze gemeente uitnodigen voor een ontvangst in het Gemeentehuis om hen te feliciteren met hun prestatie. Daarnaast bent u dan ook in de gelegenheid om eens met de andere lopers na te praten over hun wandelervaringen.

U kunt uw naam en adres doorgeven aan mevrouw Lemstra, telefoon 618551.

Reiniging riolering

Reinigings- en inspectiewerkzaamheden riolering

Deze week is een begin gemaakt met het reinigen en inspecteren van de riolering in de wijken: Centrum, Oosterse Gorzen, Croonenbrug, Zeeheldenwijk en wijk Zuid. De werkzaamheden nemen ongeveer 15 werkdagen in beslag.

Bewoners van deze wijken kunnen mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om dit te voorkomen, dienen toiletpotten, wasbakken etc. afgesloten te worden, bijvoorbeeld door middel van het toilet dicht te klappen en deze te verzwaren door het plaatsen van een emmer met water erop.

U dient echter zelf in de gaten te houden wanneer er bij u in de straat gereinigd wordt. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van grote vrachtautos van de organisatie: Van de Valk en De Groot.

De werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd:

Wijk Centrum:

Koninginneweg / Ooststraat / Julianastraat / Steenenstraat / Oost-Voorstraat / Emmastraat / Prins Bernhardstraat / Prins Hendrikstraat / Wilhelminastraat / Boterhof / Nobelstraat / Kerkstraat / Peperstraat / West-Voorstraat / Beneden Molendijk / Prinses Beatrixstraat / HBS Laan / Scheepmakershaven / Ooststraat.

Zeeheldenwijk:

Van Brakelstraat / Eversenstraat / Van Kingsbergenstraat / Kortennaarstraat / Van Spijkstraat / M.H. Trompstraat / Witte de Withstraat / Piet Heinstraat / Banckertstraat / Van Gentstraat / adm. Helfrichsingel / Houtmanstraat / Van Lumeystraat / Aert van Nesstraat / Bloys van Treslongstraat / Admiraal de Ruiterstraat / Abel Tasmanstraat.

Wijk Zuid:

Jan Lievenslaan / V.d. Veldepad / Israelsdreef / Terborchdreef / Rembrandstraat / Pieter de Hooghlaan / Ferdinand Bolstraat / Metsustraat / Bosboomstraat / Rembrandstraat / Bloemaertstraat / Titiaanstraat / Breitnerstraat / Anton Mauvestraat / Jordaensdreef.

Wijk Oosterse Gorzen / Industrieterrein:

Buys Ballotstraat / Burg. De Vries / Broekmanlaan / Burgemeester Diepenhorstsingel / Burgemeester Hammerbaan / Gorzenhoek / Ravenswey / Groote Ruyghte / Strienemonde / Thielmonde / Edisonstraat / Röntgenstraat.

Wijk Croonenburg:

Acaciastraat / Anemoonstraat / Asterstraat / Boezemsingel / Croonenbrug / Esdoornstraat / Jasmijnstraat / Lijsterbesstraat / Magnoliastraat / Margrietstraat / Meidoornstraat / Mimosastraat / Oleanderstraat / Orchideestraat / Ranonkelstraat / Ribbestraat / Seringenstraat / Tulpstraat / Vuurdoornstraat / Esdoornstraat / Hyacintstraat / Prinses Irenestraat / Ribesstraat / Sportlaan / Hazelaarstraat.

Voor verdere informatie kunt u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, de heer E. van Hoven, tel/ 0186-646671.

Uitvoering onderhoud Randweg

RANDWEG AFGESLOTEN IN DE PERIODE 1 JULI T/M 26 JULI

In verband met onderhouds- en verkeersveiligheidsmaatregelen is de Randweg tussen rotonde Groenewerg en Kruispunt Randweg Spuidijk afgesloten.

De rijbaan en het fietspad van de Randweg, gelegen tussen rotonde Groeneweg en kruispunt Randweg/Spuidijk zijn toe aan een onderhoudsbeurt. In "de Schakel" van 8 november 2001 heeft de gemeente het plan voor de Randweg uiteengezet dat niet alleen voorziet in het herstel van het asfalt, maar ook de inrichting ten gunste van de verkeersveiligheid op een aantal punten verbetert en aanpast aan de huidige inzichten van Duurzaam Veilig verkeer. De verkeersveiligheidsmaatregelen beogen de snelheid te verlagen en het aantal ongevallen te verkleinen.

Belanghebbenden uit de directe nabijheid van dit gedeelte van de Randweg zijn per brief in november 2001 over de plannen geïnformeerd. Voor overige belanghebbenden en geïnteresseerden heeft de brief met bijbehorende tekening na de bekendmaking in "de Schakel" in het Gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat ter inzage gelegen.

Alle reacties zijn verwerkt en het plan is op een aantal punten aangepast. Op dit moment staan wij in de startblokken om het werk in de periode van 1 juli t/m 26 juli te gaan uitvoeren.

UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN OP DE RANDWEG

Afsluiting Randweg van maandag 1 juli t/m vrijdag 26 juli

De geplande periode dat de Randweg tussen rotonde Groeneweg en kruispunt Randweg/Spuidijk in verband met de werkzaamheden voor het doorgaande verkeer wordt afgesloten, is vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 26 juli. Om veilig en snel te kunnen werken is een volledige afsluiting noodzakelijk. Om alle bovengenoemde werkzaamheden binnen de genoemde tijd te kunnen uitvoeren en de overlast zo kort mogelijk te laten zijn, is er een zeer strakke planning opgesteld. Als het werk meezit wordt de Randweg eerder opengesteld. Zit het door weersomstandigheden tegen, (met regen kan niet geasfalteerd worden) is het onvermijdelijk dat de afsluiting langer duurt.

Omleidingsroute

Tijdens de periode dat de Randweg voor doorgaand verkeer is afgesloten, is er tussen Centrum-Noord, Spuioeverwijk, Zoomwijck en de zuidelijke aan- en afvoerroute van Oud-Beijerland in twee richtingen een hoofdomleidingsroute met borden aangegeven.

De in twee richtingen gemarkeerde hoofdomleidingsroute is:

rotonde Randweg/Groeneweg Groeneweg rotonde Groeneweg/Langeweg/Kwakscheweg Langeweg Rembrandtstraat Zinkweg Hoefsmid Zoomwijcklaan Spuioeverweg.

Extra maatregelen op de omleidingsroute

Op het traject helling Rembrandtstraat-Zinkweg-Hoefsmid wordt tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld. De middengeleiders in de Hoefsmid bij kruispunt Hoefsmid/Zoomwijck worden tijdelijk verwijderd en later weer teruggebracht. De wegversmallingen op de Hoefsmid blijven gehandhaafd. De drempel op de Hoefsmid nabij de Griendwerker wordt verlaagd met flauwe hellingen. Na afloop van de omleiding zal onderzocht worden of het wenselijk is om de hellingen steiler te maken.

Bereikbaarheid bedrijven en woningen Randweg en Zinkweg

Tankstation Texaco, Alfa-dealer Bosman, dierenspeciaalzaak Koko blijven bereikbaar. Voor het overgrote deel van de periode dat de Randweg afgesloten is voor doorgaand verkeer, zijn de bedrijven bereikbaar via de Zoomwijcklaan. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden kan het zijn dat de bedrijven tijdelijk vanaf de kant van de Spuidijk bereikbaar zijn. De omleiding voor de bedrijven worden met borden aangegeven.

De woningen, Elzentuin, en andere bedrijven van het zuidelijk gedeelte van de Zinkweg blijven bereikbaar vanaf de Rembrandtstraat. De ontsluitingsroute van het zuidelijkste gedeelte van de Zinkweg gaat over kruispunt Randweg/Zinkweg.

Openbaar vervoer

Halte Zinkweg tijdelijk verplaatst

Tijdens de periode van maandag 1 juli tot en met vrijdag 26 juli komt halte Zinkweg te vervallen. Een vervangende noodhalte wordt op de Zinkweg nabij kruispunt Zinkweg/Hoefsmid ingericht.

Tijdens de periode dat de Randweg voor het doorgaande verkeer afgesloten is, wordt er uitsluitend voor de lijnbussen van Connexxion tussen de Groeneweg en de Zinkweg een noodvoorziening gemaakt, zodat de lijnbussen zo lang mogelijk de normale route kunnen blijven rijden.

Voor deze noodvoorziening worden twee kleine bomen (essen) met een stamdikte van circa 10 cm verwijderd. In oktober worden vergelijkbare bomen weer teruggeplant.

Tijdens de thans geplande periode van vrijdag 12 juli t/m vrijdag 19 juli kunnen de lijnbussen 160 en 178 niet tussen de Zinkweg en de Groeneweg rijden. Voor deze buslijnen vervallen dan een aantal haltes en worden er noodhaltes ingericht.

Vervallen haltes voor buslijnen 160/178 Goudswaard <-> Rotterdam

Zinkweg, W. van Vlietstraat, Karel Doormanstraat, Julianastraat en Steenenstraat.

Vervangende noodhaltes voor buslijnen 160/178 Goudswaard<-> Rotterdam
* Rotonde Groeneweg/Randweg

* Langeweg nabij informatiestrook bij rotonde Groeneweg/Kwakscheweg/Langeweg

* Pad van Jongejan

Voor de laatste actuele informatie over openbaar vervoer tijdens de omleidingssituatie verwijzen wij naar de infomatie op de bushaltepalen.

Voor eventuele vragen over het werk en omleiding kunt u contact opnemen met de dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De openingstijden zijn van 9.00-12.30 uur, of volgens afspraak. U kunt ook bellen:

tot 27 juni met de heer J.J. van den Steene, telefoon (0186-646643), vanaf 27 juni met de directievoerder de heer J. Beuzenberg, telefoon (06-53401924) of de toezichthouder de heer H. Leendertse telefoon (06-51005662).

Voor vragen over het openbaar vervoer kunt u bellen met het algemene openbaar vervoer reisinformatienummer (0900-9292) 50 eurocent/minuut.

Raadsagenda 24 juni 2002

De gemeenteraad van Oud-Beijerland vergadert op maandag 24 juni 2002 vergadert om 20.00 uur in het Gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden de volgende punten besproken:

Agenda

1. Opening;

2. interpellatie;

3. vaststellen van de notulen van de raadsvergadering gehouden op 25 maart en 27 mei 2002;

4. ingekomen stukken;

Bespreekstukken


5. voorstel tot vaststelling van het raadsprogramma 2002-2006;
6. voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2001;
7. voorstel tot instemmen met de oprichting van Stichting Regionaal Indicatie-orgaan Zuid-Hollandse Eilanden;

8. voorstel tot vaststelling van een wijziging van de Huisvestingsverordening 1994;

9. voorstel tot benoeming van een vertegenwoordiger in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard;

Akkoordstukken


10. voorstel tot het doen van een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester;

11. voorstel tot benoeming van plaatsvervangende voorzitters van de raadscommissies;

12. voorstel tot instemming met de vertegenwoordiging van BINT in de raadscommissie Onderwijs, Sport, Recreatie en Toerisme;
13. voorstel tot instemming met het raamwerk voor een nieuw rampenplan;

14. rondvraag;

15. sluiting.

Wilt u de gemeentelijke politiek eens van dichtbij volgen? Dan nodigen wij u van harte uit deze raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune.

Tijdens de raadsvergaderingen kunt u tevens gebruik maken van het spreekrecht. Spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566. Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

Zalmsnip

Wat is de Zalmsnip?

Evenals in 2001 wordt in 2002 in principe aan ieder huishouden in Nederland de lokale lastenvermindering betaald. Deze lokale lastenvermindering, de zogenaamde Zalmsnip, wordt door de gemeente uitbetaald.

Hoe wordt de Zalmsnip betaald?

De gemeente Oud-Beijerland heeft de Zalmsnip over 2002 grotendeels uitbetaald door middel van het verstrekken van een korting van 45,38 op het gebruikersdeel van de aanslag onroerende-zaakbelastingen.

Iedereen die voor de onroerende-zaakbelastingen per 1 januari jl. 2002 is "aangemerkt" als gebruiker van een woning heeft recht op de Zalmsnip over 2002. Vrijwel alle aanslagen over 2002 zijn reeds verzonden. Om diverse redenen kan het echter voorkomen dat u nog geen aanslag onroerende-zaakbelastingen heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat nog een bezwaarschriftprocedure loopt. Bij nieuwbouwwoningen kan het voorkomen dat u de aanslag nog niet ontvangen heeft, omdat uw woning nog niet getaxeerd is. Ook wanneer u de aanslag onroerende-zaakbelastingen later ontvangt, zal te zijner tijd de Zalmsnip met deze aanslag worden verrekend.

Wie komen nog meer voor de Zalmsnip in aanmerking

Behalve de huishoudens die voor de onroerende-zaakbelastingen als gebruiker zijn aangemerkt zijn er nog meer categorieën huishoudens, die voor de Zalmsnip in aanmerking komen. Hierbij valt te denken aan de volgende soorten huishoudens:
* bewoners van een kamer bij een particulier in Oud-Beijerland;
* bewoners van bejaardenoorden in Oud-Beijerland;
* bewoners van verpleegsterflats in Oud-Beijerland;
* bewoners van verpleeghuizen in Oud-Beijerland;
* bewoners van gezinsvervangende tehuizen in Oud-Beijerland.
Aan de bewoners van verpleeghuis De Egmontshof en de daarbij behorende personeelsflat, Zorgcentrum Sabina, Algemeen Woonzorg- en dienstencentrum De Open Waard en de gezinsvervangende tehuizen Zuidwester en de Pameijerstichting worden aanvraagformulieren toegezonden.

Alsnog aanvragen van de Zalmsnip

Wanneer u de Zalmsnip nog niet heeft ontvangen en u meent daar wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u alsnog een aanvraag indienen. U dient de Zalmsnip zelf aan te vragen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

* U heeft over het betreffende jaar geen aanslag voor het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen ontvangen of nog te ontvangen;

* U voerde per 1 januari zelfstandig een huishouden in Oud-Beijerland, waarbij u een zelfstandige woonruimte tot uw beschikking had;

* U was per 1 januari ingeschreven als inwoner van de gemeente Oud-Beijerland;

* Er zijn geen anderen die tot uw huishouden behoren die de Zalmsnip al hebben ontvangen.

Let op: om in aanmerking te komen voor de Zalmsnip over 2002 is de situatie per 1 januari 2002 bepalend.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraagformulier afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of contact opnemen met de afdeling Financiën(0186-646521). Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier zal uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor een periode van 5 jaar en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een schoolgebouw aan de W. van Vlietstraat 2 met een instandhoudingstermijn van 5 jaar.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 21 juni 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak). Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor


-het vergroten van een berging aan de Admiraal de Ruyterstraat 59;
-het vergroten van een woning aan de Kerkstraat 52.
De desbetreffende stukken liggen met ingang van 21 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak). Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van een in het geldende bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsmogelijkheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning aan de Vestdijkstraat 7.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 21 juni 2002 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak). Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk hun zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 20 juni 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

11 juni 2002

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Couperusstraat 8;

De heer P.G. Vervooren Couperusstraat 8 3261 PS Oud-Beijerland

2

11 juni 2002

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op het perceel Zoomwijcklaan 72;

De heer G. van Dienst Zoomwijcklaan 72 3263 NE Oud-Beijerland

2

12 juni 2002

het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Klipper 110;

De heer J.E. Singor Klipper 110 3263 NB Oud-Beijerland

2

14 juni 2002

het wijzigen van een gevel op het perceel Crayenbosch 30;

De heer P.R. Troost Crayenbosch 30 3261 TE Oud-Beijerland

2

14 juni 2002

het vergroten van een zolderverdieping en het wijzigen van een achtergevel op het perceel Strienemonde 2;

De heer W.C. den Tuinder Strienemonde 2 3261 VD Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

Geen kapvergunning verleend voor:

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

11 juni 2002

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Richard Straussring 6;

De heer A. van Nieuwaal Richard Straussring 6 3261 WS Oud-Beijerland

2

11 juni 2002

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Anemoonstraat 54;

De heer A.C. Goud Anemoonstraat 54 3261 XB Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

11 juni 2002

het verwijderen van geschroefde asbesthoudende dakplaten van een schuur op het perceel Ribesstraat 41;

De heer A. van der Zwaan Ribesstraat 41 3261 AR Oud-Beijerland

3

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

11 juni 2002

het plaatsen van maximaal 10 reclameborden van 1 tot en met 13 juli a.s. t.b.v. het Hooikoortsfestival;

Chimedia de heer B. Andeweg Molendijk 87 3262 AJ Oud-Beijerland

2

11 juni 2002

het houden van een straatbarbecue op het pleintje van de Bosschenhoek op zaterdag 20 juli;

De heer P. Noorlander Bosschenhoek 13 3261 TA Oud-Beijerland

3

11 juni 2002

het houden van een straatbarbecue op de Albert Schweitzererf op zaterdag 6 juli;

De heer H.J.G.T. Janssen

Albert Schweitzererf 32

3263 SL Oud-Beijerland

3

11 juni 2002

het organiseren van een schilderijententoonstelling op zaterdag 14 september a.s. in De Lindenhoeve;

Kunstgalerie Aquarius de heer S.J. Baarda Rhienderstein 44 2151 HK Nieuw-Vennep

3

18 juni 2002

het organiseren van een popfestival op zaterdag 22 juni op het sportcomplex 'De Kikkershoek';

Stichting Zomerpop Oud-Beijerland de heer A. Letterman Beetwortelweg 48 3263 EA Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

31 mei 2002

vergroten van een woning op het perceel Julianastraat 29;

de heer E. van Oosterwijk Burg. de Zeeuwstraat 65 3281 AE Numansdorp

31 mei 2002

verbouwen en vergroten van een pand op het perceel Oost Voorstraat
4-6;

Gentlemen Mode Oostdijk 19 3261 KB Oud-Beijerland


5 juni 2002

plaatsen van een dakkapel op het perceel Zoomwijcklaan 4;

de heer J.M. Finkers Gravin Sabinastraat 38 3284 AP Zuid-Beijerland


6 juni 2002

vergroten van een woning op het perceel Vondelstraat 5;

mevrouw J.M.A. van Rooyen Vondelstraat 5 3261 PM Oud-Beijerland

6 juni 2002

vergroten van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Vondelstraat 3;

de heer D.P.A. Goudswaard Borgharensingel 39 3077 KA Rotterdam

10 juni 2002

plaatsen van een dakkapel op het perceel Van den Bergstraat 52;

de heer R.M. Bal Van den Bergstraat 52 3263 EB Oud-Beijerland

10 juni 2002

plaatsen van twee trolleyboxen voor het opstellen van winkelwagens op het perceel Graaf van Egmondstraat 67b;

C1000 Graaf van Egmondstraat 67b 3261 AK Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het :

31 mei 2002

verrichten van sloopwerkzaamheden ten behoeve van het verbouwen van een pand op het perceel Oost Voorstraat 4-6;

Gentlemen Mode Oostdijk 19 3261 KB Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Gemeente Oud-Beijerland bekendmakingen '
Lees ook