Gemeente Oud-Beijerland

Bezorging Schakel

De Schakel wordt elke week huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Oud-Beijerland. Helaas komt het regelmatig voor dat niet iedereen de Schakel ontvangt. Hierover kunt u contact opnemen met de Schakel via tel. 0900-2020299. Zij zullen uw klacht noteren en ervoor proberen te zorgen dat de Schakel de volgende keer wel wordt bezorgd.

Tevens bestaat er sinds kort ook een andere mogelijkheid om de Schakel en de informatierubriek van de gemeente, toch nog te bemachtigen. Op diverse locaties in de gemeente zijn namelijk krantenbakken geplaatst met daarin de laatste editie van de Schakel. De krantenbakken zijn te vinden in de centrale hal van het gemeentehuis, de VVV, de Lindenhoeve en het Vrijetijdscentrum de Boogerd.

Commissievergaderingen

Voorafgaand aan de raadsvergadering van maandag 27 mei, vinden een aantal commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeenthuis van Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). U ben van harte welkom om één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Op maandag 13 mei vergadert de commissie Ruimtelijke en Economische Zaken onder voorzitterschap van de heer P. Tieleman. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening;

2. Vaststelling verslagen commissievergaderingen d.d. 4 februari 2002 (deels gecombineerd met Cie OW/VHV) en 8 april 2002 (ontbrekende notulen worden zo spoedig mogelijk nagezonden);
3. Mededelingen;

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Voorjaarsmarap 2002.
Stukken ter informatie (vermeld op bijgevoegde bijlage): RIHW;
PEK-lijsten;
Uitleg begrip "normtekort ISV";
(Ver-)huur gebouw voormalig Kantongerecht in de Steenenstraat; Onderzoek Goederenspoorlijn Rotterdam-België; Selectie Architectenbureaus grondgebied HBG-Havenkwartier; Bestemmingsplan N 217 Busbaan Stougjesdijk.
5. Gedachtewisseling met portefeuillehouder;
6. Rondvraag en sluiting.

Op dinsdag 14 mei 2002 vergadert de commissie Openbare Werken onder voorzitterschap van de heer J.W.J. van Sintmaartensdijk. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling verslagen
Verslag openbare commissievergadering OW d.d. 9 april 2002 (bijgevoegd, incl. brief D66 fractie m.b.t. Stougjesdijk) Verslag openbare gecombineerde commissievergadering OW/REZ d.d. 4 februari 2002.

3. Mededelingen:
Mededelingen voorzitter:
Mededelingen portefeuillehouder:

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Voorjaarsmarap 2002 (is reeds afzonderlijk toegezonden per memo van de afd. fin. d.d. 25 april 2002.)

5. Stukken ter informatie:
Dode Hoek Spiegels;
Gebiedsprofiel Hoeksche Waard;
Stand van zaken Duurzaam Veilig fase I (brief VNG d.d. 27-3-02); Beslissing Ministerie van VROM inzake megabeschikking wegverkeerslawaai;
Informatiebulletin Afval Informatief, maart 2002; Inwerkingtreding wet verbetering handhavingsbevoegdheden; Informatiebrief ophogen parkeerplaatsen;
Inventarisatie kca-inzameling in de provincie Zuid-Holland; Convenant verpakkingen;
Nieuwsbrief volkshuisvesting, nr 4;
Huurprijsbeleid;
Aansprakelijkstelling geluidhinder Stougjesdijk N217; Vergaderstukken Verenigde Vergadering waterschap De Groote Waard; Flora en Fauna onderzoek;
Ontwerp-verdeelbesluit 2002 en voorstel tot wijziging verordening; Verslag bijeenkomst leden cie. Ow en REZ d.d. 3-4-02 inzake bodemsanering Havenkwartier;
Verzonden brief aan gedeputeerde, mevr. L.M. Huizer d.d. 12-4-02 met de vragen over bodemsanering Havenkwartier (een kopie is reeds aan alle raadsleden toegezonden op 12 april in verzamelenveloppe-);
Beleid m.b.t. plaatsing windturbines;
Activiteitenoverzicht Union 2002 (wordt conform afspraken in cie. OW vergadering d.d. 9 april 2002 nog nader toegelicht in een volgende vergadering);
Geactualiseerde PEK-lijst.

6. Gedachtewisseling met portefeuillehouder:
Voorgesteld wordt, overeenkomstig het verzoek van de heer P.K. Schipper in de vorige vergadering, te bespreken: Evaluatie Centrum en evaluatie Even Buiten. De heer Schipper wordt gevraagd deze onderwerpen in te leiden.

7. Rondvraag en sluiting


Tot slot vergadert op donderdag 16 mei de commissie Algemene Zaken onder voorzitterschap van de heer R. Toes. De agenda luidt als volgt.
1. Opening;

2. Vaststelling verslag commissievergadering d.d. 10 april 2002;
3. Mededelingen:

Mededelingen voorzitter:
Aanwijzing agendacommissie;
Beantwoording brief de heer Scheurwater.
Mededelingen portefeuillehouder:
450-jarig bestaan Oud-Beijerland in 2009.

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Commissieverordening 2002;
Reglement van Orde 2002;
Voorjaarsmarap 2002;
Concept-raadsprogramma 2002-2006;
Vervulling van vacatures in besturen van samenwerkingsverbanden
5. Stukken ter informatie
Overzicht 10 jaar jumelage Oud-Beijerland en Lidzbark Warminski; Verslag evaluatie Nieuwjaarsfeest 2001-2002; Convenant Huiselijk geweld;
Aanpassing bedragen woon-werkverkeer en verblijfskosten; Wijziging Ziekenfondswet;
Tweede conceptrapportage Workshop Positiebepaling en Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
Jaarplan 2002 Politie Zuid-Holland Zuid;
Subsidieaanvraag Jeugd Preventie Team 2002; Aankoop elektriciteit;
Panta Rhei, uitgave van de Provincie Zuid-Holland; Projectplan 1-loketvorming;
Het eindrapport invoering euro;
Herberekening aandelenverhouding Eneco Holding N.V; Actiepunten dualisering gemeentebestuur;
PEK-lijsten;
Voorlopig eindresultaat rekening 2001 en analyse op hoofdlijnen; Planning en uitgangspunten begroting 2003-2006; Jaarverslag Ondernemingsraad 2001

6. Verspreiding Gemeentegids 2002.Gedachtewisseling met portefeuillehouder

7. Rondvraag en sluiting

Fietsomleiding

Het waterschap heeft een brug gelegd over een dijksloot bij industrieterrein De Bosschen in Oud-Beijerland. De brug ligt in het verlengde van de Simon Stevinstraat en is bedoeld voor fietsers die gebruik maken van het Zalmpad tussen Heinenoord en Oud-Beijerland. Tot oktober krijgen zij te maken met een omleiding vanwege de werkzaamheden, die het Waterschap in en rond gemaal De Bosschen uitvoert. De fietsbrug zorgt ervoor dat fietsers niet zo ver hoeven om te rijden. Tegelijkertijd blijven de aanlegplaats van het veer naar Rhoon en het bezoekerscentrum Klein Profijt goed bereikbaar. Onderweg kunnen fietsers de omleiding herkennen aan de gele borden.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is op donderdag 9 mei (Hemelvaartdag) en op vrijdag 10 mei gesloten. Maandagochtend 13 mei zijn wij u vanaf 08:30 uur graag van dienst.

Het nieuwe gemeentebestuur

Nog niet zo lang geleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Alhoewel het gemeentebestuur al enige tijd is geïnstalleerd, stellen wij hen graag nog aan u voor. Hieronder ziet u de namen (fotos b&w, foto's raadsleden) van het gemeentebestuur. Bij Burgemeester en Wethouders is de portefeuilleverdeling weergegeven en tevens staat bij de raadsleden vermeld wie de fractievoorzitter is en wie voorzitter is van een adviescommissie.

Burgemeester

Burgemeester B.B.M. van der Hart

bestuurs- en beleidscoördinatie, algemene zaken, interne- en externe communicatie, veiligheid, facilitaire zaken en personeel en organisatie.

Wethouders

Wethouder A.M.C. van Hemert (BINT)
Financiën, onderwijs, sport, volwasseneducatie, toerisme en recreatie en kinderopvang.

Wethouder A. Admiraal (SGP)
openbare werken, milieu, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en handhaving.

Wethouder G. de Man (CDA)
ruimtelijke ordening, economische zaken, middenstandszaken en regionale zaken.

Wethouder J.H. Stuurman (D66)
Welzijn, sociale zaken, werkgelegenheid, jeugd- en jongeren, Volksgezondheid, ouderen en leefbaarheid en integrale veiligheid

Raadsleden

BINT

De heer G.W.D. Jeelof, fractievoorzitter BINT.
De Jonge De heer W. de Jonge.
Mevrouw M.A.M. Schippers-Koster.
De heer R.J.M. Veelenturf, voorzitter commissie Welzijn. De heer A.F. van Ruiven.
Mevrouw G. Visser Van Hartingsveldt.

SGP

De heer P.J. van Leenen, fractievoorzitter SGP. De heer R. Toes, voorzitter commissie Algemene Zaken. De heer P. Meijer.

VVD

Mevrouw L. Göbel den Hoed, fractievoorzitter VVD en voorzitter commissie Onderwijs, Sport, Recreatie en Toerisme. De heer S.P.L. Gijben
De heer J. Streefkerk

CDA

De heer J.W.J. van Sintmaartensdijk, fractievoorzitter CDA en voorzitter commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Milieu. De heer C.C. Fransooijs

PvdA

De heer G. Mos, fractievoorzitter.
De heer P. Tieleman, voorzitter commissie Ruimtelijke en Economische Zaken.

D66

De heer T.A. Scheurwater, fractievoorzitter D66.

GroenLinks

De heer A. Kruit, fractievoorzitter GroenLinks.

ChristenUnie

De heer P.K. Schipper, fractievoorzitter ChristenUnie.

Oud papier

Oud papier inzamelaars gezocht voor Poortwijk en Even Buiten

Per april jl. is de muziekvereniging de Harmonie gestopt met inzamelen van oud papier in Poortwijk en Even Buiten. Dit vanwege onvoldoende menskracht.

De RAD HW zoekt nu met spoed een of twee verenigingen of instellingen die de wijk van de Harmonie willen overnemen.

Het systeem werkt in hoofdlijnen als volgt. De RAD HW zorgt voor een inzamelvoertuig met chauffeur en geeft een subsidie, die afhankelijk is van de ingezamelde hoeveelheid oud papier. De vereniging/instelling dient te zorgen voor vrijwilligers om het oud papier in de wagen te laden.

Het inzamelen van oud-papier is een goede mogelijkheid om extra inkomsten voor de verenigingen / instellingen te krijgen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.A. Brouwer, directeur van de RAD HW, tel. 572586, e-mail m.brouwer@radhoekschewaard.nl

Spreekrecht

Maandag 27 mei vergadert de gemeenteraad van Oud-Beijerland in het Gemeentehuis. Ter voorbereiding op deze raadsvergadering vinden een aantal vergaderingen plaats van de vaste adviescommissies. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Zowel het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad als de verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van advies kennen u deze mogelijkheid toe. De tekst luidt als volgt: "Ingezetenen en belanghebbenden hebben aan het begin van openbare raads- en commissievergaderingen de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht". Dit spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566. Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

Wanneer u spreekrecht hebt aangevraagd, gaat de procedure als volgt. Na de opening van de vergadering schorst de voorzitter de vergadering en geeft u de gelegenheid het woord te voeren over het onderwerp waarvoor u spreekrecht hebt aangevraagd. De voorzitter en raads- c.q. commissieleden hebben vervolgens de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna u het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van de overige agendapunten. Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.

Tevens kan in commissievergaderingen ook per agendapunt worden ingesproken. Dit spreekrecht kent dezelfde procedure als het algemene spreekrecht aan het begin van de commissievergadering. Ook dit spreekrecht dient uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk te zijn aangevraagd. Zodra de voorzitter bij de afhandeling van de agenda is aangekomen bij een agendapunt waarvoor spreekrecht is aangevraagd, schorst deze de vergadering en geeft de inspreker de gelegenheid het woord te voeren. Vervolgens hebben ook hier de voorzitter en de commissieleden de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna de inspreker het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

Werkzaamheden toren Dorpskerk

Karel Doormanstraat afgesloten op maandag 13 mei

Op maandag 13 mei worden onderhoudswerkzaamheden verricht aan de toren van de Dorpskerk te Oud-Beijerland. Voor deze werkzaamheden wordt een hoge mobiele kraan in de Karel Doormanstraat opgesteld. Hierdoor zal de Karel Doormanstraat tussen de Kerkstraat en de Oost-Voorstraat de gehele dag worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Mochten de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, wordt uitgeweken naar een andere datum, waarover u dan nader geïnformeerd wordt.

Omleiding

Het doorgaande verkeer zal omgeleid worden via de route Oost-Voorstraat -Admiraal de Ruyterstraat - Van Ghentstraat/Abel Tasmanstraat.

Openbaar vervoer

De halte Karel Doormanstraat komt op maandag 13 mei te vervallen. Vervangende noodhaltes worden geplaatst in de Admiraal de Ruyterstraat.

Voor vragen over de omleiding kunt u contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, de heer Y. Eland 0186-646 697. Voor vragen over openbaar vervoer kunt u terecht bij het algemene reisinformatienummer van het openbaar vervoer 0900-9292 ( 0,50).

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning aan de Ben Goerionpad 4.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 13 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van een in het geldende bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsmogelijkheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een veranda aan de Dokter Kroesenring 80.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 13 mei 2002 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk hun zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 9 mei 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

24-04-02

het oprichten van een aardgaslocatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie F, nummer 50 en plaatselijk bekend Langeweg, nabij huisnr 33:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Postbus 33 3300 AA Schiedam

2

Kapvergunning verleend voor:

26-04-02

het kappen van 1 den op het perceel Burgemeester Hammerbaan 5;

mevrouw E. Visser Burgemeester Hammerbaan 5 3261 EA Oud-Beijerland

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

22-04-02

het innemen van een standplaats ten behoeve van een campagne voor de verkiezingen op de Molendijk op zaterdag 11 mei a.s. van 09.00 tot 16.00 uur;

PvdA de heer C.W. Put Grutto 17 3263 AC Oud-Beijerland

2

23-04-02

het plaatsen van een partytent tegen de zijgevel van de WereldWinkel op zaterdag 27 april a.s. van 09.00 17.00 uur;

WereldWinkel mevrouw E. Oldenmenger Schoneveld Vierwiekenplein 1 3262 AN Oud-Beijerland

2

25-04-02

het innemen van een standplaats ten behoeve van een campagne voor de verkiezingen op de Oostdijk op zaterdag 11 mei a.s. van 09.00 tot 16.00 uur;

CDA mevrouw L. Solleveld- van Oeffelt van Wassenaarstraat 66 3262 ET Oud-Beijerland

2

26-04-02

het organiseren van een buitenoptreden van een band op 6 juli a.s. (Spuidag). Van 20.00 uur tot 23.00 uur;

Cafe Havenzicht de heer J. Both Havendam 16 3262 AE Oud-Beijerland

3

26-04-02

het organiseren van de 51e Wielerronde van Oud-Beijerland op vrijdag 12 juli 2002;

Wielerronde Oud-Beijerland de heer N. Bravenboer Oostdijk 80 3261 KJ Oud-Beijerland

3

26-04-02

het organiseren van het feestprogramma voor de Koninginnedag en de Nationale feestdag en het gebruik van het Vierwiekenplein van 26 april tot en met 4 mei 2002 voor het organiseren van een kermis;

Oranjevereniging Prinses Juliana de heer A.W. de Groot W. Vrijlandtstraat 75 3262 GN Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

29-04-02

plaatsen van een dakkapel op het perceel Hoefsmid 14

De heer M. van Diest
Hoefsmid 14
3263 CC Oud-Beijerland

12-04-02

plaatsen van een dakkapel op het perceel Couperusstraat 8

De heer P.G. Vervooren
Couperusstraat 8
3261 PS Oud-Beijerland

22-04-02

vergroten van een berging op het perceel Admiraal de Ruyterstraat 59

De heer G. van der Kruit Admiraal de Ruyterstraat 59 3262 XB Oud-Beijerland

23-04-02

oprichten van 27 woningen op het perceel Poortwijk II, Bachlaan 45 t/m 87 oneven

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis West B.V. Postbus 8281

23-04-02

vergroten van een woning op het perceel Zinkweg 170

De heer R. Schut
Zinkweg 170
3262 BG Oud-Beijerland

19-04-02

plaatsen van een serre op het perceel Croonenburgh 34 A

De heer R. Stout
Croonenburgh 34 A
3261 RG Oud-Beijerland

22-04-02

plaatsen van een dakkapel op het perceel Griegstraat 1

De heer A.J. Hobbel
Multatulipad 14
3261 SM Oud-Beijerland

15-03-02

vergroten van een woning op het perceel Poortlaan 63

De heer W. Reuvers
Poortlaan 63
3261 PA Oud-Beijerland

09-04-02

gewijzigd plaatsen van 6 woningen op het perceel Poortwijk II

Bouwbedrijf Boender en Maasdam Postbus 3520
3264 ZG Nieuw-Beijerland

25-04-02

vergroten van een schoolgebouw op het perceel W. van Vlietstraat 2

Gemeentebestuur van Oud-Beijerland namens hen Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

15-04-02

plaatsen van een dakkapel op het perceel A.W. Lipsstraat 9

De heer H. Kruithof
A.W. Lipsstraat 9
3262 GA Oud-Beijerland

30-04-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter van Dongenkade 2

De heer E.M. van Dijk
Dokter van Dongenkade 2
3261 CK Oud-Beijerland

24-04-02

vergroten van een woning op het perceel Beetwortelweg 52

De heer E.P. Bijl
Beetwortelweg 52
3263 EA Oud-Beijerland

26-04-02

vergroten van een berging op het perceel Zoomwijcklaan 224

De heer A. de Visser
Zoomwijcklaan 224
3263 RH Oud-Beijerland

26-04-02

plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Zoomwijcklaan 224

De heer A. de Visser
Zoomwijcklaan 224
3263 RH Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

25-04-02

verwijderen boeiboord- en dakconstructies op het perceel Randweg 2

C.S.G. Willem van Oranje Randweg 2
3263 RA Oud-Beijerland

23-04-02

verwijderen van asbest golfplaten op het perceel Oud-Beijerlandsedijk 32

De heer P.C. Heerschap
Oud-Beijerlandsedijk 32
3261 KT Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Gemeente Oud-Beijerland bekendmakingen '
Lees ook