Gemeente Papendrecht

Besluitenlijst van de Collegevergadering van 02 juli 2002

Aanwezig: de heer C.J.M. de Bruin, burgemeester

de heren A. Vogel, F.G. de Jong en A. Stremler, wethouders

de heer J.H. van de Zedde, secretaris

Nr.:

Ingekomen stuk van:

Onderwerp:


1


Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van 25 juni 2002

Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld.


2


B.E.B. - Bureau Beleidscoördinatie

Besluitenlijst B notas week 26 (24 t/m 28 juni 2002)

Besluit:

Akkoord en vastgesteld m.u.v.:

B-Nota 2 "Procedure skatepark".

Dit stuk wordt aangehouden


3

B.E.S. Welzijnsvoorzieningen 2002/325

Stichten nieuwe openbare basisschool

Besluit:

1. Te besluiten om de raad voor te stellen te besluiten tot vaststelling van het Plan van Scholen conform bijgaand ontwerp-raadsvoorstel en besluit


4

B.E.S. Samenleving 2002/ 4031

Convenant AZC-school te Papendrecht

Besluit:

1. Het vaststellen van het convenant voor de AZC-school in Papendrecht

2. Na redactionele aanpassingen m.b.t. tijdsduur.

5

B.E.S. Samenleving 2002/ 5609

Inzet gelden tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2001-2004

Besluit:

1. Akkoord gaan met de voorgestelde invulling van het projectplan (versterking vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk) in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk
2. Akkoord gaan met de verdere uitwerking van de genoemde projecten
3. Het verzoek van de Stichting Jeugdvakanties om de kosten van de wa- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers te betalen afwijzen.

4. Het verzoek van de Stichting Vluchtelingenwerk Lingewaard voor het wervings- en ondersteuningsprogramma afwijzen en tegelijk akkoord gaan met het bieden van de mogelijkheid aan de Stichting Vluchtelingenwerk Lingewaard om deel te nemen aan het project versterking Vrijwilligerswerk

5. Portefeuillehouder onderzoekt de verzekeringskwestie t.b.v. vrijwilligers en brengt deze kwestie onder de aandacht van de verenigingen


6


B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie

Vergadering Drechtstedenbestuur 4 juli 2002 (agenda in bezit)

Besluit:

1. Het advies volgt zo spoedig mogelijk.

2. Ingebrachte adviezen worden in de vergadering van het DS-bestuur meegenomen.

Vastgesteld d.d. 9 juli 2002

De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

CONCEPT BESLUITENLIJST B-NOTA´S WEEK 26 (24 juni t/m 28 juni)

Datum besluit College: dinsdag 2 juli 2002.


1.


Vrijstelling ex art. 17 WRO van het bestemmingsplan "Middenpolder-De Kooy" ten behoeve van een bouwvergunning voor het tijdelijk plaatsen van drie keten en een container aan de Pieter Zeemanlaan
1. In te stemmen met de (concept)weerlegging van de naar voren gebrachte zienswijzen

2. De vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen
3. De bouwvergunning voor het tijdelijk plaatsen van de keten en container aan aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk te verlenen


2.


Procedure skatepark

1. Aanhouden3.


Fietsvergoeding

1. Voorstel om de maandelijkse fietsvergoeding met ingang van 1 juni 2002 in te trekken

2. Betrokken medewerkers een afkoopsom van 50,-- uitbetalen
3. Principebesluit voorleggen aan GO


4.


Integratie indicatiestelling Wet voorzieningen gehandicapten Regionaal Indictie Orgaan 2

1. Kennis te nemen van de thans door het RIO verstrekte nadere uitwerking m.b.t. de overdracht van de WVG advisering van gemeenten naar RIO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden/ Stichting Ketenzorg

2. De portefeuillehouder ouderenbeleid en Wet voorzieningen gehandicapten te verzoeken het overleg met Ro-Ad b.v./ Ketenzorg aan te gaan om te komen tot een concreet voorstel voor Papendrecht waarin tevens meegenomen wordt de financiële uitwerking en het advies van de adviesorganen

Deel: ' Gemeente Papendrecht B&W besluitenlijsten '
Lees ook