Gemeente Papendrecht

Besluitenlijst van de Collegevergadering van 25 juni 2002

Aanwezig: de heer C.J.M. de Bruin, burgemeester

de heren A. Vogel, A. Stremler, wethouders

de heer J.H. van de Zedde, secretaris

Afwezig: de heer F.G. de Jong, wethouder

Nr.:

Ingekomen stuk van:

Onderwerp:

0

Het college maakt kennis met 2 nieuwe medewerkers, Saskia Jonker(medewerkster financieel beheer met namen t.b.v. onderwijs bij de afdeling Welzijnsvoorzieningen) en Hans van Rijsbergen (beleidsmedewerker cultuur, sport en recreatie bij de afdeling Samenleving).


1


Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van 18 juni 2002

Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld.


2


Vaststellen van de besluitenlijst van 18 juni en de extra Collegevergadering van 20 juni 2002

Besluit:

De besluitenlijsten wordt vastgesteld.


3

B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie

Besluitenlijst B - notas week 25 (17 t/m 21 juni 2002)

Besluit:

Akkoord en vastgesteld.


4

B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie 2002/3867

Burap

Besluit:

1. Vaststellen van de Burap

2. Burap ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad (zie bijgevoegde concept-aanbiedingsbrief)

3. Vaststellen van de Burap, met inbegrip van diverse redactionele aanpassingen.

4. Burap dmv. Aangepaste aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad ter kennisname aanbieden.


5


B.E.S. Samenleving 2002/3209

Oranjecongres oktober 2002

Besluit:

1. In principe instemmen met een garantiesubsidie van 2.500 aan het Oranjecomité als bijdrage voor het door Papendrecht, Dordrecht en Zwijndrecht te organiseren Oranjecongres 4 en 5 oktober 2002

Vastgesteld d.d. 2 juli 2002

De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

BESLUITENLIJST B-NOTA´S WEEK 25 (17 juni t/m 21 juni)

Datum besluit College: dinsdag 25 juni 2002.


1.


Aanvaarden van aansprakelijkheid

1. Besluit tot het aanvaarden van aansprakelijkheid conform bijgevoegde brief inzake een onrechtmatige daad ex artikel 170 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek jegens benadeelde FitVision (voorheen Fysiotherapiepraktijk Westpolder) gevestigd aan de Douwes Dekkerlaan 1b te Papendrecht

2. Afdeling Welzijnsvoorzieningen opdracht te geven tot behandelen van juridische claims in de toekomst via de juiste procedure.


2.


Bouwplan Rietveld-Bouw voor 10 woningen in de Oostpolder, fase 3A
1. Het bouwplan goedkeuren en de procedure in werking zetten door bijgaande concept bekendmaking te publiceren en omwonenden te informeren


3.

Opleidingsplan 2002

1. Het opleidingsplan 2002 vaststellen en betrokken medewerkers op de hoogte stellen van de toegekende faciliteiten


4.

Steiger terrein Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
1. De Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard" een éénmalige subsidie van 2.247,12 toe te kennen voor het bouwen van 2 steigers t.l.v. het budget toerisme

Deel: ' Gemeente Papendrecht B&W besluitenlijsten '
Lees ook