Gemeente Papendrecht

Besluitenlijst van de Collegevergadering van 7 mei 2002.

Aanwezig: de heer C.J.M. de Bruin, burgemeester

De heren A. Vogel, F.G. de Jong , wethouders

de heer J.H. van de Zedde, secretaris

Afwezig: de heer A. Stremler, wethouder (met kennisgeving)

Nr.:

Ingekomen stuk van:

Onderwerp:


1


Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van 1 mei 2002

Besluit:

Het verslag wordt vastgesteld.


2


B.E.B. Bureau Beleidscoördinatie

Besluitenlijst B - notas week 18 (29 april t/m 3 mei 2002)

Besluit:

Vastgesteld, met uitzondering van:

Besluitnummer 4: Communicatieplan Middenpolder, aanhouden tot volgende week.

Besluitnummer 3: Behandeling aanvraag exploitatievergunning voor horecabedrijf in de

Muilwijckstraat, toevoegen: speciale aandacht wordt gevraagd voor de

integrale benadering en de communicatie van de diverse trajecten.


3

R.O.B. Ontwikkeling (2002 / 2762)

Rotonde Ketelweg / Rietgorsweg

Besluit:

Aanhouden in afwachting van een nader op te stellen exploitatieopzet, risicoanalyse en strategische aanpak van de bestuurlijke problematiek.

Vastgesteld d.d. 14 mei 2002

De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

BESLUITENLIJST B-NOTAS WEEK 18 (29 april t/m 3 mei)

Datum besluit College: dinsdag 07 mei 2002.


1.


Procedure conform artikel 17 WRO voor de tijdelijke vestiging van een fysiotherapiepraktijk in de accommodatie van de atletiekverenigingen ARSV Papendrecht en AV Sliedrecht

1. Medewerking verlenen aan een procedure conform artikel 17 WRO voor de tijdelijke vestiging van een fysiotherapiepraktijk in de atletiekaccommodatie van ARSV Papendrecht en AV Sliedrecht
2. De vereiste procedure starten middels het publiceren van bijgaande bekendmaking en de aanvrager hierover informeren


2.


Grondtransactie met Van der Vorm Bouw B.V. nabij kantoorpand aan de Veerweg

1. Akkoord gaan met een grondruil aan de Veerweg met Van der Vorm Bouw B.V. zonder toebetaling door partijen waarbij:


* Circa 258 m2 grond langs Veerweg wordt overgedragen aan de vennootschap

* Circa 216 m2 grond in de Coornhertstraat in eigendom overgaat naar de gemeente, waardoor o.a. de Coornhertstraat kan worden rechtgetrokken

* De civieltechnische werken in het openbare gebied voor rekening zijn van de vennootschap


1. Instemmen met ambtelijk overleg met bouwmarkt Fixet over de aanleg van parkeerplaatsen op de verkregen grond tegenover de ingang van de bouwmarkt


3.

Behandeling aanvraag exploitatievergunning voor horecabedrijf in de Muilwijckstraat

1. Besluiten de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen met betrekking tot de aangevraagde exploitatievergunning voor her horecabedrijf aan de Muilwijckstraat 2a/b.

2. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de integrale benadering en de communicatie van de diverse trajecten.


4.


Communicatieplan Middenpolder in relatie tot het aangaan van een intentieovereenkomst met Houwelingen Projecten B.V. te Sliedrecht voor de ontwikkeling van het wijkcentrum in Middenpolder.

Aanhouden tot volgende week


5.

Bedrijfsverzamelgebouw DOude School, verlenging huurcontracten Advocatenkantoor Van Hogendorp en RMC Maintenance
1. Besluiten tot verlenging huurcontracten Advocatenkantoor Van Hogendorp en RMC Maintanance met 1 jaar.

Deel: ' Gemeente Papendrecht B&W besluitenlijsten '
Lees ook