Gemeente Papendrecht

Besluitenlijst Collegevergadering 1 mei 2002.

Aanwezig: de heer C.J.M. de Bruin, burgemeester

De heer A. Stremler, de heer A. Vogel, de heer F.G. de Jong , wethouders

de heer J.H. van de Zedde, secretaris

Nr.:

Ingekomen stuk van:

Onderwerp:


1


Vaststellen van het verslag van de B & W vergadering van 23 april 2002

Besluit:

Het verslag wordt vastgesteld.


2


Vaststellen van de besluitenlijst van de B & W vergadering van 26 april 2002

Besluit:

Het verslag wordt vastgesteld.


3

B.E.B. - Bureau Beleidscoördinatie

Besluitenlijst B-notas week 17 (22 april t/m 26 april 2002)

Besluit:

Vastgesteld m.u.v. punt 6: Communicatieplan Middenpolder. Aanhouden tot volgende week.

Punt 8: Huurverhoging gemeentelijk woningbezit: A - nota.


4

R.O.B. Ontwikkeling (2002 /

Huurverhoging gemeentelijk woningbezit, woonwagens en woonwagenstandplaatsen per 1 juli 2002

Besluit:

1. De huren van het gemeentelijk woningbezit c.a. en de woonwagenstandplaatsen aan de Randweg per 1 juli met 2,7% verhogen;

2. Voor de woonwagens en woonwagenstandplaatsen aan de Amberdreef geen huurverhoging toepassen.

Vastgesteld d.d. 7 mei 2002

De secretaris, De burgemeester,

Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

BESLUITENLIJST B-NOTAS WEEK 17 (22 april t/m 26 april)

Datum besluit College: woensdag 01 mei 2002.


1.


Start procedure conform artikel 19, lid 1 en 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor vrijstelling voor de herstructurering van de Industrieweg.

1. De procedure opstarten middels de publicatie van bijgaande bekendmaking;

2. Het inrichtingsvoorstel vrijgeven voor inspraak;
3. De betreffende commissie(s) informeren over het collegebesluit.


2.

Standpunt Papendrecht in relatie tot de verkeerscirculatie gedurende het groot onderhoud N3 op het gedeelte Burgemeester Keizerweg-A15 (werkzaamheden gepland omstreeks half oktober 2002).
1. Instemmen met het volgende standpunt:


Gedurende de (noodzakelijke) werkzaamheden aan de N3 is het in het belang van de gemeente Papendrecht de brug over de Merwede dicht te houden voor alle verkeer, met uitzondering van fiets- en brommerverkeer, de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente Papendrecht bovendien niet gewenst.


3.

Straatnamen Merwehoofd.

1. Vaststellen van de volgende straatnamen:

Merwehoofd, Plaet, Sleep, Stoep, Aviolandaplein, Houthaven, Watertrap, Bolwerk.


4.


Aanvraag bouwvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de garage behorende bij de woning Laurierhof 1.

1. De aanvrager voornoemd de gevraagde bouwvergunning verlenen, zulks overeenkomstig de bij deze bouwvergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte beschrijvingen en tekening(en).


5.


Verhuur perceel grasland tem behoeve van hondenadviesbureau "Bumo"
1. Akkoord gaan met de verhuur van grasland ten behoeve van hondenadviesbureau "Bumo" volgens de voorwaarden en bepalingen vermeld in huurovereenkomst 2002012


6.


Overdracht bouwgrond in fase 2B+ in Oostpolder aan Van der Vorm Bouw B.V. voor de bouw van 40 koopwoningen uit een project van 91 woningen.
1. Kennisnemen en akkoord gaan met:* De in overleg met Stibbe Advocaten opgestelde vervolgovereenkomst voor een gedeeltelijke effectuering van de
grondverkoopovereenkomst met Van der Vorm B.V. voor de bouw van 91 woningen in fase 2B+ in de wijk Oostpolder bestaande uit de bouw van 40 koopwoningen;

* De koopsom van de grond voor de 40 koopwoningen becijferd op
2.537.051,44 exclusief omzetbelasting, gebaseerd op de residuele grondwaarde voor de 40 koopwoningen, de overwaarde van de 40 woningen en een verrekening van enkele aanpassingen.


1. Pro-Net Projectontwikkeling B.V. in reactie op hun brief van 2 april 2002, inzake (de financiële gevolgen van) de berging van het vliegtuigwrak antwoorden conform het advies van Stibbe Advocaten.

Deel: ' Gemeente Papendrecht B&W besluitenlijsten '
Lees ook