Amsterdam Oud Zuid

Commissie van Onderwijs & Welzijn prijst voortvarendheid interactieve werkgroepen

De commissie van Onderwijs & Welzijn prijst de voortvarendheid van de interactieve werkgroepen in de Nieuwe Pijp en de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Ze is ook opgetogen over de helderheid van de verslagen van de eerste sessies van de werkgroepen. Dat blijkt uit de notulen van de commissievergadering van 15 maart.

Kanttekeningen worden er ook geplaatst. Zo vindt mevrouw Brinkman (PvdA) het aantal burgers dat deelneemt in de groepen in de Hoofddorpplein-en Schinkelbuurt te mager.
Projectleider jeugdbeleid Gerard van den Burgwal is op de commissievergadering aanwezig om vragen van de leden te beantwoorden. Hij legt uit dat voor de inbreng vanaf de basis verschillende invalshoeken zijn gekozen, zoals het kinderpanel en de reactieve sessies voor bewoners en gebruikers. Deelnemers van de interactieve werkgroepen wordt gevraagd zoveel mogelijk burgers/kinderen bij deze bijeenkomsten te betrekken. De informatie uit deze bijeenkomsten wordt weer ingebracht in de interactieve werkgroep.

De heer Blaas (D66) had naast meer allochtonen ook graag een paar wetenschappers in de groep gezien. Die suggestie wordt volgens Gerard van den Burgwal teruggerapporteerd naar de werkgroepen.

Communicatie beter afstemmen
De heer Blaas benadrukt het belang van een goede communicatie tussen stadsdeel en werkgroep. Hij wil graag weten of de prioriteiten die het stadsdeel stelt door de groepen wordt gedeeld.

Het betrekken van adviesbegeleidingsdiensten en arbeidsbureaus bij schoolvoorlichting en het benaderen van het bedrijfsleven voor stageplaatsen krijgen bijval van de heer Keijser van Zuid- en Pijpbelangen.

Binnentuinen
De heer Keijser maakt uit een van de verslagen op dat wordt gesuggereerd om binnentuinen open te stellen voor de jeugd. Dat lijkt hem geen goed idee, met het oog op de zeldzaamheid van deze terreinen. Bovendien hebben volgens hem de bejaarden die aan de tuinen wonen geen behoefte aan openstelling. Hij ziet ook nogal wat bijverschijnselen opdoemen zoals inbraak. Keijser verwijst daarbij naar een eerder gehouden enquête in de Diamantbuurt.
Volgens Gerard van der Burgwal ging de discussie in de werkgroep niet specifiek over de binnenterreinen maar over het feit dat bij de invulling van de openbare ruimte kinderen blijkbaar niet op de agenda staan.
Keijser blijft van mening dat met betrekking tot de binnentuinen geen verwachtingen gewekt mogen worden die niet waar te maken zijn. De bewering dat het Sarphatipark bevolkt zou worden door zwervers en junks is volgens hem niet hard te maken. Gerard van den Burgwal licht toe dat gelijkwaardigheid van alle deelnemers een spelregel is in dit proces. Elke beleving van bewoners wordt serieus genomen. Verder acht Keijser het park te klein om nog meer functies te herbergen.
Prioriteitenstelling
Mevrouw Thesing (GroenLinks) is van mening dat met name op de communicatiepunten direct actie moet worden ondernomen. De heer Blaas sluit zich daarbij aan.
Van den Burgwal geeft aan dat zeker niet wordt gewacht met communicatie-aspekten en andere zaken die direct kunnen worden opgepakt.

Mevrouw Brinkman mist het financiële kader waarbinnen de groepen moeten opereren. Dat punt staat volgens Blaas nu niet ter discussie. De projectleider kan volgens hem meteen in de groep aangeven of er geld beschikbaar is voor een project.

Op de vraag in een van de verslagen wat de politiek met de uitkomst doet, verwijst de heer Blaas naar de vorige commissievergadering. De meerderheid van de leden was toen heel positief en bereid in principe mee te gaan met de voorstellen of met heel goede argumenten te komen waarom iets niet gebeurt.

Blaas verzoekt de leden van de werkgroepen zich zoveel mogelijk te beperken tot prioriteiten waarop het stadsdeel rechtstreeks invloed heeft.

Tweede ronde
Gerard van den Burgwal vraagt of men nog meer inhoudelijke suggesties heeft voor de tweede sessie-ronde. Mevrouw Brinkman vindt dat de werkgroepen inhoudelijk gezien zelf al heel veel zaken naar voren hebben gebracht. Zij wil het hierbij houden en is benieuwd naar de prioriteitstelling van deze onderwerpen.
De heer Blaas van D66 is dezelfde mening toegedaan.
Nieuwsdatum: 11-Apr-2000

Deel: ' Gemeente prijst werkgroepen jeugdbeleid Amsterdam Zuid '
Lees ook