Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
16 augustus 2001


* Taxatie dag door Glerum Kunst-en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur in het Museum Rijswijk

* Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen
* Bouwaanvragen/-meldingen

* Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verkeersbesluiten ingevolgen artikel 18 Wegenverkeerswet 1994
* Voertuigwrak

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

Taxatiedag door Glerum Kunst-en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur in het Museum Rijswijk

Nog tot en met 26 augustus 2001 is in het Museum Rijswijk de tentoonstelling Rondom de Haagse School te zien. Schilderijen en werken op papier uit de bloeitijd van de Haagse School, waaronder werken van de eerste generatie schilders als J. Bosboom, W. Roelofs, J. Israëls en J.H. Weissenbruch en van de tweede generatie als B. Blommers, P. Gabriël, J. en M. Maris, A. Mauve, H.W. Mesdag en A. Neuhuys krijgen uitgebreid de aandacht. Maar ook werken van kunstenaars die na de eeuwwisseling de tradities van de Haagse School voortzetten als Th. de Bock, R. Bakels, W.B. Tholen en W. de Zwart zijn op deze tentoonstelling vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert Glerum Kunst- en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur een taxatiedag in het Museum Rijswijk.
Voor taxatie kunnen worden aangeboden kunstwerken uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20ste eeuw. Experts van Glerum Kunst- en Antiekveilingen als de heren R. Mulders en K. Broekhof en mevr. W. Linden Hovius en natuurlijk de heer J.P. Glerum zelf, geven op de taxatiedag een waardebepaling van de kunstwerken en adviseren hoe met de werken om te gaan en ze te bewaren.
De toegang tot de taxatiedag in het Museum Rijswijk is gratis. Indien men daarnaast het museum wil bezoeken, is de normale toegangsprijs verschuldigd.

Informatie:
Museum Rijswijk
Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk (ZH)
Tel.nr. 070 - 390 36 17Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen

Met ingang van 16 augustus 2001 liggen de volgende bouwvergunningen ter inzage:

* het bouwen van een paviljoen aan "De Hooiruif", Gunstersteinlaan 70, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het maken van een overkapping t.b.v. fietsen aan de Regentesselaan 79, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Liseiland 17, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het oprichten van een kassencomplex aan `t Haantje 15, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Wilgeneiland 33, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Rieteiland 84, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het geheel vernieuwen van een garage/opslag aan de Spieringsweteringweg nabij nr. 3, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een kas aan de Pastoor Verburchweg 6, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte aan de Burgemeester Elsenlaan 156, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het plaatsen van dakkapellen t.b.v. in totaal 17 woningen aan de Hagenstraat (nrs. 1 t/m 6, 14, 16, 17, 18 en 20 t/m 26) alsmede aan de Harry Pauwlaan 21; verleend en verzonden: 9 augustus 2001
* het geheel vernieuwen van dertien bergruimten/sanitairruimten aan de Broekmolenweg 31 t/m 55, verleend en verzonden:
* 10 augustus 2001

* het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand aan de Verrijn Stuartlaan 32, verleend en verzonden: 10 augustus 2001

* het aanbrengen van een kelder c.q. berging aan de Boswinde 129, verleend en verzonden:
10 augustus 2001

* het vergroten van een woonkamer en wijziging van de achtergevel aan de Wiepkje Barendrechtlaan 20, verleend en verzonden: 10 augustus 2001

* Dahliastraat 26, het oprichten van een berging in voortuin, verleend en verzonden:
10 augustus 2001

Tevens zijn volgende meldingen geaccepteerd:

* het oprichten van een tuinhuisje aan de Bosrank 9, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het oprichten van een transformatorstation aan de Laan Van Zuid Hoorn, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

De vermelde stukken kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.
De afdeling V & H is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van 14 appartementen met stallingruimte te: Geestbrugkade 38; ingediend: 26-07-2001;

* het veranderen van een gevel te: Steenplaetsstraat 4; ingediend: 30-07-2001;

* het veranderen van een kantoor te: Geestbrugkade 33; ingediend: 30-07-2001.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende melding(en) zijn ontvangen:

* het vernieuwen en vergroten van een dierenverblijf te: Julialaantje 15a ingediend: 30-07-2001.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat een viertal bouwaanvragen is ingediend.
Voor de gebieden waarbinnen de aanvragen zijn gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar de bouwplannen niet in strijd zijn met de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan kunnen Burgemeester en Wethouders de bouwvergunningen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

Het gaat hier om de volgende bouwaanvragen :

* Rieteiland 34 (B225-01) het vergroten van een woning middels een dakopbouw

* De Rijkstraat 38 (B216-01) het oprichten van een dakterras
* Dotterbloemeiland 24 (B198-01) het vergroten van een woning middels een dakopbouw

* Hardenbroeklaan 32 (B154-01) het vergroten van een woning middels een achteruitbouw en een dakkapel.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 16 augustus 2001 4 (vier) weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving.
Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoe lang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u vooraf hierover contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775. De sectie BWT is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door de gemeente Rijswijk en het bureau WVG van de gemeente Rijswijk een drietal aanvragen om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor:

* het oprichten van een clubhuis (scouting Dorus Rijkers) op het perceel plaatselijk bekend als Laan Van Hoornwijck, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie E nummer 2226 (B211-01);
* het tijdelijk oprichten van een scooter-/rolstoelberging op het perceel Triangelstraat 35, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie H nummer 597 (B218-01).

* het tijdelijk oprichten van een scooter-/rolstoelberging op het perceel Clavecimbellaan 33, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie H nummer 595 (B215-01).

De bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de vigerende bestemmingsplannen "Hoornwijck" en "Steenvoorde 2" . Aangezien het hier bouwwerken van beperkte omvang betreft overwegen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan, met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 16 augustus 2001 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving.
Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoe lang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u vooraf hierover contact op te nemen met het gemeentehuis, tel.nr. 39 59 911.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: het aanduiden van invalidenparkeerplaatsen op kenteken in de navolgende straten:

* ter hoogte van de Hammarskjöldlaan 663,
* ter hoogte van de Geestbrugkade 32,

het aanduiden van een artsenparkeerplaats:

* ter hoogte van de Geestbrugkade 28 A

De verkeersbesluiten liggen met ingang van 16 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.Voertuigwrak

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuigwrak (grijze Nissan, kenteken XP-16-HB) dat door de gemeente op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG (Inspectie openbaar gebied). Daarbij dienen zo spoedig mogelijk een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs te worden getoond.
Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Door wateroverlast is IOG tijdelijk bereikbaar via het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang dit ongemak duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer H. Hooiveld, tel.nr. 39 59 994.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 25 juli 2001:

* Sir Winston Churchilllaan (Algemene Begraafplaats)
1 conifeer wegens stormschade en 1 es wegens verminderde vitaliteit

Per 9 augustus 2001:

* Herenstraat 62 B
13 dennen, 2 ceders en een tiental heestervormige coniferen wegens herinrichting kerktuin

* Van Vredenburchweg 164 E
5 iepen en 1 es wegens uitbreiding kinderdagverblijf Eigenwijs; ter compensatie wordt elders in deze zone een groep Rhodondendrons geplant

* Schaapweg; Sportpark Irene

2 essen, 1 els en 8 eiken wegens herinrichting sportpark
Per 16 augustus 2001

* Lange Kleiweg t/o de Visseringlaan

3 elzen wegens nieuwbouw kantorenpark Hardenburch
Er moet 6 (zes) weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders (postbus 5305, 2280 HH Rijswijk). Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is aangevraagd:

* hoek Delftweg - De Ruyt

1 treurwilg wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Gemeente Rijswijk Nieuws '
Lees ook