gemeente 's-hertogenbosch

do 30 maart 2000

gemeente ‘s-hertogenbosch presenteert bomenplan

het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nota "Bomen van ’s-Hertogenbosch". Daarmee geeft het college blijk van het belang dat zij hecht aan de aanwezigheid van bomen in de stad en aan de bijdrage die bomen moeten geven aan de vergroting van de kwaliteit van de stad. In de nota wordt een visie gegeven op zowel de handhaving van bestaande bomen als op de ontwikkeling van nieuwe boomstructuren in de stad. Daarbij worden concreet voorstellen gedaan voor het aanplanten van nieuwe bomen waardoor fraaie lanen ontstaan die de stad herkenbaar maken en zich onderscheiden van andere steden. De gemeenteraad bespreekt de nota op donderdag 13 april aanstaande.

De gemeente wil allereerst inzetten op die gebieden waar mensen de eerste indrukken en beelden van de stad opdoen. De grote diversiteit aan buitengebieden in samenhang met heldere en imposante lijnen in het stedelijk gebied moet leiden tot een beeld van groene en lommerrijke setting.

Naast deze lijnen zijn er plekken in de stad waar bomen nadrukkelijk bijdragen aan de karakteristiek en herkenbaarheid van deze plekken. Het gaat daarbij onder meer om wijken, buurten en bijzondere pleinen.

Beheer

Het beheer van de bomen is cruciaal voor het voortbestaan en ontwikkelen van datgene wat in de nota wordt beschreven. De gemeente heeft ongeveer 65.000 bomen in het openbare gebied onder haar hoede. Ruimt 25% daarvan is niet ouder dan tien jaar, en een kleine 20% is ouder dan dertig jaar. Daaronder vallen ook de oude, monumentale bomen die vooral in en rond de Binnenstad staan. Er worden in de nota suggesties gedaan om op een meer procesmatige en creatieve manier om te gaan met bomen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een groene berm met bomen die ook als "kwekerij" kan fungeren, het planten van bomen op korte plantafstand en het aanplanten van grote bomen op kwetsbare en strategische plekken.

Uitvoering

De nota "Bomen van ’s-Hertogenbosch" betreft een visie op hoofdlijnen. In de komende jaren worden de voorstellen verder uitgewerkt en vormgegeven. Dit gebeurt in overleg met omwonenden en direct belanghebbenden, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit jaar wordt al een voorschot genomen op het bomenplan met het planten van bomen aan de Pettelaarseweg (bij het Sweelinckplein), aan de Rietveldenweg (tegelijkertijd met aanleg fietspad) en aan de Simon Stevinweg/Kooikersweg.

Kosten

In het investeringsplan is voor de uitvoering in de jaren 2000 en 2001 een bedrag opgenomen van ƒ 500.000,- per jaar. Daarnaast is er voor dit jaar in het kader van de GSB-gelden een bedrag van ƒ 300.000,- beschikbaar. Vanaf 2002 is een jaarlijks bedrag van ƒ 500.000,- nodig voor de uitvoering. Daarnaast wordt voorgesteld een onderhoudsbudget in het leven te roepen.

Deel: ' Gemeente 's-Hertogenbosch presenteert bomenplan '
Lees ook