Gemeente Schagen

Nieuwsberichten

11-03-2003
Gemeente Schagen ondertekent klimaatafspraak

Op 10 maart 2003 ondertekende wethouder A.M. Brand, namens de gemeente Schagen, een Klimaatafspraak met de provincie Noord-Holland. Het college besloot tot de ondertekening onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.
De ondertekeningsbijeenkomst, georganiseerd door het CO2-servicepunt van de provincie Noord-Holland, vond plaats in het Carlton hotel in Haarlem en leverde de gemeente een subsidie van 115.000 euro op. Naast Schagen zetten ook andere gemeenten hun handtekening. In de Kop van Noord-Holland is alleen de gemeente Texel Schagen voorgegaan.

Ondertekening Klimaatafspraak
Het hoe en waarom van deze ondertekening
Al een aantal jaren staat het tot stand brengen van een CO2-reductiebeleid op het verlanglijstje. Met hulp van het CO2-servicepunt is een plan van aanpak samengesteld, waarmee de gemeente haar bijdrage inhoud gaat geven. Door het tekenen van de afspraak met de provincie Noord-Holland verzekert de gemeente Schagen zich van verdere steun van het CO2-servicepunt en financiële steun van de provincie.
Daarnaast is het plan van aanpak de basis voor de aanvraag van rijksgelden in het kader van het Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl (BANS). Kortom: een impuls tot een daadwerkelijke bijdrage van onze gemeente aan het reduceren van broeikasgas.

De gemeente wil in de jaren 2003 t/m met 2005 de volgende activiteiten (laten) aanpakken:

1. Energiebeheer: invoering voor alle gemeentelijke gebouwen; 2. Groene energie: een actief inkoopbeleid t.a.v. energie (bij voorkeur: groene energie);
3. Energie openbare verlichting: maken van een verbeterplan (o.a. vervanging met energiezuinige lampen);
4. EPA (energie prestatie advies) project voor particuliere woningbezitters (gaat binnenkort van start). Door ondertekening van de Afspraak met de provincie Noord-Holland komen ook de provinciale subsidies voor inwoners beschikbaar.
5. EPA project voor grote woningbeheerders (in Gewestelijk verband); 6. Duurzame energie in bestaande bouw (voorwaarden welstand en ruimtelijke ordening);
7. Energiebewust bedrijfsleven (stimuleren en handhaven preventie); 8. Vervolg op het Duurzaam Ondernemen op het Erf (DOE-project) bij de agrarische bedrijven (in Gewestelijk verband en in samenwerking met belangenorganisaties);
9. Regionale DE-scan (Duurzame Energie) (m.n. onderzoek naar de mogelijkheid van inzameling van biomassa-reststromen voor energieopwekking);
10. Zongerichte nieuwbouw (uitbreidingsplannen 70% zongericht in samenhang met activiteit 6);
11. Versterking organisatie (scholing en verinnerlijking in eigen organisatie)

De inzet van de gemeente Schagen zal voornamelijk in de vorm van personeel zijn. Daarnaast doen zij een beroep op provinciale subsidies. Eventuele additionele kosten komen uit de bestaande budgetten voor milieu-uitvoering of raamt de gemeente afzonderlijk.

Het college biedt u het plan van aanpak ter bespreking aan in de commissie Sociale Zaken en Milieu (7 april 2003).

Wethouder A. Brand en raadsgriffier N. Voogd tonen Klimaatafspraak

Deel: ' Gemeente Schagen ondertekent klimaatafspraak '
Lees ook