Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gemeente Schouwen-Duiveland gaat VROM-taken beter uitvoeren

(20-6-2002) De gemeente Schouwen-Duiveland kan een aantal taken op het terrein van wonen, ruimte en milieu beter uitvoeren. De gemeente moet vooral meer aandacht besteden aan de handhaving van bestemmingsplannen en van milieu- en bouwvergunningen. Het toezicht op de naleving schiet te kort. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de VROM-Inspectie. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-juni 2001 en had betrekking op de jaren 1999 en 2000. Het gemeentebestuur heeft inmiddels verbeteringen aangekondigd.

Het onderzoek in de gemeente Schouwen-Duiveland maakt deel uit van een steekproef naar de organisatie en de uitvoering van de VROM-taken door gemeenten. In 2001 hebben landelijk 17 van dergelijke onderzoeken plaatsgevonden.

Uitkomst onderzoek
De VROM-Inspectie heeft in het onderzoek gekeken naar de manier waarop de gemeente haar taken op het gebied van wonen, ruimte en milieu uitvoert: van de afgifte van bouw- en milieuvergunningen tot het opstellen van bestemmingplannen. Hoewel de uitvoering niet in alle opzichten foutloos verloopt, zijn bij de doorlichting geen ernstige tekortkomingen geconstateerd. Wel maakt de Inspectie zich zorgen over het niveau van de handhaving en controle.
Verder zijn een groot deel van de huidige 140 bestemmingsplannen sterk verouderd. De gemeente moet deze dan ook actualiseren. Bovendien moet het aantal bestemmingsplannen minder worden. Voor de inwoners wordt dan duidelijker wat wel en wat niet is toegestaan. Verder hoeft de gemeente dan minder vaak tijdrovende procedures te doorlopen om af te kunnen wijken van het oude bestemmingsplan. Het nieuwe gemeentebestuur heeft in het Collegeprogramma aangegeven hoge prioriteit te geven aan de actualisering en vermindering van het aantal bestemmingsplannen.

Maatregelen
De VROM-Inspectie heeft de uitkomsten van haar onderzoek nog met het vorige gemeentebestuur besproken. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over de oplossing van knelpunten. De gemeente heeft inmiddels een plan van aanpak met maatregelen opgesteld. De VROM-Inspectie gaat in de gaten houden of deze maatregelen tot de gewenste verbeteringen leiden.

EPA-advies -->

Deel: ' Gemeente Schouwen-Duiveland gaat VROM-taken beter uitvoeren '
Lees ook