Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 25 juni 2002. Persbericht 2002/73

Gemeente tegen sluiting consultatiebureaus

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is tegen sluiting van 4 van de 5 consultatiebureaus door de Thuiszorg. De gemeente wil de locaties Ouder en KindZorg in Sappemeer, Kielwindeweer, Westerbroek en Foxhol openhouden en pleit hiervoor tijdens de vergadering van de bestuurscommissie GGD van 28 juni aanstaande. Thuiszorg Groningen gaat pas een besluit nemen na overleg met de gemeenten, vertegenwoordigd in deze bestuurscommissie GGD.

Onlangs is in de Tweede Kamer de nieuwe Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid vastgesteld. Een van de onderdelen van de nieuwe wet is de jeugdgezondheidszorg. Het kabinet wil per 1 januari 2003 een sluitende aanpak van 0-19-jarigen onder gemeentelijke regie. Tot nu toe is de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen in handen van de Thuiszorg en die van de 4-19 jarigen in handen van de GGD. Er is een traject uitgezet met als doel om ook de 0-4 jarigen zorg bij de GGD onder te brengen.
Thuiszorg Groningen zegt een financieel probleem te hebben met de uitvoering van de Ouder en Kind Zorg. Dit wil ze oplossen voordat de overdracht naar de gemeenten plaatsvindt. Om de tekorten te dekken kiest Thuiszorg Groningen ervoor om consultatiebureaulocaties af te stoten. Thuiszorg Groningen wil de locaties in Sappemeer, Foxhol, Kielwindeweer en Westerbroek sluiten. De enige locatie die openblijft is die aan de Molendijk in Hoogezand. En deze is onlangs tot grote ontevredenheid van de inwoners van Woldwijck verhuisd van de Melkweg naar de Molendijk.

Thuiszorg Groningen baseert haar keuze om locaties af te stoten op een gehouden onderzoek onder betrokken ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders de huidige reisafstand naar een consultatiebureau van gemiddeld 2,5 kilometer acceptabel vinden en dat zij deskundigheid en vriendelijkheid van personeel belangrijker vinden dan de reistijd. De vraag is of ze dat blijven vinden als de reisafstand wordt vergroot. De dorpsvereniging Westerbroek, de Vereniging Plaatselijk Belang Kielwindeweer en de Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol wijzen in elk geval het sluiten van de consultatiebureaulocaties in hun dorpen af. Dit doen ze onder andere met een verwijzing naar het beleid van de provincie Groningen, dat een verdere afbrokkeling van het voorzieningenniveau in de dorpen wil voorkomen.

De gemeente is tegen de plannen van de Thuiszorg, omdat de plannen in strijd zijn met het verbeteren/ handhaven van de bereikbaarheid van de Ouder en KindZorg. Uit de registratie van Thuiszorg Groningen blijkt dat de Ouder en Kindzorg 98% van de 0-4 jarigen in de provincie Groningen bereikt. Wij vrezen dat door sluiting van locaties dit percentage zal dalen. Als de plannen onverkort worden uitgevoerd is het niet denkbeeldig dat de ouder- en kindzorg straks over deskundig en vriendelijk personeel beschikt en minder kinderen bereikt. Uit informatie van de VNG blijkt ons dat een verslechtering van de bereikbaarheid, zoals nu wordt voorgesteld, juist reden is geweest om extra rijksgelden ter beschikking te stellen teneinde dit soort operaties te voorkomen.

De plannen zijn ook in strijd met het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS), waarin rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden afspraken hebben gemaakt, met name over het jeugdbeleid. Versterking van een samenhangende aanpak van 0-6 jarigen is één van de speerpunten van BANS. De verschillende overheden pleiten voor een beter bereik van ouders en kinderen door onder andere de Ouder en KindZorg. Het consultatiebureau zou zich met name moeten richten op het beter bereiken van de achterstandsgroepen, met speciale aandacht voor de etnische minderheidsgroepen.

De plannen zijn daarnaast in strijd met het beleid van de provincie dat een verdere afbrokkeling van het voorzieningenniveau in de dorpen wil voorkomen. Bij de bestudering van het rapport valt op dat de huisvestingskosten per kind per gemeente nogal verschillen. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt nu 37.99 euro per kind uitgegeven (in het voorstel 24.68 euro); in de gemeente Groningen nu en in het voorstel 42.67 euro per kind; in de gemeente Bedum nu 83.78 euro en in het voorstel 83 euro per kind. Als er sprake van is dat gemeente moeten bijbetalen voor het openhouden van de locaties in de buitendorpen, dienen deze verschillen in de huisvestingskosten per kind per gemeente bij de afweging van de voorstellen meegenomen te worden.

Deel: ' Gemeente tegen sluiting consultatiebureaus Hoogezand '
Lees ook