Gemeente Tilburg

15-7-2002
Gemeente bezuinigt 7,7 miljoen in 2003
Afslanking gemeentelijke organisatie, OZB-heffing voor onbebouwde percelen

Op donderdag 27 juni kondigde het college van burgemeester en wethouders een aantal efficiency en bezuinigingsmaatregelen aan. Bij ongewijzigd beleid zou Tilburg in 2003 namelijk geconfronteerd worden met een tekort van 3,6 miljoen. In de volgende jaren zou dit bedrag zelfs kunnen oplopen naar 5,7 miljoen. Maatregelen zijn nu dus nodig.

Als oorzaken van de financiële tegenvaller kunnen de economische recessie, tegenvallende rijksinkomsten en stijgende loon- en andere kosten worden genoemd.
Binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten zijn de besparingsmogelijkheden inmiddels verkend. De maatregelen omvatten onder andere een aantal efficiencyverbeteringen in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast worden geoormerkte gelden herbesteed, zoals opbrengst parkeergelden of huur gemeentegebouwen. Ook staat een aantal tariefsverhogingen op de rol en worden de subsidies van een aantal instellingen naar beneden bijgesteld. Alles bij elkaar opgeteld, levert deze bezuinigingsoperatie een financiële ruimte op van 7,7 miljoen in 2003.
Met de huidige bezuinigingsvoorstellen streeft het college niet alleen een sluitende begroting na maar maakt ze ook ruimte voor nieuw beleid (voortkomend van het Algemeen Beleidsplan College).

Nader gespecificeerd zien de bezuinigingsvoorstellen er als volgt uit:

Gemeentelijke organisatie
Met een aantal efficiencymaatregelen in de eigen organisatie wordt een bedrag van circa 1,9 miljoen in 2003 bespaard. Bezuinigen op bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en gesubsidieerde instellingen (zonder de programma's aan te tasten) zoals efficiënter werken en een soberder organisatie, besparen circa 1,0 miljoen in 2003. Dit zet zich door in 2004 naar 1,9 miljoen. Daarnaast leiden bezuinigingen als bijvoorbeeld de beperking van de opstelling van wijkplannen en het temporiseren van de uitvoering het milieubeleid tot besparing op ambtelijke formatie. Door bezuinigingen op activiteiten in de stad (programma's) is ook minder inzet van de ambtelijke organisatie nodig. In totaal levert dat een besparingsbedrag van circa 0,90 miljoen op.

Tarieven
Als eerste gaat de gemeente de tarieven van een aantal voorzieningen verhogen. Deze maatregel levert 1,7 miljoen op. Het gaat hierbij om twee soorten verhogingen.

1. Het profijtbeginsel zal strikter worden toegepast. Dit betekent dat er meer kosten (dan nu het geval is) aan gebruikers van voorzieningen worden doorberekend.
Zo zullen een aantal sporttarieven omhoog gaan. Zo betalen voetbalverenigingen voor veldhuur (seizoenverhuur) voortaan 14,40 (was 13,85). De zaalhuur voor zaalvoetbal gaat van 32,15 naar 33,45. Recreatief zwemmen in Stappegoor wordt verhoogd van 3,65 naar 3,80. Ook zal het gebruik van de lockerkastjes in het zwembad in het tarief verwerkt worden. Recreatief schaatsen (v.a. 13 jaar) kost voortaan 3,70 (was 3,55). Omdat de sportvelden steeds worden intensiever worden gebruikt, vallen de onderhoudskosten hoger uit en is er meer geld nodig. Verder staat verhoging van de entreeprijs van het Nederlands Textiel Museum op stapel. Dat geldt ook voor de tarieven voor het begraven en verlengen van de grafrechten (van 1.085,- naar 1.937,-). Dit alles levert circa 0,4 miljoen op.

2. Ook de algemene tarieven worden verhoogd Er komt een OZB-heffing op onbebouwde percelen. Eigenaren van bouwgrond worden momenteel niet aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, in de toekomst zal dit wel gaan gebeuren. Verder worden de parkeertarieven met gemiddeld 0,20 per uur verhoogd. Het onderscheid tussen de parkeertarieven op verschillende locaties blijft echter wel bestaan, waarbij het parkeren in parkeergarages goedkoper is dan parkeren op straat. Het tarief van de fietsenkelders in het centrum gaat van 0,35 naar 0,50.
Ook de precariobelasting voor terrassen gaat omhoog van 3,58 naar 3,93 per m2 per maand. In zijn algemeenheid geldt hiervoor dat de Tilburgse tarieven gemiddeld lager liggen dan in vergelijkbare steden. Opgeteld: circa 1,4 miljoen extra opbrengsten.

Bezuinigingen op voorgenomen programma's en subsidies
1. Bij de bezuinigingen op programma's in de stad is zoveel mogelijk geprobeerd om de negatieve gevolgen voor inwoners van Tilburg te beperken. Meer rendement van de gemeentelijke activiteiten is de inzet van het college. Zo wordt het aanbod voor zwemlessen beperkt tot kinderen die nog niet voldoende zwemvaardig zijn. Op de minst rendabele uren worden de zwembaden voortaan gesloten. Parkeerbeheer wordt méér geconcentreerd ingezet op drukke uren. Verder wordt de stadswinkel Udenhout omgebouwd tot een gemeentelijk servicepunt met beperktere dienstverlening. Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt versterkt. Bestaande voorzieningen voor de groep kinderen van 0 tot 6 jaar zoals bijvoorbeeld 'opstapje' worden hierin opgenomen. In totaal levert dit een bedrag van circa. 1,2 miljoen in 2003 op, oplopend naar 1,4 miljoen in latere jaren.

2. Een aantal subsidies aan instellingen in de stad zal naar beneden worden bijgesteld. Vanaf 2004 zullen grote instellingen als de Schouwburg, de Openbare bibliotheek, de Dans- en Muziekschool en de Tilburgse Kunststichting een lagere subsidie krijgen. De subsidie voor Terra Nova wordt in 3 jaar afgebouwd tot 25%, vanaf 2005 levert dit 0,16 miljoen op. Door meer efficiëncy en samenwerking wordt de jeugdsector met 0,1 miljoen gekort.

Inzetten van gemeentelijke reserves en voorzieningen uit rijksmiddelen:
Bepaalde activiteiten wordt voortaan gedekt uit rijksmiddelen of andere gemeentelijke middelen. In dit geval gaat het om de financiering van Topticket en Nightliner uit rijksgelden voor openbaar vervoer. Arbeidsgerelateerde subsidies van de bijzondere bijstand worden gedekt uit de voorziening Werk en Inkomen. De gemeentelijke subjectsubsidie voor diegenen die langer dan drie jaar gebruik maken van de bijstand zal op termijn kunnen worden vervangen door een rijksregeling (de 'lang-laag-regeling').
De woonlastensubsidies, aanpassen van woningen voor ouderen en huisvesting voor Antilliaanse jongeren worden gedekt uit het volkshuisvestingfonds.
Verder wordt een aantal opgebouwde reserves, zoals de huuropbrengst van gemeentegebouwen en de opbrengst betaald parkeren, aangewend voor nieuwe beleidszaken. Dit betekent dat nieuwe parkeervoorzieningen voortaan binnen de totale parkeerexploitatie kostendekkend aangelegd moeten worden. Dit levert een bedrag van 0,6 miljoen op.

Alles bij elkaar wordt er met deze totale operatie een bedrag van 7,7 miljoen in 2003 bespaard, in 2006 oplopend naar een bedrag van 9,4 miljoen.
Naast deze maatregelen wordt het OZB-tarief met 2% boven de reguliere nominale stijging verhoogd (in totaal een tariefstijging van 4,5%) om investeringen in de stad te kunnen dekken.

Deel: ' Gemeente Tilburg bezuinigt 7,7 miljoen in 2003 '
Lees ook